Aplikácia marketingu vo vybraných odvetviach ekonomiky

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 12.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 841 slov
Počet zobrazení: 2 582
Tlačení: 158
Uložení: 167

34. Aplikácia marketingu vo vybraných odvetviach ekonomiky

Možnosti využitia a špecifiká marketingu vyplývajúce z povahy vybraných odvetví: marketing v obchode, v poľnohospodársko-potravinárskom sektore, v bankovníctve a poisťovníctve, vo farmaceutickom priemysle, v cestovnom ruchu a hotelierstve, v doprave.
 
MARKETING V OBCHODE
 
Obchod nákup tovaru alebo činnosť...
 
-  funkcie obchodu vo vzťahu k výrobe:
 
• Premena výrobného (úzkeho) sortimentu na obchodný (široký)
• Prekonanie rozdielov medzi miestom výroby a miestom predaja
• Prekonanie časového nesúladu – medzi časom výroby a časom nákupu tovaru
• Záruka kvality ponúkaného tovaru → voľba dodávateľov
• Iniciatívne ovplyvňovanie výroby podľa dopytu
• Logistická funkcia – zaisťovanie racionálnych zásobovacích ciest
• Zisťovanie rýchlejšej úhrady dodávateľom
 
-  klasifikácia obchodu podľa rôznych kritérií :
 
a)  veľkoobchod
b)  maloobchod :
 
• V sieti predajní = store retail
• Mimo siete predajní = non store retail
• Potravinársky, nepotravinársky
• Špecializovaný, univerzálny
• Stánkový predaj, tržnice
 
Trendy:
 
• Koncentrácia
• Internacionalizácia
• Trhová dominancia
• Diverzifikácia
 
Potreba nákupu zásob
 
-  minimalizácia nákladov = nákup vo veľkom, ale zvyšujú sa náklady na zásobovanie tovaru
-  podnik nakupuje tovary a vytvára zásoby na účely :
 
• Udržania hladkého chodu prevádzky
• Nákup tovaru vo väčších množstvách sa často uskutočňuje v zmysle stratégie vyhnúť sa budúcim zmenách cien
• Nákup tovaru sleduje tiež zabezpečenie širokej škály produktov pre zákazníkov
 
 
Agropotravinársky marketing
Špecifiká agr. výroby: potraviny – podmienka života, spotreba – fyziologická nasýtenosť, variabilita výrobkov, biologický charakter reprodukčného procesu, prírodné a klimatické podmienky, realizácia i za nepriaznivých podmienok, vzdialenosť medzi výrobou a spotrebou, veľký počet výrobcov pri rozdielnych podmienkach, sezónnosť produktov – ceny, rýchla kaziteľnosť, sezónnosť – skladovanie, štátne subvencie, garantované ceny, vertikálne integračné systémy, odlišnosť marketingových stratégií od obchodných

Príležitosti: agroturistika, poľnohospodárske združenia, spracovanie slamy na nový vysokoekologický a priemyselne užitočný produkt, ktorý využíva vysokú absorbčnú vlastnosť slamy.
 

Marketingový mix v agropotravinárstve:

Produkt - svojou povahou sú sezónnym tovarom a to je príčinou vzniku špecializovaných marketingových aktivít.
 
Jadrom poľnohospodárskeho produktu - uspokojiť základné fyziologické potreby človeka Základný produkt tvorí - kvalita, varianty vyhotovenia, dizajn, značka a balenie. Kvalita sa posudzuje podľa: – výživová hodnota, – energetická hodnota, – biologická hodnota. Okrem toho: podľa senzorických vlastností ako: je vzhľad, farba, konzistencia, chuť
 
Neoznačkované výrobky vysokonormalizované výrobky (mlieko), nemožnosť dodržať štandardnú kvalitu výrobkov (ovocie, zelenina). Kritéria vzniku mena značky: – miesto pôvodu, meno výrobcu, meno zakladateľa alebo majiteľa, veľkosť výrobku, tvar produktu, farba a chuť, použitie suroviny, slávna osoba, spotrebiteľ, národnosť, exkluzivita, zdravá výživa a ochrana zdravia, špeciálne vlastnosti.
 
Distribučné kanály: Poľno. podnik nákupná organizácia spracovateľský podnik obchodná organizácia – spotrebiteľ. (suroviny) ++ Poľno. podnik – spracovateľský podnik – obchodná organizácia – spotrebiteľ. (suroviny) ++ Poľno. podnik – obchodná organizácia – spotrebiteľ. (priama spotreba – ovocie, zelenina) ++ Poľno. podnik – spotrebiteľ
 

Bankový marketing

 
Špecifiká bankového marketingu
 
•  zákazníci vystupujú ako dodávatelia potrebných zdrojov a zároveň ako klienti
•  problémy spojené s ochranou inovácii bankových produktov
•  banka nemôže úplne ovládať svoj zisk
•  základným produktom banky sú vklady
•  silná pozícia bánk v oblasti predaja, slabá pozícia v oblasti získavania zdrojov
•  slabý stupeň vernosti klientov
•  zložitosť prispôsobovania sa otváracích hodín bánk požiadavkám klientov je často daná charakterom bankových operácii
•  trhy s vysokou mierou segmentácie z hľadiska potrieb a prostriedkov
•  široký rozsah ponuky (od štandardnej po individualizovanú)
•  interná konkurencia medzi produktmi banky
•  existencia početných určovateľov používania bankových produktov
•  veľký rozsah služieb, poskytovaných zdarma
•  klasické spôsoby komunikácie s trhom
 

FORMY CENY

•  úroky
•  provízie
•  poplatky


Proces

•  procesy v bankových službách predstavujú spôsoby produkovania a poskytnutia služieb klientom banky.
•  na jeho kvalite sa podieľa hlavne personál banky
•  príklady: proces prevedenia platobnej transakcie, poradenstva, poskytnutie služby prostredníctvom telefónu...
 
•  VONKAJŠÍ PREJAV
 
•  informácie o prostredí banky, prostredie viditeľné klientovi, ovplyvňuje hodnotenie banky.
•  Fyzické prostredie – tu dochádza k interakcií zákazníka a poskytovateľa služby – budova, zariadenie, technologické vybavenie, architektúra
 
• Hmotné podnety – oblečenie pracovníkov, príjemný vzhľad, výstižné informačné panely
 
•  Vytváranie určitého imidžu – symboly, logá, farby
 
Produkt
 
•  Spoľahlivosť
 
•  Služby navyše
 
•  Údržba/pomoc
 
Marketing v poisťovníctve
 
Poisťovníctvo – národohospodárske nevýrobné odvetvie, ktoré sa v trhovej ekonomike zameriava na tvorbu
 
špecializovaných peňažných fondov, ich spravovanie a používanie na princípe podmienenej návratnosti
 
-  zaoberá sa poskytovaním poistnej ochrany a úhradou škôd vzniknutých na základe nepredvídaných alebo očakávaných udalostí
 
-  úloha : pomáhať znášať ujmy na zdraví alebo majetku občanov, podnikateľov alebo korporácií v prípade vzniku nepredvídaných a nepriaznivých udalostí
-  význam : umožňuje udržať ekonomickú stabilitu podnikateľských subjektov a životnú úroveň obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí + pomerne veľký finančný obrat
 
Poistenie
 
-  vzťah medzi dvoma zmluvnými stranami, pri ktorom zmluvná strana, ktorá poisťuje, je ochotná za to, že dostáva poistné, odškodniť druhú zmluvnú stranu (poisteného) v prípade akejkoľvek straty, škody
 
-  vlastnosti poistenia oproti ostatným službám :
 
Solidárnosť - poistenci spoločne prispievajú do poistných fondov a poistné náklady sa poskytujú len tým členom, ktorí mali poistnú udalosť
Podmienená návratnosť - poistná náhrada bude poskytnutá, len ak nastane poistná udalosť
 
Neekvivalentnosť - poistné náklady nie sú závislé od zaplateného poistného
 
Životné poistenie
 
-  orientuje sa na riziko dožitia, úmrtia, poistenia kritických chorôb a ich kombinácie
 
poisťovateľ v každom prípade vyplatí poistné plnenie
 
Neživotné poistenie -poistenie majetku
-poistenie zodpovednosti za škody -poistenie záujmov

poisťovne - inštitucionálne subjekty, ktoré majú povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a činnosti s tým súvisiacej, udelené orgánom dozoru nad poisťovníctvom alebo priamo vyplývajúce zo zákona
-  podnikať v poisťovníctve môžu na území SR len poisťovne a zaisťovne založené ako akciová spoločnosť so sídlom v SR a pobočky zahraničných poisťovní
 
-  môžu byť :
 
komerčné poisťovne,
 
verejnoprávne poisťovne
 
iné poisťovacie subjekty
 
-  cenou poistenia je poistné = suma, ktorá sa musí zaplatiť, aby bola za ňu poskytnutá poistná ochrana
 
→  zložky ovplyvňujúce výšku netto poistného : priemerné predpokladané poistné plnenia, celková výška strát spôsobená daným rizikom, počet vzniknutých udalostí spôsobených daným rizikom, mimoriadny škodový
 
-  pri zákonných poisteniach je situácia pre poisťovňu zjednodušená, lebo klient si ju vyhľadá sám
 
-  pri zmluvných poisteniach má distribúcia významné miesto v rámci marketingového mixu
 
-  distribúcia môže byť :
 
priama – intenzívna interakcia medzi klientom a predajcom
 
nepriama horizontálna - finančné syndikáty, ktoré zakladajú viaceré banky, poisťovne a finančné spoločnosti finančne podporujúce rozsiahle investičné projekty alebo iné spoločnosti
multikanálová – svoja vlastná sieť, sieť bánk, brokerské a ostatné organizácie
 
-  technologická dostupnosť, individuálny prístup, odbyt elektronickou cestou
 
-  ovplyvňuje kvalitu služby, má vzbudiť u klientov dôveru
 
Farmácia
 
- marketing vo farmácii je špecifický z dôvodu štátnych zásahov týkajúcich sa všetkých zložiek marketingového mixu → náročnejšia tvorba ceny, voľba marketingovej komunikácie či distribúcie farmaceutických spoločností
 
Liečivo - každá látka, ktorá bola oficiálne zaregistrovaná a schválená Štátnym ústavom kontroly liečiv Liek - liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, upravených technologickým procesom na liekovú formu
 
Rôzne formy: tableta, kapsula, mixtúra, elixír, emulzia, sirup, lokálne kožné prípravky, čapíky, injekčné roztoky
 
Originálne liečivo a liek - pôvodná chemická formulácia, ktorá úspešne prešla všetkými druhmi skúšok, klinických testov a bola príslušnými inštitúciami (v SR Štátny ústav kontroly liečiv) zaregistrovaná v krajine ako liečivo a vo forme prispôsobenej na aplikáciu ako liek
 
Generické liečivá a lieky - lieky, pri ktorých už uplynula patentová ochrana a môže ich vyrábať každý, kto spĺňa podmienky na farmaceutickú výrobu
 
-  cena je spravidla podstatne nižšia než pri origináloch
 
-  generický liek musí mať zhodný obsah a množstvo účinnej látky, zhodný profil bezpečnosti a účinnosti, môže sa líšiť kvalitatívnym alebo kvantitatívnym obsahom pomocných látok a môže mať odlišnú liekovú formu
 
Rozdelenie:
-preskripčné lieky – na predpis
 
-  voľnopredajné lieky – v lekárni
 
-  parafarmaceutiká – aj v obchode –čaje, vitamíny, ...
 
Originálne liečivo a liek - pôvodná chemická formulácia, ktorá úspešne prešla všetkými druhmi skúšok, Potom príde patent na tvorbu návratnosti


Cenotvorba je regulovaná
-  pri schvaľovaní ceny svojho produktu musí výrobca predložiť ceny vo všetkých krajinách Európskej únie, kde je príslušný liek registrovaný, dostupný a distribuovaný – ide o tzv. referenčné krajiny
-  cena lieku potom nesmie prekročiť priemer šiestich najnižších cien v týchto referenčných krajinách
 
Komunikácia iba na odbornú verejnosť v prípade preskripčných liekov
 
Marketing v cestovnom ruchu
 
uspokojujú potreby ľudí súvisiace s cestovaním mimo ich trvalého bydliska, bez rozdielu, či dôvodom tohto cestovania je oddych alebo nepravidelná povinnosť
 
- jeho podstata spočíva v dočasnej zmene pobytu účastníka CR v inom konkrétnom prostredí, často vo voľnom čase za účelom oddychu, rozvoja poznania alebo kontaktu s ľuďmi
Funkcie:
 
-rehabilitačná -duševno – hygienická
 
- funkcia rozvoja osobnosti
 
Rozdelenie podľa:
dĺžky – krátkodobý, dlhodobý organizácie – organizovaný, individuálny
domáci, zahraničný (aktívny, pasívny, tranzitný)
 
Formy:
Rekreačný Kultúrno-poznávací Kúpeľno liečebný Vedecko-informačný Športovo turistický Nákupný
 
faktory účasti na CR :
 
• Kultúrne - zbližovanie kultúr, zmeny v hierarchii hodnôt, túžba po vysokom životnom štandarde, rastúci význam využívania voľného času
• Spoločenské – najviac to ovplyvňuje rodina
 
• Ekonomické – dostatok financií, dostatok voľného času
 
• Osobné – životný štýl
 
• Psychologické – motivácia, vnímanie, predstava, postoj
 
Špecifické postavenie cestovnej kancelárie- podnik CR, ktorý kompletizuje produkt CR alebo sprostredkúva jeho predaj konečnému zákazníkovi
 
Hotelierstvo
 
Hotelierstvo a cestovný ruch sa paralelne rozvíjajú a navzájom sa ovplyvňujú nasledovne:
 
závislosť cestovného ruchu od hotelierstva bez hotelierstva nemôže existovať ani pobytový cestovný ruch,
 
•  závislosť hotelierstva od cestovného ruchu – faktorom využívania kapacít hotelierstva a jeho rozvoja je cestovný ruch

Typy:
Hotel, garni hotel – na jednu noc, Horský hotel, Motel, Kongresový hotel, wellness hotel, boutique hotel, penzión
 
Trendy:
Zážitková gastronómia, dizajn, exkluzivita, viac mladých, zdravý životný štýl, kongresový turizmus, nové formáty hotelov, ...
 
Dôležité sú štandardy a ľudia
 
Marketing v doprave
 
Doprava primárna činnosť v oblasti premiestňovania + súbor rôznych organizačných foriem - môže byť :
 
1.  Prepravovaný objekt : nákladná, osobná
 
2.  Použitá dopravná cesta : podzemná, vodná, vzdušná, cestná
 
3. Určenie : verejná, podniková
 
4.  Obsluhované územie : prímestská, diaľková, vnútroštátna, medzinárodná
 
5. Pravidelnosť : pravidelná, nepravidelná
 
6. Veľkosť zásielky : celovozňová, kusová
 
7. Počet prepravovaných osôb : individuálna, hromadná
 
 
Dopravný proces - cieľavedomá, účelne organizovaná činnosť zameraná na premiestňovanie statkov a osôb, pričom sa využívajú rôzne dopravné cesty, dopravné prostriedky a dopravné zariadenia
 
-  tvoria ho 2 súbežné procesy :
 
výrobný proces dopravy - činnosť spojená s pohybom dopravných prostriedkov po dopravných cestách
 
prepravný proces dopravy - činnosť spojená s premiestňovaním statkov, osôb, správ
 
Dopravca - subjekt (dopravný podnik, zasielateľ), ktorý vykonáva technickú stránku dopravy Prepravca - subjekt, pre ktorý sa vykonáva premiestňovanie statkov (odosielateľ zásielky, objednávateľ dopravy)
 
Osobitosti dopravy:
 
predáva premiestnenie
vytvára a spotrebúva sa súčasne a je neoddeliteľná od poskytovateľa
je premenlivá, mnohotvárna
musia byť poskytované podľa potreby každý deň, v každom počasí
 
Kvalita produktu dopravy:
 
Osobná doprava : Spoľahlivosť, presnosť, pravidelnosť, pohodlie, rýchlosť, nadväznosť spojov, čistota, bezpečnosť
 
Nákladná doprava : Rýchlosť, bezpečnosť nákladu, presnosť dodania, prístupnosť, pohotovosť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing - štátnicové otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026