Poskytovanie štátnej pomoci – nástroj regionálneho rozvoja

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 18.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 483 slov
Počet zobrazení: 1 195
Tlačení: 65
Uložení: 79

Poskytovanie štátnej pomoci – nástroj regionálneho rozvoja

Vysvetlite systém a mechanizmus poskytovania štátnej pomoci v SR.

Základné zásady poskytovania štátnej pomoci vymedzuje ​zákon č. 231/1999 Z. z. o  štátnej pomoc​iv znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“). Koordináciu v oblasti štátnej pomoci vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci v SR a vo vzťahu k Európskej únii vykonáva Ministerstvo financií SR.

Štátna pomoc​znamená pôsobenie verejnej inštitúcie (národnej, regionálnej alebo miestnej), s použitím verejných zdrojov s cieľom podporovať určitý druh podnikania alebo výrobu určitého tovaru. Odvetvie, ktorému sa dostáva takáto pomoc, tak získava konkurenčnú výhodu.
 
Systém štátnej pomoci EÚ má za cieľ zabrániť členským štátom, aby chránili alebo podporovali spoločnosti na úkor ich konkurentov v rámci EÚ. Základným cieľom je zaručiť transparentné fungovanie jednotného trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť.
 
Pomoc môže mať podobu štátnych grantov, úrokových úľav, daňových úľav, štátnych garancií či holdingov, ako aj poskytovanie tovarov a služieb štátom za zvýhodnených podmienok.​ Štátna pomoc​je zakázaná, ak ovplyvňuje obchod a tým deformuje hospodársku súťaž.
 
Štátnou pomocou sa podľa zákona o štátnej pomoci rozumie každá pomoc, v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu. Je to určité zvýhodnenie podnikateľa, ktoré musí byť v súlade so zákonom o štátnej pomoci a legislatívou Európskeho spoločenstva vzťahujúcou sa na štátnu pomoc.
 
Zakazuje sa poskytovanie štátnej pomoci, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitého tovaru alebo poskytovanie služieb, ak poskytnutie štátnej pomoci nepriaznivo ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi spoločenstva.
 
Štátnu pomoc je však možné povoliť v prípadoch, keď ide o napĺňanie cieľov spoločného záujmu:
 
● pomoc na podporu rozvoja znevýhodnených oblastí alebo služieb všeobecného hospodárskeho záujmu,
● malé a stredné podniky,
● výskum a rozvoj,
● ochrana životného prostredia,
● odborná príprava,
● zamestnanosť,
● kultúra
 
Pomoc môže byt poskytnutá príjemcovi pomoci iba za splnenia podmienky, že podal žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane povinných príloh pred začatím prác na projekte, resp. pred začatím realizácie projektu. Pomoc môže byt poskytnutá iba vtedy, ak bude preukázaná jej potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v príslušnom projekte, t. j. musí byt zjavná spojitosť medzi poskytovanou pomocou a oprávnenými nákladmi projektu, doložená napr. finančnou analýzou, dokazujúcou potrebu spolufinancovania projektu z prostriedkov určených na realizáciu tejto schémy.
 

Mechanizmus poskytovania štátnej pomoci je nasledovný:

Žiadosť sa predkladá na základe zverejnenej výzvy PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra). K žiadosti sa prikladajú predpísané prílohy. Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré je súčasťou výzvy.
 
PPA na základe žiadostí, ktoré prijala v rámci výzvy, spočíta všetky požadované dotácie. V prípade, že súčet požadovaných dotácií prevyšuje disponibilný objem finančných prostriedkov stanovených vo výzve, PPA stanoví prepočítací koeficient, ktorým každému žiadateľovi o dotáciu prepočíta predpokladanú požadovanú dotáciu. Takto stanovená čiastka bude maximálne možnou výškou pomoci pre jedného žiadateľa. Pomoc sa poskytuje na základe zmluvy, ktorú podpíše žiadateľ s PPA
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#statna pomoc

Diskusia: Poskytovanie štátnej pomoci – nástroj regionálneho rozvoja

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034