Stratégie vstupu na zahraničné trhy

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 18.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 219 slov
Počet zobrazení: 2 079
Tlačení: 137
Uložení: 159

Stratégie vstupu na zahraničné trhy

Export. Licencie. Franchising. Kontraktačná produkcia. Akvizície. Joint­venture. Priame zahraničné investície. Strategické aliancie. Offsetové programy.
 

Základné formy vstupu na zahraničné trhy:

Produkcia v tuzemsku​­1 priamy export (exportný podnik, exportné spoločenstvo, Piggybacking)
 
­ 2 priamy export bez PZI (priamych zahraničných investícii)
 
­ 3 Priamy export s PZI (odbytové stredisko, pobočka, dcérska spol.)
 
Produkcia v zahraničí­​1Bez PZI (licencie, franchising, kontraktačná produkcia, zmluv o manažmente)
 
­2 s PZI (joint venture, podnik v úplnom zahraničnom vlastníctve)
 
Špecifické formy vstupu​­Offsetové programy, Strategické aliancie a partnerstvá
 
Export­​činnosť, ktorej cieľom je predaj statkov (tovarov alebo služieb a podobne) do zahraničia
 
Licencie​­Zmluva výrobcu/predajcu na predaj procesu, produktu, značky, práv, K­H, dizajnu, technológie (patentu)… na aplikáciu do iných produktov alebo na inom území. Licencia = hmotný efekt ​(úspora nákladov, známosť značky, nová technológia, nový produkt…= konkurenčná výhoda)​.
Licencia ­ určí v zmluve: obdobie, množstvo, územie, poplatok
 
Franchising­​je marketingový odbytový systém, v rámci ktorého jedna strana (tzv. poskytovateľ franchisingu, franchisor​)poskytuje druhej, od nej inak spravidla právne a finančne nezávislej, strane (tzv. ​prijímateľ/nadobúdateľ franchisingu, franchisee​)za priamu alebo nepriamu odplatu právo využívať súbor (balík) práv priemyselného a duševného vlastníctva s cieľom výroby a/alebo marketingu určitého druhu tovaru a/alebo služieb a /alebo technológií. Poskytovateľ a prijímateľ franchisingu v rámci franchisingu spravidla úzko a trvalo spolupracujú. Príklad: McDonald
Piggybacking
 
Exportne neskúsený podnik (zvyčajne SME) – “​jazdec​“ Väčšia spoločnosť operujúca na zahraničnom trhu – “​nosič​“
 
Nosič predáva jazdcove produkty vo svojich zariadeniach
 
a)  Jazdec platí provízie – nosič vystupuje ako agent
 
b)  Nosič kúpi produkty jazdca a vystupuje ako nezávislý distribútor Piggybacking marketing sa využíva pre produkty od nepríbuzných spoločností, ktoré si nekonkurujú, ale ich produkty sa dopĺňajú (komplementy).
 
Značka a reklama
 
a)  Nosič po kúpe od jazdca produkty označí svojou značkou
 
b)  Nosič pripojí jazdcovu značku a vytvoria reklamné dohody
 
Príklady
• Reštaurácie kooperujú s hotelmi a ponúkajú špeciálne víkendové balíčky obsahujúce večeru a prespanie a zisky si rozdelia


Kontraktačná produkcia
­ vzniká, keď si organizácia najme inú spoločnosť na produkciu určitého množstva produktov (alebo komponentov pre produkty) podľa určitých špecifikácií a tieto produkty nesú názov pôvodnej organizácie.
 
­Marketing prevezme buď zmluvný výrobca alebo pôvodná spoločnosť
 
­ ​Výhody:
1.  Znižovanie nákladov (žiadne náklady za vedenie prevádzky, pracovnú silu...)
2.  Economies of scale (zmluvný výrobca môže vyrábať pre viaceré spoločnosti)
3.  Zameranie (pôvodná organizácia sa môže zamerať na prioritné aktivity)
4.  Skúsení pracovníci, lepšie vzťahy s dodávateľmi
­  ​
Nevýhody:
 
1.  Nedostatok kontroly (zneužitie know­how o produkte)
2.  Kvalita (zmluvný výrobca nemusí vyrábať v požadovanej kvalite)
3.  Interkulturálne problémy (jazykové bariéry, kultúrne rozdiely, dlhé dodacie časy...)
 

Formy kontraktačnej produkcie

Outsourcing
Nákup produktov a nekľúčových vnútropodnikových aktivít od tretej strany, ktorá sa danou výrobou alebo poskytovaním služby zaoberá.

Populárne je outsourcovanie do low­cost­ ových krajín (Čína, India, Mexiko) Napr. za posledných 20 rokov domáca výroba US oblečenia klesla zo 41% na 3%
 
Offshoring
Presun umiestnenia služby alebo časti výroby do inej krajiny. Napríklad americká firma otvorí továreň v Číne, je to naďalej americká továreň.
 
Offshore outsourcing
Dohoda s organizáciou o vykonávaní niektorých alebo všetkých firemných aktivít v inej krajine ako tej, kde sa bude produkt alebo služba predávať.
 
• Reebok používa kontraktačných producentov z Kórei na produkciu atletických topánok.
 
• Benetton a IKEA za spoliehajú na kontraktačnej sieti malých zámorských výrobcov.
 
• Na Slovensku existuje spoločnosť Prvá Slovenská kontraktačná agentúra s.r.o., ktorá sprostredkúva podpisovanie kontraktov v rámci slovenských firiem so spotrebným tovarom ale aj firiem z Česka, Maďarska, Poľska a Slovinska.
 
• Omega Pharma na základe kontraktačnej zmluvy poskytuje zdravotnícke prostriedky nie len v ČR a SK ale aj Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Maďarsko, Pobaltské krajiny a Balkán, Južná Kórea, Vietnam, Cyprus, Fínsko a ďalšie.
 
Akvizícia​­​Fúzie a akvizície​alebo zlúčenia, splynutia a akvizície​alebo splynutia a zlúčenia​( angl.​mergers and acquisitions, skrátene M&A)je súhrnné (nie presne vymedzené) označenie transakcií súvisiacich s cieleným nadobúdaním a zlučovaním pôvodne samostatných podnikov.

Joint Venture

­ je obchodná zmluva, v ktorej sa strany dohodli vytvoriť nový subjekt na určitú dobu tým, že obe zúčastnené strany prispejú kapitálom, know­how, technológiami a pod.
 
­ Vykonávajú kontrolu nad podnikom a následne zdieľajú výnosy, náklady a majetok.
 
­Príklad: Firma Collano AG (výroba lepidiel) a firma National Starch group (US firma) vytvorili spoločne nový podnikateľský subjekt Pourbond a.g. (50%­50%), pričom nová firma Pourbond a.g je výrobca polyuretánových glejov pre drevené záťažové konštrukcie
 
Offsetové programy
• Dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami, pričom na jednej strane je vláda určitého štátu a na druhej strane je zahraničná spoločnosť.
 
• Vláda kúpi od zahraničnej spoločnosti produkty alebo služby, ale táto spoločnosť sa zaväzuje okrem daného produktu alebo služby poskytnúť ďalšiu pridanú hodnotu. Najčastejšie je vo forme tvorby nových pracovných miest v odberateľskej krajine alebo iným zvýšením ekonomiky krajiny.
 
• Firemná offsetová protihodnota je zvyčajne vo výške 50­100% hodnoty kontraktu
 
• Win­win situácia: Firma získa lukratívny vládny kontrakt, vláda jednoduchšie vysvetlí veľké vládne výdavky, pozitívny dopad na ekonomiku
 
Priamy offset
­Vzťahuje sa priamo na realizáciu hlavnej dodávky
 
­ Offsetový program vývozcu môže zahrňovať subdodávky domácich firiem pre dovážané produkty, poskytovanie rôznych služieb súvisiacich s dodávkami
 
­Domáce firmy sa priamo podieľajú na realizácií príslušného projektu
 
Nepriamy offset
­ Domáce firmy sa nepodieľajú na hlavnej dodávke od zahraničného partnera, ale kompenzujú sa inými aktivitami, na ktorých sa vopred dohodnú
­ Ide napríklad o pomoc pri exporte domácich tovarov, poskytnutie know­how, ktoré môže byť využité v inom priemysle, podpora MSP v najmenej rozvinutých regiónoch, ...
 
Príklad:
 
Matra Nortel Communication (MNC) vs. Slovensko
• MNC­ francúzska telekomunikačná spoločnosť
• V roku 1996 dodávka telekomunikačnej technológie pre Ministerstvo vnútra za 442 miliónov frankov
• MNC sa zviazala kompenzovať vo výške 40%­ bolo to však viac
• Kontrakty získalo vyše 10 slovenských firiem
 
 
Strategické aliancie a partnerstvá
• Strategické aliancie sú partnerstvá, v ktorých dve a viac spoločností spolupracujú na dosiahnutie cieľov výhodných pred všetky strany
• Spoločnosti zdieľajú informácie, zdroje, schopnosti a risk
• Spoločný dôvod na vstup do SA je zisk výhody z inovácií iných firiem bez vynaloženia nákladov na R&D nového produktu
• Predtým sa využívali akvizície na dosiahnutie spoločných cieľov, no formovanie strategických aliancií je viac nákladovo efektívne
 
Výhody
• úspora času pri zavádzaní nového výrobku, ktorý je výsledkom spoločného výskumu a vývoja,
•  získanie know­how pre výrobu stále zložitejších výrobkov.
•  získanie prístupu k novým trhom, ktoré sa neustále globalizujú,
•  získanie výhod nízkych nákladov v celom transformačnom procese podniku.
 
Nevýhody
•  Riziko straty konkurenčnej výhody
•  Nechcený odliv know­how
• Nárast plánovacích, organizačných a kontrolných problémov v krízových obdobiach
•  Nekompatibilita partnerov
•  Meniace sa podmienky
 
 
Príklad:
 
SAMSUNG
 
Vybrané strategické aliancie:
 
2001­ Microsoft­ Spoločný rozvoj digitálnej domácej technológie 2003­ SONY­ Rozširovanie a konsolidácia pamäťových nosičov 2004 – IBM­ Spoločný rozvoj nano­ logických procesných technológií 2005­ Discovery­ Spolupráca na video obsahu s vysokým rozlíšením 2006­ Alcatel­ Spolupráca na satelitnom DVB­H
 
2007­ Nokia­ Spoločný rozvoj technológie pre telefóny a štandardizačné riešenia DVB­H
 
Priame zahraničné investície
Priama zahraničná investícia predstavuje kategóriu medzinárodných investícií, ktorá vyjadruje zámer subjektu, ktorý je rezidentom jednej ekonomiky (priamy investor), získať trvalý podiel v podniku so sídlom v inej ekonomike (podnik priamej investície).
 
= zahraničná firma investuje do tuzemského podniku napr. kúpou akcii 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021