Ochrana spotrebiteľa

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 18.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 809 slov
Počet zobrazení: 3 726
Tlačení: 210
Uložení: 226

Ochrana spotrebiteľa

Ochrana spotrebiteľských práv podľa európskej právnej úpravy a slovenskej právnej úpravy.
 
Európska únia v záujme napĺňania cieľov o správnom fungovaní vnútorného trhu kladie veľký dôraz na ochranu spotrebiteľa. Slovenská republika za týmto účelom prijala ​zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien.
 
Európska únia v záujme napĺňania cieľov o správnom fungovaní vnútorného trhu kladie veľký dôraz na ochranu spotrebiteľa.
 
Ochranu spotrebiteľa vo všeobecnosti zabezpečuje rôznorodý súbor politík, ako napríklad politika v oblasti bezpečnosti potravín a výrobkov alebo politika v oblasti ochrany údajov.
 
Charta základných práv a európske zmluvy od Jednotného európskeho aktu zaručujú vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa v EÚ. Zároveň ide o všeobecný cieľ definovaný v článku 12 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
Cieľom spotrebiteľských právnych predpisov je chrániť hospodárske záujmy spotrebiteľov. Vzťahujú sa najmä na nekalé obchodné praktiky a právo spotrebiteľských zmlúv, ako napríklad na klamlivú reklamu a neprimerané zmluvné podmienky.
 
Medzi priority spotrebiteľskej politiky EÚ patrí:
● ochrana zdravia, bezpečnosti a hospodárskeho blahobytu,
● podpora vašich práv na informácie a vzdelávanie
● ochrana vašich záujmov a podpora svojpomocných združení spotrebiteľov.
 
 
EÚ zabezpečuje ochranu širokých záujmov spotrebiteľov v oblastiach, akými sú napr.:
 
● spravodlivé obchodné praktiky;
● zavádzajúca a komparatívna reklama;
● cenové ukazovatele a označovanie;
● nespravodlivé zmluvné podmienky;
● predaj na diaľku a podomový predaj;
● striedavé užívanie nehnuteľností (tzv. timesharing) a dovolenkové pobyty;
● práva cestujúcich;
● výživové a zdravotné tvrdenia;
● nové potraviny;
● potravinové zložky a balenie.
 
V rámci EÚ je zriadená sieť ​Európskych spotrebiteľských centier (ECC). ​Európske spotrebiteľské centrá sa vždy snažia riešiť prípady vhodným spôsobom, najmä poskytovaním potrebných rád spotrebiteľom alebo asistovaním pri vyjednávaní s obchodníkmi. Ak v prípade zlyhajú všetky základné rady a pokusy, postúpia prípad centru siete ​EEJ –net. ​Sieť je vytvorená na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Centrum spolupracuje s Európskou komisiou a európskymi spotrebiteľmi pri podpore čo najefektívnejšieho využívania vnútorného trhu, poskytuje informácie o legislatíve a o prípadových štúdiách na európskej úrovni ako aj na úrovni členského štátu, informuje o procedúrach, poskytuje poradenstvo a asistenciu pre spotrebiteľov, ktorí čelia problémom, poskytuje základné právne informácie, spolupracuje s ostatnými centrami v rámci siete a v rámci ďalších sietí.
 
Slovenská republika za účelom ochrany spotrebiteľa prijala​­ ZÁKON z 25. marca 2014
 
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Tento​ zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „združenie“).
 
Tento​ zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky.
 
Každý ​spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly
 

Povinnosti predávajúceho

 
(1) Predávajúci je povinný a) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
 
b)  predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
c) predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny
 
d) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
 
e) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
 
f)  dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrň obkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom11) tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
g) predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
h) zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich bezpečné použitie.
 
(2) Predávajúci nesmie spotrebiteľovi a) ukladať povinnosť bez právneho dôvodu, b) upierať práva podľa •
(3)  Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorýmá vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach
Výrobca,​ predávajúci, dovozca alebo dodávateľ nesmú klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku alebo služby alebo o nákupných podmienkach. Nekalé obchodné praktiky sú zakázané. Za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania. Obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá.
 
Ciele spotrebiteľskej politiky SR vychádzajú zo základných práv spotrebiteľa, medzi ktoré patria:
 
1. právo na ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa,
2. právo na ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľa,
3. právo na informovanosť a osvetu
4. právo na kolektívne zastupovanie záujmov v rámci ochrany spotrebiteľa a
5. právo na náhradu škôd.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014