Hierarchia stratégií v organizácii

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 043 slov
Počet zobrazení: 2 738
Tlačení: 136
Uložení: 146

22.  Hierarchia stratégií v organizácii.

Generálna stratégia organizácie. Konkurenčné stratégie strategických podnikateľských jednotiek. Funkčné stratégie (marketingová, finančná, výrobná, ľudských zdrojov a pod.)
 
Generálna stratégia (korporačná, alebo podniková stratégia) je zastrešujúca stratégia. V rámci nej sú vytvárané vízie, vymedzenie poslania a strategické ciele a na jej základe sú hľadané vhodné varianty stratégie. Tu sa rozhoduje o portfóliu, teda v čom podnikať.
 
Nevsádzame všetko na jeden biznis, skúšame v nových atraktívnych odboroch a zvažujeme, čo ďalej. Či bude biznis, tak o tom rozhoduje firma ako celok. Za tvorbu je zodpovedný vrcholový manažment.
 

Konkurenčné stratégie SBU

SBU (Strategic Business Units) – strategická podnikateľská jednotka – je pojem z oblasti strategického manažmentu, nie je organizačná jednotka, ale jednotka v rámci strategického manažmentu organizácie. Je v podstate odvetvie, resp. odbor výroby alebo služieb, v ktorom firma pôsobí.
 
SBU je pojem, ktorý bol v manažmente zavedený postupne a nesúvisí s organizačnou štruktúrou. Je to biznis, odvetvie, v ktorom firma pôsobí. Ak firma pôsobí v troch odboroch, tak musí mať 3 SBU. Firmy môžu byť špecializované na 1 odbor resp. môžu byť diverzifikované vo viacerých SBU. Súbor SBU potom tvorí jej podnikateľské portfólio. Každý jeden biznis má iných konkurentov, iných zákazníkov, iných dodávateľov, vyrába iné produkty... Stratégia sa musí robiť za konkrétny biznis. Aby sa vlastné organizačné jednotky nesprávali na trhu ako konkurenti, majú vytvorenú vlastnú spoločnú stratégiu. Na tvorbe konkurenčnej stratégie sa podieľajú manažéri pôsobiaci v odbore (stredný manažment). Koncepcia SBU vytvorila firma General Electrics. Na základe KS rozpracovávame funkčné stratégie.
 
V prípade diverzifikovanej firmy (korporácie) si musí firma vymedziť pre každý z odborov svojho podnikania (pre každý business) osobitnú konkurenčnú stratégiu – SBU.
 
Funkčné stratégie Funkčné stratégie sú prostriedkom na splnenie cieľov. Každá podniková funkcia vyžaduje špecifický a integrujúci plán činnosti. Nachádzajú sa na treťom stupni podnikovej hierarchie za stratégiami podnikovými a podnikateľskými. Ich primárnou úlohou je podporovať podnikateľské stratégie pri získavaní a upevňovaní konkurenčnej výhody a sekundárnou úlohou stanovovať spôsoby a formy dosahovania vlastných funkčných cieľov
 
Stratégia podniku alebo SPJ nemôže byť úspešná, resp. úspešne realizovaná, pokiaľ nebude dopracovaná až do jednotlivých funkčných stratégií. Medzi základné funkčné stratégie patria:
 
•  Marketingová – marketingová logika, ktorou podnik dosahuje svoje marketingové
 
ciele. Marketingová stratégia pozostáva z rozhodovaní o nákladoch marketingu, o marketingovom mixe a o alokácii marketingových zdrojov vo vzťahu k očakávaným environmentálnym a konkurenčným podmienkam.

•  Výrobná – Výrobná stratégia je ako funkcia najviac spojená s výrobnými firmami, ale primerane sa uplatňuje vo všetkých iných podnikaniach. Výrobná stratégia má usmerňovať rozhodovanie v dvoch skupinách otázok:
 
1.  O základnej podstate systému manažmentu výroby podniku, v ktorom sa hľadá rovnováha medzi investičným vstupom a výstupom výroby,
 
2.  O rozmiestňovaní, navrhovaní zariadení a o plánovacom procese, ktorý má byť v súlade so stratégiami firmy.
Inovačná – Technický pokrok v každej dobre prosperujúcej firme je neodmysliteľnou podmienkou jej ekonomického rozvoja a veľakrát i podmienkou pre jeho prežitie v dnešnom dynamickom prostredí. Nakoľko prichádza v trhovej ekonomike k veľkým zmenám, firma musí tieto zmeny predvídať, prípadne ich sama iniciovať. Prostriedkom k tomu sú inovačné stratégie a rýchle zavádzanie inovácií do všetkých podnikových činností výrobného procesu. Inovačná stratégia je zameraná na dve základné oblasti, a  to oblasť inovácie výrobkov a oblasť inovácie procesu výroby.
 
Personálna (ľudských zdrojov) – Súvisí s tendenciami povyšovania ľudského faktora medzi základné ľudské faktory úspešného rozvoja firmy. Podceňovanie tohto faktora
a  tým i stratégie ľudských zdrojov sa môže odraziť v narastajúcej fluktuácii, nevyhovujúcej kvalifikačnej, profesnej alebo vekovej štruktúre zamestnancov. Toto znamená nepriaznivý vplyv tejto funkčnej oblasti na výkon ostatných funkcií firmy. Bez vhodných ľudí na správnych miestach by akokoľvek dobre sformulovaná stratégia nebola úspešná. Toto poznanie vedie k rozvoju riadenia ľudských zdrojov.
•  Finančná Finančná stratégia má medzi funkčnými stratégiami osobitné postavenie. Správna finančná stratégia umožňuje vytvoriť podmienky pre rozvoj ďalších funkčných stratégií, a tým i stratégie SBU ako celku. Finančná situácia firmy je podmienená peňažným tokom, úverovou pozíciou a likviditou.
 
Environmentálna Podniky, ktorých činnosť ovplyvňuje životné prostredie, sú často stavané pred otázku, ako optimálne riadiť svoje aktivity tak, aby sa minimalizoval dopad bežnej prevádzky na životné prostredie a aby sa minimalizovali riziká vyplývajúce
z  nepredvídaných a havarijných situácií. Mnohé z nich to riešia investovaním do opatrení čiastočne zlepšujúcich životné prostredie, najmä do tých, na ktoré je najväčší tlak zo strany štátnej správy alebo verejnosti.
 
Logistická Strategický manažment v tradičnom logistickom poňatí vyplňuje cyklus činnosti, na jeho počiatku je vždy analýza okolia spoločnosti (priame a nepriame vplyvy vonkajšieho prostredia spoločnosti) a následne analýza samotnej spoločnosti.

•  Informačná – V súčasnosti rezonuje v odbornej literatúre, ale aj na verejnosti, všeobecný názor, že informačné technológie (IT) predstavujú pre podnik konkurenčnú výhodu.
 
Stratégia kvality Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia prognostici
 
vyhlasovali, že koniec storočia a najmä 21. storočie sa bude vyznačovať snahou o kvalitu vo všetkých oblastiach. Mnohým sa to zdalo nereálne vzhľadom k rade problémov súčasného sveta. Reálny život však ukázal, že v kultúrnych krajinách sa kvalita výrobkov a služieb stala samozrejmosťou. V súvislosti s celosvetovým úspechom filozofie a stratégie manažérstva kvality je nevyhnutné neustále zlepšovať jednotlivé prístupy a trendy, nemať medzery a nedostatky v definovaných požiadavkách a byť súčasťou všetkých zamestnancov a zainteresovaných strán.
 
•  Etická stratégia podniku – Ak podnik prijíma etiku podnikania ako výzvu moderného strategického manažmentu, znamená to, že zvažuje o etike ako o nevyhnutnej súčasti podnikovej kultúry a nie ako o nevyhnutnom zle. Prienik etiky a ekonomiky sa deje na celospoločenskej, podnikovej a individuálnej úrovni. Preto môže požadované etické správanie sa zo strany podniku naraziť na nepochopenie zo strany jednotlivca ale aj iných účastníkov hospodárskeho života.
 
•  Politicko–právna – Právo sa vo všeobecnosti pokladá za najvýznamnejšiu súčasť spoločenskej nadstavby, aj keď samozrejme nemožno vonkoncom podceňovať funkciu a úlohy morálky, filozofie, náboženstva a pod. Napriek jeho reglementačnej nezastupiteľnosti je faktorom, ktorý determinuje efektivitu pôsobenia práva, politiky a celková spoločensko-politická klíma determinovaná základnými determinantmi jej smerovania akými sú spoločensko-politický systém.
 
Stratégia zahraničnoobchodnej podnikateľskej činnosti Zahraničnoobchodná podnikateľská činnosť podniku je jedna zo sfér podnikateľskej činnosti, ktorá mu umožňuje diverzifikáciu vlastných podnikateľských zámerov, využitie medzinárodných skúsenosti vo vybranej obchodnej činnosti, a tiež určité rozloženie rizika a zisku. Jej smery, formy a metódy závisia od druhu podnikateľského zámeru podniku – výrobného, obchodného, finančného alebo kombinovaného.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023