Barok

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 11.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 670 slov
Počet zobrazení: 3 278
Tlačení: 248
Uložení: 288
BAROK
- trvanie: 16. – 18.st
- barokový človek žije stále v neistote, uvažuje nad svojím bytím, keďže je ovplyvnený vojnami
  upína sa k nadpozemským istotám (Bohu)
- nad rozumom víťazí fantázia a viera
- autori často využívajú hyperbolizáciu, zveličujú negatívne javy, ovplyvňuje ich duchovnosť a
  mysticizmus
- časté je vnútorné napätie, pátos (oduševnenie), kontrasty, odklon od prírody
- zameriavajú sa na vlastné vnútro
- z renesancie preberá túžbu po poznaní, zmyslovosť a zmyselnosť ale prejavuje sa v ňom
  neviera v človeka, v jeho pozemský život
- kolískou Baroka je Španielsko a Taliansko
- heslo Baroka : VANITAS VANITATUM (márnosť nad márnosť ) všetkého pominuteľného
- rastie význam viery, večnosti
- nadväzuje na stredovekú literatúru, oživuje stredoveké žánre
- dominuje pompézny knižný štýl so zložitými trópmi a figúrami
- typické sú protiklady dobra a zla, túžby po večnom živote a strachu zo smrti, nádeje na
  vykúpenie hrôzy z večného zatratenia
- v 14.storočí vzniká Commedia De-arte - druh profesionálneho ale ľudového divadla
 - vzniká v Taliansku
 - herci nemali predpísaný text, ale len stručný scenár
   s dejovou kostrou
 - herci kočovali po Európe (hl. FR)
 - zaniklo v 18.st ale môžeme sa s ním stretnúť pri
 pantomíme, balete...
v  TASSO

Oslobodený Jeruzalem: - epos zobrazuje osudy prvej križiackej výpravy
   - obsahuje 2 ústredné témy:
· svet zbraní spätý s teologickými predstavami
· svet ľudských citov (protiklad)
 - využíva antitézu, hyperbolu a symbol
v  John MILTON
Stratený raj – spracúva príbeh Adama a Evy v raji a ich vyznanie
Raj znovu nájdený


Ján Amos KOMENSKÝ

- stredobodom jeho záujmu je človek ako prameň všetkého zla, ale i dobra
- napísal:
  Labyrint světa a ráj srdce: - filozofické dielo
  - prechádza krajinou so Vševedom a Všedybudom a vidí
   skutočný svet bez ružových okuliarí
   - do protikladu stavia vonkajší svet a vnútro človeka,
   dobro a zlo
v  Marie de la FAYETOVÁ
- napísala román:
  Kňažná de cleves: - salónny aristokratický román
   - zobrazuje tu mladú kňažnú, ktorá je vydatá za staršieho muža,
   zaľúbi sa však do iného
- so svojím citom sa prizná manželovi, ktorý sa utrápi na smrť
- po jeho smrti odchádza žiť do kláštora
  - kritizuje aristokratickú spoločnosť
 
 
SLOVENSKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA
 
- trvanie: 1650 – 1780
- Slovensko je súčasťou Uhorska, pri moci sú Habsburgovci, vojnové konflikty, chudoba
  obyčajných ľudí
- rozširuje sa evanjelická cirkev, ktorá sa značne podieľa na rozširovaní vzdelanosti
- rozširuje sa zbojníctvo - Jánošík
- znaky SBL: - prevažovala náboženská literatúra (zobrazuje záhrobný život, pominuteľnosť,
 ničotu, márnosť svetských vecí
    - zvýšil sa záujem o slovenské dejiny a úcta k slovenskému jazyku
    - k obľúbeným žánrom pribudli: duchovná poézia, modlitby, kázne, školské hry
 
NÁBOŽENSKÁ POÉZIA
v  Benedikt SZOLOSI
Cantus Catolici
Písne katholícke – spevník katolíckych piesní
 
SVETSKÁ POÉZIA
- písala sa v latinčine alebo slovakizovanej češtine
- tvorili sa hlavne spevníky a zborníky
- rozlišujeme - ľúbostnú poéziu
- jarmočnú poéziu
- didakticko-reflexívnu poéziu
 
DIDAKTICKO-REFLEXÍVNA POÉZIA
v  Peter BENICKÝ
- napísal zbierku básní písaných slovakizovanou češtinou:
  Slovenské verše: - zobrazuje v nich ľudské chyby aj prednosti
   - dáva rady a moralizuje v súlade s náboženským presvedčením
   - radí úradníkom a sudcom, aby rozhodovali spravodlivo a
   neprijímali dary
   - má kladný postoj k učeniu, vede a vzdelaniu
 
v  Hugolín GAVLOVIČ
- mal pľúcnu chorobu, liečil sa na salaši- tam spoznal múdrosť valachov, čo pretavil
  do svojej skladby:
  Valašská škola mravúv stodola: - básnická skladba
  - nachádzajú sa tu životné múdrosti a mravné ponaučenia
   - objasňuje vzťah jednotlivca k Bohu, blížnym a spoločnosti
 - okruh tém: rodina, priateľstvo, práca, mier, vlasť,
  zloba, vojna, opilstvo, povery atď.
· Hle človek opilý, žádnemu nemilý
· Veľmi je hlúpi, kto vlasť svú tupí
· Vlasť moja, každému milá
   - dáva rady, ktoré majú viesť k cnostnému spôsobu života
     - súčasťou skladby je škola kresťanská- časť, v ktorej
  opisuje správneho kresťana
DRÁMA
- rozvíjala sa hlavne na školských dvoroch, kde študenti hlavne na protestantských školách
  hrávali divadelné predstavenia, námety čerpali z biblie
v  Eliáš LADIVER
 
v  Samuel HRUŠKOVIC
Život Samuela Hruškovica

v  Móric August BEŇOVSKÝ
Pamäti a cesty grófa Mórica Beňovského (dobrodružné)

PRÓZA
- v barokovom období sa veľmi rozšírila prozaická tvorba
- vzniká memoárová a cestopisná próza, dobrodružná literatúra, vedecká a popularizačná
  spisba
v  Ján SIMONIDES
- memoárová tvorba
- autor cestopisov
  Väzenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa – cestovný denník
 
VEDECKÁ A ODBORNÁ LITERATÚRA
v  Matej BEL
Historicko-zemepisná rozprava o novom Uhorsku
 
/memoáre = pamäti človeka/
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017