Figúry a Trópy - Výrazové prostriedky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 29.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 236 slov
Počet zobrazení: 8 389
Tlačení: 556
Uložení: 544

Figúry a Trópy - Výrazové prostriedky

Figúry

Komparácia- prirovnanie jedného... k druhému...na základe podobnosti

Apostrofa- oslovenie

Deskripcia- idealizovaný opis

Antitéza- logicky protikladné myšlienky

Pleonazmus- hromadenie synoným

Paralelizmus (gramatický, tematický, veršový, strofický)- opakovanie ...celkov s rovnakou alebo podobnou stavbou

Anafora- opakovanie na začiatku veršov, viet

Epifora- opakovanie na konci...

Epanalepsa- opakovanie na začiatku a konci viet, veršov

Epanastrofa- opakovanie na konci jedného verša(vety) a na začiatku druhého verša (vety)

Epizeuxa- opakovanie za sebou

Symploka- anafora + epifora

Asyndeton- spajanie slov... bez spojok

Polysyndeton- spájanie slov... tými istými viacerými spojkami

Klimax- stupňovité zoradenie pojmov od menej dôležitých k dôležitejším, od slabších k silnejším

Antiklimax- opak klimaxu

Elipsa- vypustenie menej dôležitého výrazu

Exklamácia- rečnícke zvolanie

Interjekcia- citoslovce

Interrogácia- rečnícka otázka

Apoziopéza- nedokončená výpoveď (...)

Paronomázia- opakovanie rovnakých alebo podobne znejúcich slov,... z rovnakého kmeňa utvorených

Homoioteleuton- zvuková zhoda koncov slov

Aliterácia- opakovanie rovnako znejúcich spoluhlások na začiatku viacerých slov

Onomatopoja- zvukomaľba, slová tvorené podľa prírodných zvukov

Inverzia- nezvyčajný slovosled (prehodené poradie) 

Trópy:

Perifráza- nepriame opísanie predmetu... obrazmi...

Personifikácia- prenášanie vlastností živých bytostí na neživé

Litotes- vyjadrenie kladu alebo vyjadrenie zmierenia dvoma zápormi

Epiteton- básnický prívlastok

Metafora- obrazné pomenovanie na základe podobnosti

Metonymia- pomenovanie predmetu...iným pomenovaním na základe vecnej súvislosti

Synekdocha- nahradenie širšieho pojmu užším alebo naopak

Symbol- zmyslové, obrazné znázornenie, znak, ktorý má hlbší význam

Alegória- inotajné obrazné vyjadrenie

Irónia- skrytý výsmech

Sarkazmus- štipľavý výsmech

Oxymoron- spojenie slov zdanlivo si odporujúcich

Eufemizmus- opísanie nepríjemnej, hrubej veci jemnejším výrazom

Hyperbola- nadsadenie, zveličenie

Superlácia- hromadenie superlatív

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014