23. Stratégia a strategické myslenie manažérov

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 08.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 829 slov
Počet zobrazení: 6 590
Tlačení: 222
Uložení: 244

23. Stratégia a strategické myslenie manažérov

Stratégia  a taktika  v manažmente.  Stratégia  ako  kritický  faktor  úspešnosti  organizácie. Mechanické myslenie,  intuícia  a  strategické myslenie. Stratégovia  a vodcovia.  Strategickí manažéri a ich postavenie v manažmente organizácií.
 

Stratégia a taktika v manažmente

Stratégia – jasne vymedzená a definovaná predstava o zapojení aktivít (vnútorných jednotiek), ich rozmiestnení, o koordinovanom postupe podporovanom vhodným rozvrhovaním disponibilných zdrojov tak, aby sa naplnil vymedzený strategický zámer a cieľ. Teda sústreďuje sa na vymedzenie základných strategických pozícií, ktoré je nutné zaujať pre dosiahnutie úspechu pri napĺňaní súhrnných strategických cieľov. Rieši strategické problémy, týkajúce sa určitého vymedzeného celku, celostne a z nadhľadu. Z hierarchického pohľadu je vždy nadradená taktike. Je doménou vrcholových manažérov.

Taktika – je orientovaná skôr na parciálne oblasti a úlohy smerujúce k podpore realizácie stratégie. Teda určuje postupy, ktorými je možné efektívne a účinne zaujať strategické pozície v súlade s vymedzenou stratégiou. Rieši parciálne problémy lokálneho charakteru ako súčasť riešenia strategických problémov ako celku. Je doménou stredného manažmentu.

Operatíva
– zabezpečuje schopnosť a pripravenosť zrealizovať základné a podporné činnosti, ktoré sú nutné k dosiahnutiu vymedzeného taktického pohybu.

Stratégia a taktika sú v manažmente relatívnymi pojmami. V rámci diverzifikovanej spoločnosti sa nachádzajú tri základné hierarchické úrovne: korporácia, SBU a jednotlivé funkčné oblasti manažmentu (marketing, R&D, výroba, atď.). Stratégia funkčnej oblasti tvorí taktiku SBU a to, čo je považované za stratégiu v SBU, je len taktikou v rámci korporácie ako celku. Dôležité je, aby stratégia a taktika boli vzájomne zosúladené a smerovali k napĺňaniu spoločných strategických cieľov.
 
Stratégia ako kritický faktor úspešnosti organizácie
Kritické faktory úspešnosti organizácie (K.H.Chung): stratégia podniku, HR, operačné systémy
6 kľúčov k úspešnosti podniku: stratégia podniku, strategicky orientovaná organizácia, IS, HR, štýl vedenia a orientácia na zákazníka
 
PROCES MYSLENIA
Vnímanie (získané info) -> Poznávanie (duševné spracovanie) -> Uvažovanie (úsudok)
Myslenie skôr ako cyklický proces:

Všetky fázy môžu prebiehať naraz a sústavne!!!
 

Strategické myslenie

-  je to myslenie na budúcnosť
-  pomáha nám učiť sa z minulosti, využívať nadobudnuté poznatky a skúsenosti, chápať veci v súvislostiach a pohybe a nenechať sa pritom zväzovať starými návykmi
-  využíva v minulosti osvedčené postupy a techniky a súčasne ich obohacuje o kvalitatívne nové prvky myslenia
-  snaha o uplatnenie nového a netradičného pohľadu na problém
-  tímy riešiteľov sa snažia analyzovať a riešiť daný problém tak, že najprv identifikujú základné prvky problému a vzťahy medzi nimi na základe zvoleného netradičného pohľadu
-  to im v konečnom dôsledku umožní nájsť i nové netradičné riešenia s pohľadom do budúcnosti
 

Mechanické myslenie

- využívanie štandardných, v minulosti osvedčených, akceptovaných prístupov
- tímy analytikov vytvárajú analýzy výsledkom ktorých je identifikácia prvkov problému
- komplexné riešenie problémov, nie však nové riešenia
 

Intuícia

- žiadne analýzy, problém sa definuje na základe skúseností, vedomostí, pocitov
- riešenie len čiastkových problémov, čo nevylučuje možnosť vzniku ďalších nadväzujúcich problémov
- rýchlosť a pružnosť reakcie, nečakané parciálne riešenia prekvapujúce pre konkurenciu
- riziko podcenenia komplexného riešenia problémov pri vynechaní analýz, chýba možnosť kontroly
 

Strategické myslenie ako myslenie o konaní

pochopenie podstaty problému → vlastné strategické myslenie → konanie → výsledky
 
Existujú tri základné možnosti vzťahu medzi strategickým myslením a konaním:
-  najprv myslím, potom konám -  teda mieriť-páliť  (veľa náročných analýz)
-  learning by doing -  teda páliť-mieriť-páliť  (postup založený na pokusoch a omyloch)
-  systém Rambo -  teda pálim-pálim-pálim (nepremyslené konanie, malá pravdepodobnosť na úspech)
 
ľudské vlastnosti v závislosti od aktivizácie mozgu
ľavá strana (logická) – sústredenosť, istota, intelektuálnosť, deduktívnosť, racionálnosť, objektívnosť, analytickosť... (preskripčný prístup)
pravá strana (intuitívna) – rozptýlenosť, predpoklad, intuitívnosť, predstavivosť, impulzívnosť, tajomnosť, bezčasnosť, voľnosť, subjektivita, súčasnosť... (emergentný prístup)
 

Stratégovia a vodcovia

Stratégia – gr. „stratos“-armáda, „agein“-veliteľ
Antické Grécko – Perikles – dôležitosť vizionárskych schopností stratéga a schopnosti vedieť o tom presvedčiť ostatných
Filip II. Macedónsky a Alexander Veľký – dôležitosť diplomatických stratégií, individuálneho prístupu voči jednotlivým protivníkom
Veľkí stratégovia Európy: Napoleon, Lenin, Churchill, De Gaulle, Masaryk, Matka Tereza, Ján Pavol II., atď.
Čínska vojenská stratégia je rozobratá v diele „Umenie vojny“ (13 kapitol) majstra Sun Tzu

Podľa Sun Tzu sa treba na vojnu starostlivo pripravovať, detailne každý krok plánovať. Avšak vraví, že najvyššou formou víťazstva je práve stratégia (poraziť protivníka bez boja, diplomaticky), druhou najvyššou formou víťazstva je poraziť protivníka spojenectvom (požičaním si sily od spojencov), ďalšou formou víťazstva je poraziť nepriateľa na otvorenom poli (možnosť útočiť i odísť z boja) a najhoršou formou je práve víťazstvo obliehaním múrov mesta (príliš nákladné).
Manažérske osobnosti Európy: Henri Nestlé, Werner von Siemens, Tomáš Baťa, Antoine Riboud (Danone), atď.
Manažérske osobnosti Ameriky: Henry Ford, Roy Crock (McDonald’s), Jack Welch (GE), Bill Gates, atď.
Manažérske osobnosti Ázie: Honda a Fujisawa, Morita (Sony), Toyoda, Matsushita (Matsushita Electric), Chung Ju Yung (Hyundai), atď.
 

Strategickí manažéri a ich postavenie v manažmente organizácií

Sila vplyvu manažéra na strategické rozhodovanie závisí od: osobnostných vlastností manažéra (mozgové hemisféry), manažérskych schopností a postavenia v organizácii

Existujú 4 typy postojov manažérov:
- pasívny postoj (postoj pštrosa) – strkanie hlavy do piesku pred problémami
- reaktívny postoj (postoj hasiča) – operatívne hasenie súčasných vznikajúcich problémov, neostáva čas na strategické myslenie
- preaktívny postoj (postoj poistenca) – príprava na budúcnosť a zmeny, ale vidí najmä hrozby, hľadá cesty ako znížiť riziko z ich vplyvu
- proaktívny postoj (postoj konšpirátora) – predvída i príležitosti a smeruje organizáciu k ich využívaniu
Strategické myslenie vyžaduje proaktívny postoj manažérov, ktorí aktívne pristupujú k riešeniu problémov, tvorbe budúcnosti, prekonávaniu starých návykov a uskutočňovaniu zmien.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033