Medzinárodný marketing a medzinárodný obchod

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 18.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 114 slov
Počet zobrazení: 7 147
Tlačení: 236
Uložení: 305

Medzinárodný marketing a medzinárodný obchod

Teoretické vymedzenie a špecifiká medzinárodného marketingu. Medzinárodný marketing a systém medzinárodného obchodu. Koncepcia medzinárodného marketingu. Základné rozhodnutia v medzinárodnom marketingu.
 

Medzinárodný marketing ako podnikateľská filozofia

Ak firma robí viac ako nepriamy export tovaru a svojimi aktivitami sa zapája v oveľa väčšej miere a priamo do marketingového prostredia ​vdvoch a viacerých cudzích krajinách​,hovoríme o medzinárodnom marketingu.
 
Medzinárodný marketing je ​marketing presahujúci národné hranice​.Koncepcia marketingu ostáva rovnaká, orientuje sa však na iné trhy, iné prostredie a dôraz je kladený na získanie informácií o nových trhoch. Medzinárodný marketing je filozofia vedenia firmy orientovaná na zahraničné trhy a zameraná na umiestnenie výrobkov a služieb na týchto trhoch. V medzinárodnom marketingu firma formuje špecifické marketingové stratégie pre daný (miestny) trh. Firma sa musí oveľa viac adaptovať na dané národné prostredie. Musí definovať osobitný marketingový mix, ktorým vyhovie požiadavkám zahraničného trhu. Musí brať do úvahy odlišnosti zahraničného trhu, na ktorom bude pôsobiť. Charakteristické pre medzinárodný marketing je, že firma sa snaží porozumieť tomuto prostrediu a vysporiadať sa s jeho odlišnosťami. Pre úspech firmy je nevyhnutné pochopiť kultúrne, ekonomické, politické a niekedy aj geografické odlišnosti tohto trhu.
 
V dnešných časoch je internacionalizácia a globalizácia trhov​­trhy sa prepájajú, hľadajú sa nové odbytištia, rozdiely medzi krajinami sa zmenšujú, ľudia cestujú (vždy poteší keď uvidíme niečo domáce v zahraničíJ), homogenizácia potrieb zákazníkov.
 
Medzinárodný marketing sa používa na dosiahnutie úspechu alebo prežitie firmy. Buď exportujú výrobky alebo presúvajú svoje produkčné základne do zahraničia.
 
Nadnárodné spoločnosti využívajú špecifické konkurenčne výhody jednotlivých štátov na zlepšenie svojho postavenia na trhu. Spoločnosť Nike uskutočňuje výskum nových modelov doma v USA, svoje výrobky vyrába v Číne a v iných štátoch juhovýchodnej Ázie a distribuuje ich do celého sveta. Automobilka Volkswagen disponuje výrobnými kapacitami v Nemecku, na Slovensku, v Španielsku, v Brazílii, v Číne atd. McDonalds, symbol , globálneho kapitalizmu, prevádzkuje tisíce reštaurácii na celom svete. Rozvoj globálnych podnikových sieti je možný vďaka medzinárodnému pohybu kapitálu, ktorý prekonal v posledných desaťročiach búrlivý rozvoj.
 
„Mysli globálne, konaj lokálne.“
 
Sú tu prítomné dva prístupy :
 
Postupný ­ uplatňuje exportný marketing → uplatňuje sa individuálne pre konkrétny národný trh
 
Globálny – následok procesov globalizácie → zdôrazňuje podobnosť jednotlivých trhov a hľadá homogenitu na heterogénnych trhoch
 
Medzinárodný marketing pristupuje k jednotlivých trhom individuálne, snaží sa o dôslednú adaptáciu na miestne podmienky a požiadavky trhu. V uvedených dvoch prístupoch sa odráža základný problém medzinárodného marketingu, ktorým ​jemiera štandardizácie a miera adaptácie.
 

Dôvody, prečo firmy podnikajú v medzinárodnom prostredí:

snažia sa rozšíriť svoj obrat a zvýšiť zisk​,protože veľkosť a spotreba domáceho trhu už neposkytuje príležitosti na expanziu – uplatnenie economies of scale
získať ďalšie zdroje
diverzifikovať zdroje predajov a dodávokznižovať konkurenčné riziko
obranný útok voči zahraničným konkurentom​,ktorí pôsobia v domácej krajine
 
predĺženie životného cyklu výrobku​,pretože na zahraničných trhoch sa pre neho začína nový cyklus – napr. využitie funkčnej ale morálne zastaranej technológie
 

Koncepcia medzinárodného marketingu

  je založená na rešpektovaní a zohľadňovaní podmienok širšieho priestoru podnikania než je domáci trh
­  je to marketing presahujúci národné hranice
 
­  orientuje sa na širšie dimenzie ako sú dimenzie domáceho trhu
 
­  výrazná odlišnosť od marketingu orientovaného na domáci trh je ​odlišnosť prostredia, na ktoré sú zamerané marketingové činnosti dôraz sa kladie na získavanie informácií o jednotlivých trhoch
 

Rozlišujeme tri základné koncepcie medzinárodného marketingu:


1. exportný marketing – vývozný
O exportnom marketingu hovoríme vtedy, keď firma predáva svoje produkty mimo domáceho trhu. Produkty sú fyzicky premiestňované na trhy iných krajín. Podstata exportného marketingu spočíva vo výbere vhodných exportných trhov alebo krajín, v určení vhodnej modifikácie produktu podľa požiadaviek zahraničného (miestneho) trhu, vo výbere vhodných exportných kanálov pre predaj produktov v zahraničí, v zabezpečení ziskovosti produktu a v zabezpečovaní prechodu tovaru cez hranice. Export je tradičná, nižšia, najmenej komplikovaná forma medzinárodného marketingu. V súčasnosti, keď výrobcovia čelia presýtenosti a stagnácii na domácich trhoch, sa exportný marketing stáva významným aspektom v činnosti mnohých firiem. Exportné marketingové stratégie sú orientované viac na predaj existujúceho produktu a jeho distribúciu na zahraničnom trhu.
 
2. globálny marketing – celosvetový
predstavuje hľadanie spoločných znakov na často rôznorodých, heterogénnych trhoch a vytváranie jednotných marketingových stratégií
 
Vzťah medzinárodný marketing – medzinárodný obchod
medzinárodný marketing nemôže existovať bez medzinárodného obchodu, lebo obsahuje aktivity, ktoré presahujú národný rámec a priamo súvisia s transferom produktov i kapitálu cez hranice národných trhov

3. interkulturálny marketing – medzinárodné marketingové riadenie
firma už vo fáze výskumu a vývoja počíta s uplatnením na svetovom trhu a vyrába medzinárodné produkty
 
Základné rozhodnutia v medzinárodnom marketingu: o expanzii do zahraničia (Domáci alebo zahraničný trh?)
 
o tom, na ktoré trhy vstúpiť (Ktorý zahraničný trh?)
 
o forme vstupu na zahraničný trh (Aký spôsob vstupu?)
 
o marketingovom programe (Aký marketingový program?) o organizácii marketingu (Aká organizácia marketingu?)
 
Medzinárodný marketing a systém medzinárodného obchodu.
 
Zahraničný obchod–súčasť národného hospodárstva krajiny, ktorý prekračuje hranicu štátu; obchod tovarov a služieb; tvorený exportom a importom krajiny, súčet tvorí obrat zahraničného obchodu za určité obdobie; týka sa len 1 krajiny (1 skupiny štátov)
 
Medzinárodný obchod–súhrn vzťahov spojených s výmenou tovaru a služieb medzi národnými ekonomikami; obchod niekoľkých krajín
Svetový obchod–súhrn zahraničných obchodov všetkých krajín, ktoré sú zapojené do svetovej deľby práce
Obchodná bilancia–fyzický pohyb tovaru a služieb cez hranice štátu za určité obdobie bez odhadu na to, kedy prebehne finančná výmena
Saldo obchodnej bilancie–rozdiel medzi hodnotami exportu a importu E >I aktívna obchodná bilancia
 
I>E pasívna obchodná bilancia
 
Vyrovnaná obchodná bilancia – nevykazuje prebytok ani nedostatok
 
Platobná bilancia–súhrn platieb a inkás exportu a importu za určité obdobie, zmeny úverových vzťahov, kapitálové pohyby
 
Význam MM pre rozvoj medzinárodného obchodu Na podnikovej úrovni:
Vstup a pôsobenie na zahraničnom trhu Konkurencieschopnosť na domácom i zahraničnom trhu
 

Na makroekonomickej úrovni:

Proexportná politika štátu:
 
Podpora odbytu kvalitných slovenských agropotravinárskych výrobkov, podporná a akvizičná funkcia (podpora účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách)
 
Profilácia Slovenska ako pôvodného a tradičného výrobcu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
 
Informačná funkcia (databázy, monitoring trhov)
 
Získať konkurenčnú výhodu v poskytnutí výhodnejších platobných podmienok a financovania (napr. exportný úver)

Príležitosti MM:
 
Rast trhového potenciálu
Potenciál pre obchod a investície
Existencia zdrojov
Zdokonaľovanie vlastných procesov
Lacná pracovná sila ( napr čina, Taiwan...)
Prístup na nove trhy po celom svete
Noví odberatelia
Noví dodávatelia ( lacnejšie suroviny )
Lacnejšie suroviny a materiál
 
Ohrozenia MM:
Zvýšený počet konkurentov
 
Zvýšená miera trhovej neistoty (vzhľadom na konkurenčnú situáciu) Závislosť na „neovládaných“ vplyvoch
Rýchle presuny kapitálu môžu vytvoriť vážne trhliny v medzinárodnom finančnom systéme, ktoré sa objavujú vo forme finančných bublín a finančných kríz.

Medzinárodné riziká:

Finančné (podmienky vývoja platobných bilancií, menové kurzy, rozdielne inflačné trendy medzi krajinami, iné úrokové miery), politické (podpora, výhody, konflikty, prevraty, regulácia), regulačné a daňové.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039