Figúry a Trópy - Výrazové prostriedky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 22.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 239 slov
Počet zobrazení: 7 138
Tlačení: 456
Uložení: 458
Figúry a Trópy - Výrazové prostriedky

Figúry
Komparácia- prirovnanie jedného... k druhému...na základe podobnosti
Apostrofa- oslovenie
Deskripcia- idealizovaný opis
Antitéza- logicky protikladné myšlienky
Pleonazmus- hromadenie synoným
Paralelizmus (gramatický, tematický, veršový, strofický)- opakovanie ...celkov s rovnakou alebo podobnou stavbou
Anafora- opakovanie na začiatku veršov, viet
Epifora- opakovanie na konci...
Epanalepsa- opakovanie na začiatku a konci viet, veršov
Epanastrofa- opakovanie na konci jedného verša(vety) a na začiatku druhého verša (vety)
Epizeuxa- opakovanie za sebou
Symploka- anafora + epifora
Asyndeton- spajanie slov... bez spojok
Polysyndeton- spájanie slov... tými istými viacerými spojkami
Klimax- stupňovité zoradenie pojmov od menej dôležitých k dôležitejším, od slabších k silnejším
Antiklimax- opak klimaxu
Elipsa- vypustenie menej dôležitého výrazu
Exklamácia- rečnícke zvolanie
Interjekcia- citoslovce
Interrogácia- rečnícka otázka
Apoziopéza- nedokončená výpoveď (...)
Paronomázia- opakovanie rovnakých alebo podobne znejúcich slov,... z rovnakého kmeňa utvorených
Homoioteleuton- zvuková zhoda koncov slov
Aliterácia- opakovanie rovnako znejúcich spoluhlások na začiatku viacerých slov
Onomatopoja- zvukomaľba, slová tvorené podľa prírodných zvukov
Inverzia- nezvyčajný slovosled (prehodené poradie) 
 
Trópy:
Perifráza- nepriame opísanie predmetu... obrazmi...
Personifikácia- prenášanie vlastností živých bytostí na neživé
Litotes- vyjadrenie kladu alebo vyjadrenie zmierenia dvoma zápormi
Epiteton- básnický prívlastok
Metafora- obrazné pomenovanie na základe podobnosti
Metonymia- pomenovanie predmetu...iným pomenovaním na základe vecnej súvislosti
Synekdocha- nahradenie širšieho pojmu užším alebo naopak
Symbol- zmyslové, obrazné znázornenie, znak, ktorý má hlbší význam
Alegória- inotajné obrazné vyjadrenie
Irónia- skrytý výsmech
Sarkazmus- štipľavý výsmech
Oxymoron- spojenie slov zdanlivo si odporujúcich
Eufemizmus- opísanie nepríjemnej, hrubej veci jemnejším výrazom
Hyperbola- nadsadenie, zveličenie
Superlácia- hromadenie superlatív
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.190