Svetový barok porovnanie

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča mirka2
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 207 slov
Počet zobrazení: 2 866
Tlačení: 250
Uložení: 249
SVETOVÝ BAROK
 
-16-18 storočie
-zrod v Taliansku, Španielsku
-umelecký, myšlienkový, duchovný, kultúrny prúd
-naboženský a svätský
-vyvíjal sa v zložitých podmienkach, ludí sa zmocnoval strach,
pesimizmus, neistota (bieda, mor, hlad, turecké vpády…)
-názov barok pochádza z výtvarného umenia, lebo tu sa najviac
prejavili jeho črty
-znaky:dekoratívnosť, pompéznosť, nadnesenosť, dekoratívnosť, skutočnosť sa mení na symboly, vyznačuje sa velkými protikladmi - antitéza (dobro-zlo, radost-smútok, život-smrt), pominuteľnosť (márnosť nad márnosť), duchovné princípy (človek sa utieka k Bohu),
štýl knižný/vznešený,
 
Taliansko
Torquato Tasso
-talianska literatúra
-epos Oslobodený Jeruzalem-osudy vojakov, ludia v križiackej
Výprave, svet zbraní a svet ľudských citov
 
Anglicko
John Milton
-Stratený raj - Adam a Eva, hriech, vyhnaný z raja
-Raj znovu nájdený - pokúšanie Krista na púšti
 
Španielsko
-autory posadnutý nadnesenosťou  - prehnaná štylizácia, veľa obrazov, až sa dielo stáva nečítateľné – tkz. Gongorizmus
 
Nemecko
Hans Christoffel von Grimmelshausen
-Simplicius Smplicissmus - osudy naivného chlapca medzi vojakmi v
30. ročnej vojne
 
Česko
Jan Amos Komenský
-učiteľ národov, pansofil (polyhistor)
-najprv sa musíme učiť materinský jazyk, potom cudzí
-vzdelávanie má byť pre všetkých, škola hrou
-zásada systematickosti
-pedagogické spisy:
-Informatorium školy materskej: -rady matkám ako vychovávať deti
v predškolskom veku
-Labyrint sveta a raj srdce – (najväčší pokoj má človek v srdci)
 
BAROK NA SLOVENSKU (1650-1780)
 
Spoločenská situácia
V tomto období pre naše dejiny je najvýznamnejší spor medzi reformáciou a protireformáciou. Prívrženci oboch táborov sa snažili na svoju stranu získať čo najviac stúpencov, a pretože násilie zlyhávalo tak využívali kultúrnu osvetu - zakladanie kvalitných škôl, organizovanie rôznych divadelných predstavení, písanie pôsobivých literárnych diel.
Protireformácia
- bola podporovaná Habsburgovcami a taktiež uhorskou šľachtou
- centrum - Trnava, r. 1635 - založenie Katolíckej university Petrom Pazmaňom, kt. trvala do r. 1777; tlačiareň
- taktiež bola šírená prostredníctvom 2 rádov - Jezuiti (školstvo, cenzúra) a Františkáni
Reformácia
- slabšia, pretože ju nepodporovali významné a najmä bohaté osobnosti
- centrum - Evanjelické lýceum v Prešove a Bratislave

Význam pre národ - vzdelanie poskytnuté širším vrstvám, podpora literatúry, záujem
o slovenský národ a slovenský jazyk.
Reformácia - šírená v češtine, protireformácia tiež, no to nevyhovovalo -> hľadanie riešenia (1787 - bernolákovčina)

POÉZIA
- písaná po latinsky a slovakizovanou češtinou

náboženská
- katolícka
- väčšinou katolícke piesne, kt. sa zaoberali duchovnou problematikou a boli písané tak, aby im ľud rozumel
- Písně katolícke - významný spevník, kt. vydal Benedikt Szollosi

svetská
- sčasti tvorená v latinčine
- básne mali príležitostný charakter (zábavné, piánske, zbojnícke, pastierske, ľúbostné)
- približovala sa k ľudovej forme
- veľmi časté boli piesne oslavujúce Jánošíka
- taktiež rozšírené jarmočné piesne (hrôzostrašné - o pohromách, zbojníkoch, správy zo sveta)
- Zborník Dionýza Kubíka – žartovné piesne
- Mikulášsky zborník (Jánošíkovská tradícia)
- Zborník Jána Buoca
- tieto zborníky sú tkz. Alamódová poézia (ľúbostné žalospevy)
- Ján Sekáč – Láskavé Karhání (kritizuje vtipnou cestou)
- Štefan Letecký – Obraz pani krásnej perem malovaný (pani = Trnavská univerzita) – tento žáner voláme mystická erotika 
 
didakticko-reflexívna poézia (výchovno-úvahová poézia)
- patrí pod svetskú
- básne svetského charakteru, kt. majú výchovno-vzdelávací charakter
- cieľ: prístupnou formou a jednoduchým jazykom čitateľovi poskytnúť návod, poradiť, ako sa má v istých situáciách zachovať
Peter Benický
Slovenské verše
- evanjelik (slovakizovaná čeština)
- není duchovná ako u Gavloviča (viac svetská) a taktiež nemá až tak pravidelný rým
- 217 básni, v ktorých autor dáva čitateľovi návod, ako sa má zachovať v rôznych životných situáciách
- súčasne autor kritizuje spoločenské nešváry - opilstvo, podlízavosť, zrada, pýcha, lenivosť; vyzdvihuje smelosť, vzdelanie a pracovitosť
 
Hugolín Gavlovič
Valaská škola mravúv stodola
- katolícky kňaz (františkán)
- príručka o dobrých mravoch určená pre obyčajných, jednoduchých ľudí
- zaoberá sa tu jednoduchým človekom a pomáha mu orientovať sa v rôznych situáciách, hovorí mu, ako sa má správať v manželstve, ako má zachádzať s peniazmi, nabáda ho, aby žil cnostne a bohabojne
- zároveň ho vystríha pred nešvármi ako opilstvo, pýcha, lakomstvo, chamtivosť
- písané zrozumiteľným jazykom (bohemizovaná slovenčina), humorne, využitie prísloví a porekadiel
- básne sú 12 veršové a pozostávajú z 3 štvorverší, pravidelný rým
- významnú úlohu má titul, kt. prezrádza, o čom bude báseň pojednávať (Hle, človek opilí, žádnemu nemilý)
- prvé 2 verše - prológ (hl. myšlienka básne), ďalšie verše - jadro, posledné 2 verše – utvrdenie myšlienky
Škola kresťanská
- týmto dielom sa snaží pripraviť človeka na smrť

PRÓZA

Memoárová a cestopisná lit. - autobiografie (autorov pohnutý život), kroniky
- spätá so skutočnosťou, písaná väčšinou po latinsky
- prozaické spracovanie cestopisného charakteru – snažili sa presvedčiť čitateľa a zapôsobiť na neho = beletrizácia (umelecky účinné podanie)
- témy prenasledovania protestantských učiteľov a kňazov
 
Štefan Pilárik
- evanjelický kňaz
- 2 mesiace prežil v tureckom zajatí
- nábožensky prenasledovaný, opustil Slovensko
Osud Pilárikovský
- epicko-reflexívna báseň
- epicky opísal svoje turecké zajatie
- pravdivé zobrazenie skutočnosti
- epická zložka opisuje aj útek zo zajatia
- uvažuje nad osudom človeka zastáva názor, že všetko je výsledkom Božieho predurčenia

Ján Simonides
Väzenie, vyslobodenie a putovanie
- nútený pochod na galeje do Neapola
- opisy Ríma, Neapolu, umeleckých pamiatok
- cestovný denník rozprávajúci o autorovom odsúdení, o ceste na galeje, o úteku a návrate domov
- pokúsil sa esteticky hodnotiť lit. dielo

Ján Rezik
Prešovské jatky (memoárový character)
- očitý svedok popráv protihabsburských Tokolyho prívržencov, dramatické napätie a obrazy, kt. napĺňajú hrôzou a tragizmom
Exulantská literatúra
- knihy protestantských autorov, kt. vyšli v zahraničí v dôsledku politickej situácie

Daniel Krman
- evanjelický kňaz
- dlhý čas vo vyhnanstve
Základy slovenskej gramatiky - česká gramatika
- do jeho diel spontánne prenikala slovenčina
Cestovný denník
- vrcholné dielo barokovej cestopisnej lit.
- opisuje cestu za švédskym kráľom Karolom XII. do Bieloruska (išiel ho ako protestanta požiadať o finančnú pomoc)
- zážitky a záznamy podložil náboženskou interpretáciou
Chvála budiž tobě, náš předobrý Bože, z tak velikého dobrodiní
- slovenčinu označuje ako matku slovanských jazykov; ruština a poľština - jej dcéry
- rozvádza tu tento názor

Dobrodružná próza
- časť autobiografickej a cestopisnej prózy

Móric August Beňovský  (kráľ Madagaskaru)
Pamäti a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského
- cestopisná próza
- zobrazuje svoj osud - osud uhorského šľachtica, kt. sa ocitne v ruskom zajatí za účasť v poľskom protiruskom povstaní, dostane sa do vyhnanstva na Sibír, odtiaľ utečie do Francúzska, kde sa stáva váženým človekom a Francúzi ho vysielajú na ostrov Madagaskar, aby tam založil kolóniu -> stáva sa kráľom
- zveličuje svoje činy a dramatizuje svoje zážitky

Vedecká a popularizačná literatúra
Druhá pol. 17. st. a 18. st. je poznamenané nárastom vzdelanosti, zvýšením počtu vzdelancov a súčasne nastáva rozmach vedeckej činnosti. Tento rozmach sa prejavil v odbornej próze. Taktiež je toto obdobie poznamenané začiatkami formovaní novodobého slovenského národa, vznikajú spisy rozprávajúce o histórii a jazyku Slovákov.

Matej Bel
- pansofil
- evanjelický farár, neskôr učiteľ na Lýceu v Bratislave
- na jeho činnosti významná snaha zlúčiť náboženstvo s praktickým životom.
- zaoberal sa kultúrou, históriou, národopisom, zemepisom
Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku
- spis, v kt. zverejnil výsledky svojich pozorovaní
- 4 zväzky, v kt. sa dotýka zemepisných, historických, národopisných, problémov hornouhorských stolíc
- vyzdvihoval starobylosť a pracovitosť Slovákov, obhajoba, cyrilo-metodská tradícia

Ján Baltazárv Magin
- významný tým, že spísal národnú obranu, v kt. hájil záujmy Slovákov (národné obrany v obd. baroka veľmi rozšírené, funkcia: hájiť záujmy formujúceho sa národa; obrana - apológia)
Ostne.. alebo obrana
- vyšla anonymne, autorstvo bolo dlhé roky pripisované M. Belovi
- napísaná bola z poverenia trenčianskej šľachty a reagoval v nej na názory prof. Trnavskej univerzity Bencsika (Slováci v Uhorsku nemajú žiadne práva, pretože slovenské územie aj slovenský národ vymenil Svätopluk za bieleho koňa)
- tvrdí, že Slováci majú v Uhorsku rovnaké práva ako iné národy

DRÁMA
- v obd. baroka nastal rozmach, najčastejšie sa hrávali latinské školské hry

Eliáš Ladiver
- evanjelik
Tragodie aneb hra smutná prežalostná
- hlavné postavy vlastnosti (smelosť, pravda...)
Caterie, kráľovná gurziánska
- odmietnutie svadby s perzským kráľom (stratila by kresťanstvo)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017