Poskytovanie služieb podľa WTO

Poskytovanie služieb podľa WTO

Pojem služba, podmienky poskytovania služieb a zavádzanie opatrení obmedzujúcich poskytovanie služieb.

GATS ­ Všeobecná dohoda o obchode so službami​(General Agreement on Trade with Services)

Mnohostranná dohoda uzavretá medzi vládami členských štátov ​WTO​,ktorá stanovuje rámec právne záväzných pravidiel pre medzinárodný obchod so službami. Kladie si za cieľ zaisťovať, aby pravidlá vlád pre oblasť obchodu so službami boli transparentné a nediskriminačné voči zahraničným poskytovateľom služieb. Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú tzv národné listiny špecifických (počiatočných) liberalizačných záväzkov, ktoré jednotliví členovia WTO prijali pre široké spektrum rôznych sektorov služieb. Tieto listiny označujú, ktoré služby a do akej miery sú otvorené zahraničným firmám a v ktorých je vstup zahraničných subjektov na trh obmedzený.
 
Dohoda GATS, ktorá vstúpila do platnosti v januári 1995, je založená na podobných cieľoch ako Všeobecná dohoda o clá a obchode GATT, ktorá sa týka tovarov: zabezpečenie predvídateľného systému pravidiel medzinárodného obchodu, zabezpečenie rovného a nediskriminačného zaobchádzania so všetkými účastníkmi trhu, stimulácia hospodárskych aktivít, či podporovanie obchodu a rozvoja pomocou progresívnej liberalizácie.
 

Existujú 3 hlavné faktory, ktoré bolo potrebné zohľadniť pri formovaní Dohody GATS:

1.  Vytvorenie multilaterálneho systému pravidiel a princípov​,zameraných na progresívne otváranie obchodu so službami, ako prostriedku na zabezpečenie expanzie služieb.
 
2.  Uznávanie práva členských krajín WTO regulovať poskytovanie služieb​s cieľom zabezpečiť plnenie zámerov vlastnej hospodárskej politiky.
 
3.  Snaha pomôcť rozvojovým krajinám​zvýšiť a skvalitniť ich účasť na svetovom obchode
 
Dohoda GATS obsahuje ciele a použité definície, základné, ale aj špecifické povinnosti a ustanovenia, ktoré sa aplikujú pri všetkých, resp. jednotlivých sektoroch služieb.
 
V rámci Uruguajského kola rokovaní GATT (1986­1994) zmluvné strany GATT naštartovali prvotné rokovania o liberalizácii obchodu so službami (Všeobecná dohoda o obchode so službami GATS). Nešlo však o otváranie sektorov služieb v pravom zmysle slova, ale išlo skôr o premietnutie vtedajšieho stavu do oficiálnych listín špecifických záväzkov. V rámci týchto oficiálnych listín sa krajiny zaviazali, že nebudú v obchode so službami zavádzať väčšie prekážky, ako uviedli v svojich listinách.
 
Členské krajiny sa mohli rozhodnúť, ktoré služby ponúknu pre počiatočnú liberalizáciu a aké obmedzenia v prístupe na trh (otázka umožnenia a podmienok vstupu zahraničnej konkurencie na domáci trh) alebo v národnom zaobchádzaní (otázka rovnakého zaobchádzania s domácimi aj zahraničnými subjektami) si chcú dočasne ponechať. Krajina má teda možnosť zohľadniť svoje ciele a zámery pri prijímaní záväzkov.

Listiny špecifických záväzkov rozlišujú 4 hlavné spôsoby poskytovania služieb:

Cezhraničné poskytovanie služieb​t.j. "dodávka cez hranicu" Služby poskytované z územia jednej členskej krajiny WTO do druhej členskej krajiny (napr. bankové služby, či služby architektov uskutočňované prostredníctvom telekomunikačnej siete, či pošty). Iba služba prechádza cez hranicu, t.j. nedochádza k pohybu fyzických osôb. (z územia jedného člena na územie ktoréhokoľvek iného člena, napr. telekomunikačné služby)
Spotreba v zahraničí​.Spotrebiteľ z jednej členskej krajiny sa presunie do druhej členskej krajiny, aby tam spotrebúval služby (napr. cestovný ruch). (na území jedného člena pre spotrebiteľov služby ktoréhokoľvek iného člena, napr. služby v cestovnom ruchu)
 
Komerčná prítomnosť​.Poskytovateľ služieb z jednej členskej krajiny si založí zastúpenie na území druhej členskej krajiny, včítane kúpenia/prenajatia pozemkov a budov s cieľom poskytovať služby (zakladanie právnických osôb, pobočiek, dcérskych spoločností, napr. bankové služby poskytované etablovanými zahraničnými bankami). (dodávateľom služby jedného člena na území iného člena, prostredníctvom komerčnej prítomnosti jeho obchodných jednotiek poskytujúcich služby na území tohto člena, napr. bankové služby poskytované etablovanými zahraničnými bankami)
 
●  Pohyb samostatných fyzických osôb poskytujúcich služby​,pohyb vnútropodnikových pracovníkov. Pohyb (a pôsobenie) samostatných, nezávislých fyzických osôb z jednej krajiny do druhej krajiny s cieľom poskytovať služby (napr. služby konštrukčné, poradenské, vzdelávacie), resp. pohyb (a zamestnávanie) cudzích štátnych príslušníkov pracujúcich pre zahraničnú firmu etablovanú v Slovenskej republike (výkonní pracovníci, experti, špecialisti, ...). (dodávateľom služby jedného člena na území iného člena, prostredníctvom prítomnosti fyzických osôb člena, napr. vzdelávacie služby).
 

Medzi základné princípy GATS patrí:

Doložka najvyšších výhod​znamená, že daná členská krajina je povinná zaobchádzať zo zahraničnými poskytovateľmi služieb z jednej členskej krajiny ​WTO​nie menej priaznivo, ako zaobchádza z poskytovateľom služieb z akejkoľvek inej krajiny. Tento princíp sa aplikuje aj v prípade, že daná krajina neprijala v danom sektore služieb žiadne záväzky. Doložka národného režimu​(tzv. národné zaobchádzanie) znamená, že daná členská krajina je povinná zaobchádzať so zahraničnými poskytovateľmi služieb nie menej priaznivo, ako s domácimi poskytovateľmi služiebato do takej miery, do akej sa zaviazala v svojej listine špecifických záväzkov.
 
Člen WTO je povinný povoliť tok kapitálu​plynúci z poskytnutia týchto služieb a nesmie diskriminovať zahraničných poskytovateľov služieb napr. formou limitovania počtu poskytovateľov služieb, celkovej hodnoty transakcií v službách, celkového počtu operácií v službách alebo celkového množstva výroby a výkonov v službách, celkového počtu fyzických osôb, ktoré môžu byť zamestnané v príslušnom sektore, obmedzenia vyžadujúceho špecifické druhy právnických subjektov, prostredníctvom ktorých môže dodávateľ služby dodávať služby alebo limity ohľadne výšky zahraničnej účasti na danej spoločnosti.
 
12 sektorov služieb podľa klasifikácie OSN, tzv. CPC (Central Product Classification): obchodné, komunikačné, stavebné, inžinierske, distribučné, vzdelávacie, environmentálne, finančné, zdravotné, sociálne, turistické, rekreačné, športové a dopravné služby.

Obchodné služby

●  profesionálne služby (napr. právnické, účtovnícke, auditorské služby a služby daňového poradenstva, architektonické služby (urbanistické a architektúra krajiny); inžinierske a integrované inžinierske služby, lekárske, dentálne a veterinárne služby a ostatné profesionálne služby
 
● počítačové a im príbuzné
● služby výskumu a vývoja
● realitné služby
● služby nájmu a prenájmu bez operátorov, vrátane služieb vzťahujúcich sa k lodiam, lietadlám a ostatným dopravným zariadeniam
●  ostatné obchodné služby (inzertné, marketingové, manažérske, konzultačné, technické testovanie a analýza, služby vzťahujúce sa k poľnohospodárstvu, lesníctvu, lovu, rybolovu, ťažbe, výrobe a distribúcii energie, umiestňovanie personálu, fotografovanie, vydavateľstvo, konferenčné služby, ai.)
ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/manazment/11727-poskytovanie-sluzieb-podla-wto/