Stredoveká európska literatúra prehľad

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: mirka2
Typ práce: Maturita
Dátum: 04.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 592 slov
Počet zobrazení: 3 015
Tlačení: 172
Uložení: 163
Stredoveká európska literatúra 5. – 15. st
 
- teória o nemenlivosti poriadku sveta – dané trvalé pravdy a životn princípy, ktorým sa traba podraďovať (Ora et labora! – Modli sa a pracuj)
- inšpirácia Bibliou
- imitácia – tvorivá metóda
- poznávacia a náučná (didaktická) funkcia literatúry
- synkretizmus – kríženie vecnej a umeleckej literatúry
- forma dôležitejšia ako obsah
- topiká – stereotypné frázy a citáty – vznik imitáciou
- rétorický a umelecký štýl
- amplifikačné (rozširovacie) a kumulačné (hromadiace) štylistické prosteiedky (trópy – personifikácie, prirovnania, anafory, ...)
- alegória, symbolika, obraznosť, hyperbola
- idealizované typizovanie postáv (tradičné e ustálené vlastnosti postáv)
- delí sa na:  feudíálnu náboženskú

  feudálnu svetskú
mestskú svetskú
 
Feudálna náboženská literatúra

- bohoslužobný, výchovný a vzdelávací obsah
- hl. hrdina – svätec so svojimi vlastnosťami
- piesne – najrozšírenejší žáner

-  sv. František z Assisi – Spievanka
- bohoslovecké žánre – piesne, kázne, pasáže
- hagiografie – životopisy svätých – výchovné, vzdelávacie
- legendy – udalosti zo života svätých
- exemplá – krátke rozprávanie o kladných al. záporných vlastnostiach človeka
- mystériá – dráma (rozsiahle cyklické hry)

Feudálna svetská literatúra

- hrdinská veršovaná epika

Francúzska literatúra

- rytier – ideálny hrdina
- trubadúri, trubéri – prednášali eposy
- Pieseň o Rolandovi – epos

- 8. st. za vlády Karola Veľkého
-  na križiackej výprave v Španielsku proti Saracénom
-  rytier Roland s vojskom padol do pasce, no hrdinsky bojoval proti presile. Roland nezatrúbil na roh, preto prišiel cisár neskoro na pomoc. Cisár pobije nepriateľov – kresťanstvo víťazí, no nájdu už len Rolandovo telo
-  Roland je posadnutý svojím mečom a rohom – dáva im meno – zveličenie vzťahu, má k nim úctu – hyperbola
-  veľa opisov – epická šírka

Nemecká literatúra
- rytier – hlavný hrdina
- minnesängri – spievali piesne
- Pieseň o Nibelungoch – epos

-  Kráľ Siegfrieg sa ožení s Kriemhildou, získa poklad Nibelungov
-  Siegfrieg pomocou intríg a zrady zabitý
-  Kriemhilda chce manžela pomstiť, tak sa vydá za vodcu Hunov Atilu, ktorého vojsko porazí Burgundov, ale sama pri tom zomiera
-  poklad ukrytý v Rýne viac nikto nenájde
-  veľmi zložitý dej, veľa bočných dejových línií

Ruská literatúra
- gusľari – speváci
- eposy o bohatieroch – byliny (o Iľjovi Muromcovi, Sadkovi)
- Slovo o pluku Igorovom – hrbinský epos

-  boj kniežaťa Igora s kočovnými poloveckými kmeňmi
-  vojsko porazené, Igor v zajatí
-  Igorova žena Jaroslavna oplakáva Igora a prosí prírodné živly (vietor, rieku, slnko), aby mupomohli vrátiť sa
-  Igorovisa podarí ujsť, vráti sa domov a pripravuje novú výpravu

Španielská literatúra
- rytierska romanca
- Pieseň o Cidovi – cnostný

-  ospevuje neohrozeného bojovníka proti Maurom

dvorná lyrika, rytierske eposy

- rytieri – cnostní ochrancovia vyvolených dám

Thomas de Bretagne – Francúzsko
o  Tristan a Izolda – povesť z keltsko – bretónskej histórie
Gottfried von Strassburg – Nemecko
o  O Tristanovi a Izolde – epos
o  hrdinovia sa omylom napijú čarovného nápojalásky, zaľúbia sa a spolu umierajú
 
Mestská svetská literatúra
- zobrazovala každodenný život
- zábavná funkcia
- aj kritika spoločnosti
- fabiliaux – krátke veršované poviedky vo Francúzsku

-  satiricky zosmiešňovali zbabelosť feudálov, panovačnosť kňazov
- dráma – pôvodne v cirkv
-  miracel – kratšie dramatické skladby v kostoloch vo Francúzsku
-  laické idvadlo – vzniká

- meštiansky charakter
- obraz stredovekého života

Česká literatúra

- legendy, náboženské piesne
- Hospodine, zmiluj sa nad nami – pieseň v staroslovienčine
- staroslovienčina nahradená latinčinou

- Kosmas – Cronica Boemorum (Kronika česká)
-  české dejiny do 12. storočia

- 14. st. – literatúra písaná po česky
- Dalimilova kronika – české dejiny z pohľadu drobného šľachtica

- rozvoj meštianstva ® vznik satirickej literatúry

- Hradecký rukopis
- Desatoro kázanie Božie – odsudzuje spoločenské mravy doby

Ján Hus
- významne zasiahol do vývoja českého jazyka
- Knížky o svatokupectví – kritika predávania odpustkov
- Postila – zbierka kázní z vyhnanstva
- Výklad Viery, Desatora a Páreře (Otčenáš) – výklad modlitieb vo vlasteneckom duchu
- upálený v Kostniciako kacír

husitské hnutie
- šírenie aj na Slovensko ® boj proti feudalizmu
- šírili ho absolventi Pražskej univerzity, husitské a bratrícke vojská
- husiti, bratríci – významná úloha pri poslovenčvaní miest ® lepšie podmienky pre vývin slovenskej národnosti, kultúry a literatúry
- Ktož jsú boží bojovníci – pieseň - symbol
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019