Svetová medzivojnová literatúra prehľad

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča mirka2
Typ práce: Maturita
Dátum: 04.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 408 slov
Počet zobrazení: 4 285
Tlačení: 236
Uložení: 222
Svetová medzivojnová literatúra
(1918 – 1945)
 
- prvá svetová vojna spôsobila v celej Európe hlboký spoločenský i duchovný otras
-  nové geograficko – politické rozdelenie Európy i sveta na mocenské sféry vplyvu
vyúsťujúce do dvojpolárnosti (socializmus – kapitalizmus), 
- vznikajú prvé totalitné režimy
- 1919 – vznik Spoločnosti národov (organizácia pre medzinárodnú spoluprácu)
-  v medzivojnovom období nastáva rozvoj vedy a techniky
 
Literatúra:
- dominuje próza, zo žánrov najmä román, poviedka a novela
- neustále vznikajú, rozvíjajú sa a zanikajú avantgardné smery, vplyv
  expresionizmu, ktorý naráža na pohnuté vojnové udalosti
- do prózy prenikajú prvky filmovej tvorby (montáž, strih)
- vzrástol význam komparatívnej (porovnávacej) literárno-kritickej metódy
- vzniká nový dramatický žáner – rozhlasová hra
 
Americká literatúra
Ÿ formuje sa stratená generácia (lost generation) – označenie generácie ktorá prežila vojnu, bola ňou ovplyvnená a nedokázala sa začleniť späť do spoločnosti
Ÿ termínom „stratená“ ju označila Gertrúda Steinová
 
Ernest HEMINGWAY
Ÿ americký prozaik a publicista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1954)
Ÿ pochádzal z rodiny lekára
Ÿ zúčastnil sa 1. svet. vojny – ako dobrovoľník v Červenom kríži (Taliansko, Španielsko)
Ÿ  1. zranený Američan na európskom fronte
Ÿ v celej tvorbe zobrazuje človeka v hraničných životných situáciách
Ÿ motív vojny, jej kritika a obžaloba
 
román Zbohom zbraniam

Ÿ príbeh nešťastnej mileneckej dvojce amerického poručíka Fredericka Henryho a ošetrovateľky Catherine Barkleyovej
Ÿ dej sa odohráva na talianskom fronte 1. svetovej vojny, Henry je ranený a operovaný v nemocnici, v ktorej slúži Catherine; ich láska chce prekonať vojnu, preto sa Henry rozhodne dezertovať, spolu s tehotnou Catherine ujdú do Švajčiarska, Catherine potratí, pričom zomiera rovnako nezmyselne, ako je nezmyselná vojna
 
román Komu zvonia do hrobu

Ÿ autor vychádza z vlastných skúseností dobrovoľníka a dopisovateľa počas španielskej občianskej vojny (=> autobiografické prvky), vyjadruje sympatie k republikánskemu Španielsku
Ÿ hl. postava – Američan Robert Jordan, ktorý bojuje ako dobrovoľník, a ktorý si uvedomuje nezmyselnosť vojny
 
román Slnko aj vychádza
- Američania a Angličania žijúci v Paríži prekonávajú psychické sklamania po vojne
 
novela Starec a more
Ÿ dej: Starý kubánsky rybár Santiago vyšiel po 84 dňoch neúspešného rybolovu opäť na more. Prvých 40 dní mu pomáha chlapec Manolin, ktorého kedysi zasvätil do tajov tohto remesla. Starcovi sa na návnadu chytí veľká ryba, ktorá ho dva dni a dve noci vlečie na more. Je hladný, zoslabnutý a po ťažkom boji sa mu podarí rybu uloviť a pripútať k člnu. Čoskoro ju však zožerú dravé ryby. Starec sa vráti do dediny len s kostrou ryby, ktorá je svedectvom jeho úlovku.
Ÿ príbeh nie len epickou metaforou o živote, ale nachádzame v ňom aj symboliku kresťanstva: starcovo utrpenie, lano na chrbte, jazvy po celom tele
Ÿ starec Santiago v boji s rybou nebol porazený, zvíťazil sám nad sebou, nad vlastnou slabosťou a nad pochybnosťami o zmysle ľudského života
Ÿ Hemingway získal práve za toto dielo Nobelovu celu
 
John Dos PASSOS
Ÿ narodil sa v Chicagu (USA), mal však európsky pôvod
Ÿ študoval umenie, architektúru a literatúru
Ÿ počas vojny bol v Paríži, kde po vojne zostal
Ÿ spomedzi príslušníkov stratenej generácie sa najviac zblížil s avantgardou
 
románová trilógia USA
Ÿ autor využil experimentálnu techniku: striedal dejové pásma so životopismi, dielo dopĺňal vystrihnutými citátmi z novín, čím pôsobilo dôveryhodne
Ÿ podáva prierez kultúry v 1. desaťročí 20. storočia
Ÿ vystupuje tu veľa postáv, ktoré si hľadajú miesto v spoločnosti
 
Theodore DREISER
- prozaik, novinár a dramatik
- písal prózu s detektívnymi zápletkami, v jeho tvorbe je cítiť vplyv naturalizmu
 
román Sestra Carie
Ÿ hl. hrdinka využíva svoj pôvab na to, aby sa dostala do vyššej spoločnosti a aby  získala úspech
 
román Americká tragédia
Ÿautor rieši problém mladých mužov, ktorým v kariére bránia milenky
Ÿ hl. hrdina sa snaží zbaviť svojej milenky, preto ju zavraždí, následne je odsúdený na trest smrti na el. kresle
Ÿ nachádzame tu psychologické prvky
Ÿ kontrast matky vo vzťahu k spravodlivosti voči synovi
Ÿ autor zo spáchania zločinu neviní človeka (zločinca) ale spoločnosť, ktorá deformuje ľudské charaktery
 
William FAULKNER

Ÿ narodil sa v USA
Ÿ bol jedným z najvplyvnejších autorov fikcie, pokračoval v tradícii Jamesa Joycea
Ÿ využíval zložitú kompozíciu – dlhé zložité vety, prelínanie dejových pásem a časových rovín
Ÿ je držiteľom Nobelovej a Pulitzerovej ceny
Ÿ po 2. svet. vojne píše scenáre v Hollywoode a detektívky
Ÿ vo svojej tvorbe sa venoval americkému juhu
 
román Sartoris
Ÿ je kronikou kedysi významnej aristokratickej rodiny, ktorá sa nevie vyrovnať s vojnovými zážitkami a súčasným svetom
Ÿ hl. hrdina John Sartoris sa po návrate z 1. svet. vojny snaží nájsť zmysel života, čím pripomína hrdinov stratenej generácie
 
román Bľabot a bes
Ÿ skladá sa zo 4 častí, má zložitú kompozíciu, štruktúra sa podobá gréckej tragédii
Ÿ zobrazuje psychický úpadok spoločnosti
 
román Neodpočívaj v pokoji

Ÿ autor zobrazuje príbeh sedliackej rodiny, v ktorej zomrela matka so želaním, aby bola pochovaná v rodnom meste
Ÿ skúma vzťahy medzi černochmi a belochmi a problém feminizmu
 
Anglická literatúra
•  venuje sa téme svojej spoločnosti
•  rieši spoločenské problémy
•  vyjadruje nádej, že spoločnosť bude humánnejšia
 
John GALSWORTHY
Ÿ námety čerpal zo skutočného života, zobrazoval všetky spoločenské vrstvy
Ÿ svetovú slávu získal trilógiou Sága rodu Forsytovcov (Forsytovská sága)
Ÿ Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
 
trilógia Forsytovská sága
- realistický obraz štyroch generácií zámožnej meštianskej rodiny viktoriánskeho obdobia
- autor presvedčivo dokladá, ako môže človeka posadnúť túžba po majetku natoľko, že v ňom vlastnícky pud prehluší všetky city
 
George Bernard SHAW
Ÿ anglický dramatik a esejista írskeho pôvodu, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
Ÿ  pod vplyvom Ibsena píše sociálno – kritické hry
 
komédia Pygmalion
- divadelná hra, inšpirovaná Ovídiovou Premenou (rím. poézia)
- dielo hoprlilo za emancipáciu žien
- kritizuje malomeštiansku spoločnosť, vysmieva sa spoločenským konvenciám, ktoré vládli v Anglicku
- dej: Londýnsky profesor fonetiky Higgins uzavrel stávku s priateľom, plukovníkom Pickeringom, že z nevzdelanej pouličnej kvetinárky Elizy Doolittlovej vychová za pol roka dámu s dokonalým spisovným vyjadrovaním a výslovnosťou. Eliza má vrodenú schopnosť rýchlo sa učiť. Pod vplyvom prostredia sa z nej stáva bystré, vnímavé a pôvabné dievča,. zaľúbi sa profesora, on však na ňu pozerá ako na vydarený „produkt“, nevidí v nej rovnocennú ženu a o jej ďalší život nemá záujem. Eliza si uvedomuje komplikácie: na ulicu sa vrátiť nemôže a na iný život nemá prostriedky. Pomoc nakoniec nájde u Higginsovej matky, ktorá ju vezme do svojho domu. Nakoniec sa do Elizy zamiluje chudobný mladík, ktorému dáva prednosť pred Higginsom.
- na motíve tejto hry vznikol úspešný muzikál My Fair Lady
 
Ÿ Shaw sa ďalej venoval historickej téme
 
hist. hra Svätá Jana
- vzniká na motíve príbehu Jany z Arcu, po jej vyhlásení za svätú
- vymyká sa tradičnej dráme, pretože v epilógu dominuje fikcia
- dej: Jednoduché dedinské dievča Jana sa postavila na čelo francúzskych vojsk, aby vyhnala zo svojej vlasti Angličanov. Po víťazstve ju parížski teológia vyhlásili za kacírku, zajali ju Burgunďania, predali ju Angličanom, ktorí ju postavili pred súd a nakoniec upálili.
 
ďalšie historické diela:   Ceasar a Kleopatra
  Napoleon a Katarína Veľká

Spoločenskú tému spracúva v diele: Živnosť pani Warenovej
 
James JOYCE
Ÿ írsky spisovateľ, píšuci po anglicky, ovládal 15 jazykov
Ÿ experimentoval so spôsobom tvorby, dozvedáme sa to v autobiografii Portrét mladého umelca
Ÿ venoval sa próze
Ÿ v tvorbe uplatňuje asociatívnu metódu (=> kladie postavy vedľa seba, píše čo ho práve napadne)
Ÿ berie si príklad z antickej literatúry
 
román Ulysses
- román má časť 3 časti, členené podľa miesta a času deja do 18 epizód
- postavený na rozhraní reality a fantázie
- Dej sa odohráva počas jedného dňa v Dubline. Zachytáva zážitky židovského novinára Blooma (predstavuje Odysea), ktorý blúdi po Dubline spolu s učiteľom Dedalusom (Odyseov syn Telemach) a hľadá svoju manželku Molly (predstavuje Penelopu z Odyseovho príbehu).
- nachádzame veľa rôznych úvah, reflexie, monológy, ktoré retardujú dej, jazyková pestrosť
- hľadanie zmyslu života
- dielo nazvané „mamutí román“  (1500 strán)
 
zbierka poviedok  Dublinčania
- sú to naturalistické príbehy, plné symbolizmu a autobiografických prvkov
- autor si všíma biedu, súcití s nižšou spoločenskou vrstvou hoci ju často zobrazoval ironicky
 
 
Francúzska literatúra
 
Ÿ  ovplyvnená všetkými medzivojnovými avantgardnými smermi => pestrá nielen tematicky ale aj z formálnej stránky
Ÿ  bol tu vytvorený nový smer – surrealizmus (hl. predstaviteľ – André Breton)
 
Romain ROLLAND
 
Ÿ francúzsky prozaik, dramatik, esejista a hudobný kritik
Ÿ pôsobil aj ako profesor hudby, čo ovplyvnilo aj jeho tvorbu – vytvára nový žáner román rieka – uplatnil v ňom hudobný motív
Ÿ nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
 
román-rieka Ján Krištof
- je komponovaný ako symfónia do 4 častí
-  hlavnú dejovú líniu tvorí život hudobného skladateľa Jána Krištofa Krafta (podobal sa L. v. Beethowenovi) od narodenia po smrť
- s touto hl. dej. líniou sú vedľajšie dejové línie spojené motívom rieky Rýn
 
Ÿ  Rolland venoval sa aj revolučným hrám: Divadlo revolúcie
Ÿ  v prozaických dielach nachádzame historický motív:
 
román Dobrý človek ešte žije
- dielo, ktoré hovorí o tom, že život na Zemi si máme skrášliť dobrými skutkami
 
novela Peter a Lucia
- najslávnejšia protivojnová novela
- príbeh o čistej láske medzi Petrom a Luciou na pozadí 1. svetovej vojny
- Dej príbehu trvá od stredy 30. 1. do Veľkého piatka 29.3. 1918 a odohráva sa v Paríži. Rozpráva o zrodení a rozvíjaní lásky meštianskeho syna Petra a dcéry robotníčky v továrni, nedoštudovanej výtvarníčky Lucie. Po náhodnom stretnutí v metre vzklíči medzi nimi náklonnosť. Žijú iba svojimi nežnými citmi. Vojnu pripomína vojenská výroba vo fabrike, zranení ľudia po bombardovaní, výbuch v tesnej blízkosti Petra a Lucie – tento výbuch spôsobil, že Peter chce zmeniť doterajší vzťah, lebo si nevie predstaviť odchod na front bez toho, aby mu Lucia patrila ako žena, dohodnú sa, že si budú patriť na Vzkriesenie. Na Veľký piatok však vojdú do kostola, kde zahynú pod padajúcim pilierom.
- dej je prerušovaný úvahami rozprávača, dvakrát sa objavuje tvár rusovlasého dievčatka, ktoré vidí iba Lucia – symbol smrti
- dojem fatality(osudovosti): smrť dvojice je nevyhnutná, tušíme ju od začiatku novely
 
Henri BARBUSSE
Ÿ  básnik, prozaik a publicista, známy protivojnovými akciami
Ÿ vrcholom jeho tvorby je román Oheň  - nemá dej ani hl. hrdinu
- je to denník bojového družstva s naturalistickými scénami z bojísk 1. svet. vojny
 
Tristan TZARA
Ÿ zredigoval 1. dadaistický manifest
Ÿ dadaizmus (od „dada“ – hračka) mal znamenať návrat do detstva, chcel zachytiť jeho bezstarostnosť a hravosť ako protiklad k utrpeniu ľudstva v 1. svet. vojne
 
SURREALIZMUS
- vzniká v 20. rokoch 20. storočia vo Francúzsku, naviazal na dadaizmus
- lit. smer, založený na snahe spontánne a bez rozumovej kontroly vyjadrovať to, čo sa deje v ľudskom podvedomí
- prelínanie sna a skutočnosti
 
André BRETON
- hlavný predstaviteľ surrealizmu,
- propagoval tvorivú aktivitu, zachytenie podvedomých vzťahov a snových zážitkov
- vydal Manifest surrealizmu
básnické zbierky:   Magnetické polia autor chce preniknúť
Spojené nádoby  na povrch reality
 
poetický román Nadja
- prelína sa obhajoba surrealizmu s príbehom hlavnej hrdinky
- kompozične sa člení na 2 časti: 1) opis skutočných udalostí
2) opis rozprávačovho vzťahu k Nadje
(Nadja – žena trpiaca halucináciami, v závere sa pomätie)
 
 
Nemecká literatúra
 
Erich Maria REMARQUE
 
Ÿ nemecko-švajčiarky prozaik, nemecký expresionista
Ÿ odporca vojny
Ÿ patril do generácie, ktorá sa priamo zo školských lavíc dostala na fronty 1. svet. vojny
Ÿ uvedomuje si nezmyselnosť vojny, čím prehlbuje humanizmus
Ÿ podobá sa autorom stratenej generácie (napr. hľadaním zmyslu života, postavy sa nevedia zaradiť do spoločnosti, dominujú pocity skepsy a dezilúzie)
 
román Na západe nič nového
- téma 1. svetovej vojny, protivojnové dielo, ktoré je z veľkej časti autobiografiou
- striedajú sa obrazy vojny so záznamami rozhovorov vojakov a reflexiami hlavného hrdinu
- hlavou postavou je Paul Bäumer, ktorý je zároveň rozprávačom príbehu
- Obsah: Paul a jeho spolužiaci sa pod vplyvom nacionalistickej propagandy (učiteľ Kantorek) dobrovoľne prihlásili na západný front. Siedmi sa dostanú spolu do oddielu, prežívajú ponižujúci výcvik v tábore pre nováčikov, kde sa stretávame s postavou desiatnika Himmelstossa. Autor následne naturalisticky opisuje boje v prvých líniách, nezmyselné zomieranie a postupne prichádzajúci odpor mladej generácie k vojne. Nakoniec Paul zomiera pár dní pred koncom vojny v októbri 1918, keď bolo oznámené: „Na západe nič nového“, čím autor potvrdzuje absurdnosť vojny.
- zobrazuje problémy existencie
- o udalostiach spred vojny sa dozvedáme retrospektívne
- sledujeme obavy postáv z toho, ako sa uplatnia v živote po vojne , v mieri
- dej dokresľujú opisy prírody, humorné scény, ale aj drastické a surové opisy
 
román Cesta späť
- voľné pokračovanie osudov priateľov Paula Bäumera
- Remarque zobrazuje osudy ľudí poznačených vojnou, ktorí sa nevedia prispôsobiť životu v mieri
 
román Traja kamaráti
- lyrický príbeh o priateľstve, tragickej láske a osamelosti v medzivojnovom Nemecku
- námet podobný ako v predchádzajúcich dielach 
   

 
romány Víťazný oblúk 
  Noc v Lisabone  autor zobrazuje problémy emigrantov
 
 
Thomas MANN
Ÿ pred 2. svetovou vojnou emigroval do Švajčiarska, odtiaľ do USA
Ÿ snažil sa realisticky stvárniť problémy vtedajšej doby, povojnového Nemecka
Ÿ venoval sa próze
Ÿ nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
 
román Buddenbrookovci
- generačný román, hovorí o veľkoobchodníckej a podnikateľskej rodine, zobrazuje jej rozmach, úspechy a úpadok
- rodina sa nedrží radou najstaršieho člena a nakoniec skrachuje
 
román Jozef a jeho bratia
- filozoficko-historické dielo
- tetralógia
- autor spája biblickú postavu Jozefa so súčasnosťou, porovnáva ich, Jozef v tomto diele bojuje proti rasizmu a antisemitizmu
- dielo napísané v emigrácii
 
Franz KAFKA
Ÿ predchodcom existencializmu a absurdnej drámy
Ÿ písal po nemecky, pôvodom Čech a žid
 
o  ABSURDNÁ DRÁMA – smer, ktorý potláča dejovú líniu a do popredia sa dostávajú úvahy, reakcie na situácie, myšlienky, prelínajú sa časové a dejové línie, veľa tajomnosti, záhadnosti
o  EXISTENCIALIZMUS – kladie dôraz na bytie, má ľ formy
•  Pesimistický existencializmus – východisko v smrti – nihilizmus
•  Pozitívny existencializmus – nájdenie zmyslu života v práci
 
Ÿ tvorí v medzivojnovom období, no v tvorbe predbehol dobu
Ÿ tvorba poznačená súkromným životom
Ÿ k charakteristickým znakom jeho próz patrí kompozičná voľnosť, viacvýznamovosť, nejednoznačnosť a zmysel pre konkrétny detail
 
poviedka Premena
- grotesko-strašidelný príbeh premeny obchodného cestujúceho Gregora Samsu na obludný hmyz; celá rodina sa ho štíti a obmedzuje styk s ním, o jedlo sa stará sestra Margitka, Gregor sa o seba nestará, prepadá živočíšnemu spôsobu života, hoci má podobu hmyzu, ľudskú podstatu nestráca; s plynúcim časom nenávisť voči Gregorovi rastie; sestra hrá na husliach novým podnájomníkom a Gregor sa vtedy vykradne z izby, podnájomníci zdesení pohľadom na Gregora dávajú výpoveď; sestra začína trvať na tom, že sa Gregora musia zbaviť, rodina ho zamkne v miestnosti; Gregor s láskou spomína na svojich najbližších a nakoniec zomiera; rodina príjma túto správu s úľavou, po mesiacoch výjdú za mesto a rozprávajú sa o plánoch do budúcnosti
- autor chcel dielom poukázať na to, že sme ničím, keď sa nevieme prispôsobiť a riadiť radami ostatných
 
nedokončený román Proces
- napísaný je v 3. osobe (on-forma)
- sledujeme predobraz socializmu
- dej sa odohráva v priebehu 1 roka
- hl. postava Jozef K., je v deň svojich 30. narodenín zatknutý doma neznámymi mužmi, ktorý mu oznámia, že sa proti nemu začne proces; ponechajú ho na slobode a vyšetrovanie prebieha v dome plnom špiny a dverí; Jozef K. nikdy neuvidí svojich sudcov, napriek tomu je bezbranný, vinný iba tým, že existuje
- dej sa odohráva v priebehu 1 roka
 
 
 
Ruská literatúra
 
- prešla po revolúcii v roku 1917 zložitým vývojom
- viacerí autori odmietli socialistickú orientáciu, boli nútení emigrovať alebo sa odmlčať:
•  autori ktorí emigrovali: Leonid Andrejev, Ivan Bunin
•  autori, ktorý sa do r. 1945 odmlčali : napr. Boris Pasternak
•  autori, ktorí tvorili nepretržite: Michail Bulgakov, Maxim Gorkij, Michail Šolochov
 
- vzniká nový smer KONŠTRUKTIVIZMUS – kladie dôraz na racionálnu a konštrukčnú štruktúru umeleckého diela, spisovatelia kládli dôraz na významovú stránku diela – konštrukciu, preto ich nazývame aj formalistami
 
Leonid ANDREJEV
Ÿ ovplyvnený expresionizmom
Ÿ preslávil sa baladickým dielom:
  Balada o siedmych obesených
- príbeh siedmych ľudí, ktorí sú vytlačení na perifériu, pustatinu, kde sú pre nich prichystané 2 šibenice, na ktorých majú zomrieť
- odsúdení majú rozdielne pocity pred smrťou
- irónia spočíva v tom, že prežiť mohol iba ten, kto by sa rozhodol ostatných zradiť a zabiť, čo nakoniec všetci odmietli
- expresívny príbeh
 
Michail BULGAKOV
Ÿ experimentátor v rus. literatúre
Ÿ inšpiroval sa Moliérom, napísal dokonca aj jeho životopis: Život pána Moliéra, v ktorom ho stvárnil ako zatrpknutého a mrzutého spisovateľa
 
román Majster a Margaréta
- autor odsudzuje všetky vydavateľské spoločnosti, ktoré odmietajú hodnotnú literatúru a preferujú len socialistickú literatúru s prázdnymi heslami a frázami
- nájdeme román v románe
- kompozične sa člení na 2 časti:
1) historicko – filozofická časť
Spisovateľ Majster napísal príbeh o Pilátovi, ktorý dá obesiť Judáša. Majster je za toto dielo odsúdený do psychiatrickej liečebne, kde stretáva básnika Bezprizorného, ktorému rozpráva o svojom príbehu a o láske k žene – Margaréte.
  2) grotesko – realistická časť a fikcia
- odohráva sa okolo čarodejníka Wolanda, ktorého skupina zlikviduje vydavateľskú spoločnosť Masolit. Do ich služieb vstupuje Margaréta, ktorá sa stretáva s Majstrom na plese v pekle. Vplyvom mágie sa nakoniec spolu prepadnú do večnosti.
  - autor chcel dielom poukázať na to, že ruská literatúra sa uberá zlou cestou
 
novela Psie srdce
- sci-fi novela o stvorení umelého človeka
- satira na primitívne zjednodušené frázy o sociálnej rovnosti, na absurdnosť revolučných hesiel
- dej: Vedec a lekár profesor Preobraženskij chcel nájsť spôsob omladnutia človeka. Transplantuje hypofýzu mŕtveho človeka túlavému psovi, ktorého nazval Šarik. Pes sa postupne mení na človeka, ohrozuje ľudí, preto sa profesor rozhodne Šarika znovu zmeniť na psa
- je to reálne zobrazenie porevolučného života v Rusku vo fantastickom románe
 
Maxim GORKIJ
Ÿ vlastným menom Alexej Peškov
Ÿ prozaik a dramatik
Ÿ do literatúry vstúpil koncom 19. stor. romantickými poviedkami z prostredia cigáňov a tulákov, poviedky o jednoduchých ľuďoch:  Makar Čudra, Starena Izergiľ
Ÿ téme tulákov -  ľudí dna, pre ktorých najdôležitejšia bola osobná sloboda sa venuje aj v dráme Na dne
Ÿ je zakladateľ socialistického realizmu ako tvorivej metódy
 
román Matka
- prototyp socialistického realizmu
- zobrazuje matku z robotníckej triedy a proletárov
- matka bola kresťanka, no pod vplyvom syna sa z nej stane revolucionárka
- román postavený na straníckej propagande
 
román Foma Gordejev
- spracúva príčinu rozkladu kupeckej vrstvy
- individuálna vzbura hl. postavy končí tragicky –je vyhlásená za duševne chorého
 
román Podnik Artamonovovcov
- generačný román, ktorý hovorí o vzniku, rozkvete a krachu rodiny, ktorá patrila do ruskej buržoázie
- najmladší člen nedáva do popredia podnikanie, ale vzdelanie
 
Michail ŠOLOCHOV
- v tvorbe odhaľuje závislosť človeka stredných vrstiev od sociálno – historických podmienok
- venoval sa téme donských kozákov –tulákov
- nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
 
románová epopeja Tichý Don
- zachytáva život donských kozákov počas 1. svetovej vojny, počas revolúcie a občianskej vojny
- hl. postava chce hľadať novú nádej v porevolučnom vývoji
 
román Rozoraná celina
- román o kolektivizácii, dielo poplatné schematizmu
 
Ivan BUNIN
- nadväzoval na klasickú ruskú literatúru, do určitej miery bol inšpirovaný romantizmom: zbierka básní Opadá lístie
 
 
novela Miťova láska
- príbeh podobný Utrpeniu mladého Werthera alebo Eugenovi Oneginovi
- nachádzame tu tzm zbytočného človeka
- dej: Študent Miťa prežíva prvú lásku s Káťou, frekventantkou divadelnej školy. Keď Miťa odíde na vidiek, Káťa sa sním rozchádza a on nakoniec spácha samovraždu.
 
Alexej TOLSTOJ
novela Peter prvý
- autor ho predstavil ako tyrana a despotu, neidealizoval túto postavu
 
Česká literatúra
- ovplyvnená avantgardou, ktorou sa zaoberala literárna skupina Devětsil
- vznikajú 2 nové smery:  
•  VITALIZMUS – lit. smer, ktorý zdôrazňuje radosť zo života
- zachytáva moment, najmä radostnú chvíľu
- prevláda senzualistické vnímanie, oživovanie predmetov
•  POETIZMUS – teoretickým predstaviteľom je Karel Teige
-  inšpirovaný hravosťou dadaizmu
- uprednostňuje fantáziu, sen
- základom sú nekontrolovateľné voľné asociácie
- lexikou a spôsobom stvárnenia odľahčuje vážnosť   témy
 
Fráňa ŠRÁMEK
Ÿ básnik, prozaik a dramatik
Ÿ predstaviteľ vitalizmu
román Střírný vítr
 
Vítezslav NEZVAL
- hl. predstaviteľ a realizátor poetizmu
 
básnická zbierka Podivuhodný kouzelník
- lyrickoepická skladba, ktorou položil základy poetizmu
- jednotlivé motívy nasledujú za sebou bez logiky, dominujú voľné asociácie
 
básnická zbierka Pantomíma
- predstavuje montáž veršov so spoločenskou problematikou, fotografie a obrazu
- báseň Abeceda – hovorí o tvaroch písmen abecedy, pripomína Rimbaudove Samohlásky
básnická skladba Edison 
- hra vybudovaná na kontraste tieňa a svetla

básnické zbierky Žena v množném čísle
Praha s prsty deště vplyv surrealizmu
Absolutní hrobař
 
básnická zbierka Matka Nadeje
- autor vzjadruje lásku k matje a k základným životným hodnotám
 
veršovaná dráma Manon Lescaux
- napísaná na motíve Prévostovho románu
- vyjadruje lyrické a citové bohatstvo čistej lásky rytiera Des Grieux k ľahkomyseľnej Manon
- hra má romantický nádych s lyrizmom a melodickým veršom
 
 
 Jiří WOLKER
Ÿ predstaviteľ českého vitalizmu
 
básnická zbierka Host do domu
- debut
- zlo v ľudskej spoločnosti možno odstrániť láskou
- Wolker oživoval hmotné predmety, pomocou personifikácie im dával ľudské vlastnosti, čo bolo prejavom vitalizmu
 
skladba Svatý Kopeček
- báseň, pripomína formu pásma
- spomienky na detsvo
 
básnická zbierka Těžká hodina
- založená na kontrastoch
- vyjadruje lásku k veciam i ľuďom
 
sociálne balady Blada o snu
  Balada o nenarozém dítěti  autor nadväzuje na Erbena a Nerudu
  - otázka morálky
 
Jaroslav HAŠEK
Ÿ zosmiešňoval habsburskú monarchiu, byrokraciu a protiklady bohatstva a chudoby v satirických a humoristických poviedkach
Ÿ vrcholom tvorby je:
nedokončený román Osudy dobrého vojáka Švejka
- hlavnou postavou rozprávačom je Švejk - heroikomický ľudový hrdina, ktorý sa bráni absurdnej moci tým, že presne plní nezmyselné predpisy a rozkazy
- je to montáž scén, ktoré nasledujú za sebou v príčinnej udalosti
- sú to príbehy hrdinu, doplnené napohľad grotesknými historkami, ktoré pôsobia realisticky
- komickosť scén zvýrazňuje využitie hovorovej reči, slangu i žargónu
- komikou, iróniou a satirou zdôraznil absurdnosť vojny
 
Karel ČAPEK
- do literatúry vstúpil krátkymi prózami a drámami, ktoré písal s bratom Jozefom
 
utopická dráma R.U.R. (Rossum‘s Universal Robots)
- expresionisticky vyjadruje obavy o osud ľudstva vo svete, v ktorom sa zmocnia vlády stroje
- námetom hry je konflikt medzi umelými ľuďmi robotmi a skutočnými ľuďmi, ktorí ch využívajú
- dej: Továreň chrlí čoraz viac robotov, nároky na nich zvyšuje, preto sa vzbúria, pričom ničia stroje, vraždia ľudí i seba navzájom. V závere sú dvaja z nich obdarení citom, ožijú ako ľudia a zachránia život na Zemi.
 
román Krakatit
- námetom je vynález trhaviny, ktorá dokáže zničiť celý svet
- názov je odvodený od sopky na ostrove Krakatoa
- dej sa odvíja na rozhraní sna a skutočnosti; tajomný starec symbolizuje Boha
 
román Válka s mloky
hra Bíla nemoc  kritika fašizmu a vojny
hra Matka

Povídky z jedné kapsy  - detektívne príbehy
Povídky z druhé kapsy - autor sa zmeriava na psychiku postáv
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.058