25. Strategické smerovanie organizácie

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 08.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 696 slov
Počet zobrazení: 2 267
Tlačení: 160
Uložení: 175

25. Strategické smerovanie organizácie

Funkcia  vízie  a poslania  pri  tvorbe  stratégie.  Strategické  ciele  organizácie. Konfliktné a synergické ciele organizácie z pohľadu zainteresovaných skupín (stakeholders).
 

VÍZIA

- predstava o postavení podniku v budúcom prostredí, vytvorená na základe myšlienok predbiehajúcich dobu
- vízia nie je prognóza ani cieľ
- ukazuje smer, ktorým by sa mala organizácia uberať
- je odvodená od intuície
- má byť predovšetkým motivačná
- tvorcovia vízie sa u svojich súčasníkov spravidla stretávajú s nepochopením
- podľa vízie sa formujú strategické ciele
- víziou sa organizácia odlíši od väčšiny

Vytváranie vízie manažmentu

virtuálny prístup k tvorbe vízie
-  pokúsime sa myšlienkami preniesť do časového horizontu vzdialeného 10-15 rokov
-  napr. check out ext / int situation (what problems to solve in plan for the next year in 2820 – aké zmeny vzhľadom na víziu?)
analytický prístup k tvorbe vízie
-  vymedzenie oblastí, v ktorých môžeme očakávať zmeny z pohľadu vzdialeného časového horizontu
1.  problém
2.  otázky (analysis)
3.  stručné odpovede (jedna dve vety a ideme ďalej)
 
Druhy vízií
-  vonkajšia vízia – orientácia na konkurenciu
-  vnútorná vízia
-  pozitívna
-  negatívna – nedovoliť konkurentom niečo
-  často – dostať sa tam, kde je konkurencia
-  vízia – cieľ – stratégia
individuálne vs. spoločné vízie
-  vízia na papieri – spoločná vízia
-  vízie vznikajú vnútri
-  spoločná vízia vzniká interakciou a vyžaduje si čas (Baťa – prejavy)
-  na víziu nemôžete nikoho nahovoriť, ľudia sa môžu nechať pre víziu získať
 

POSLANIE (MISIA)

-  poslanie je dôvod existencie organizácie a musí ho mať každá firma
-  pri vymedzovaní poslania zohráva dôležitú úlohu podniková filozofia
-  pomenúva rozsah pôsobnosti organizácie, čo chce organizácia ponúknuť
-  podniková filozofia spravidla odpovedá na otázky
kto sme a čo sme?
-  v čom podnikáme (predmet)
-  história nášho vzniku / vývoja
-  doterajšie najdôležitejšie úspechy
-  aká je súčasná stratégia
-  aké sú naše súčasné výsledky
-  aké je naše heslo, slogan, logo, hymna, etc.
aká je naša zákaznícka orientácia?
-  odvetvová a výrobková orientácia
-  trhová orientácia a cieľový segment trhu
-  technologická špecializácia, resp. stupeň vertikálnej integrácie
aká je naša interná politika?
-  inovačná politika a riadenie kvality
-  investičná a funkčná politika
-  personálna politika
-  uplatňovaný systém motivácie a sociálny program
-  presadzovaný štýl vedenia, IS
aká je naša politika voči okoliu?
-  vzťah k vlastníkom, resp. akcionárom
-  vzťah k dodávateľom, miestnym orgánom, záujmovým skupinám a ostatným subjektom okolia
 
užšie vymedzenie poslania (výhody)
-  pri špecializácii je jasná podnikateľská orientácia, efektívna alokácia zdrojov, špecializácia technológií, pracovníkov
-  ide o podrobnú prezentáciu o zameraní firmy, informácie aj o trhoch, na ktorých pôsobí (chce pôsobiť), technológiách
-  nevýhodou je obmedzenie pri prípadnom objavení a využívaní príležitostí v meniacom sa prostredí podniku
širšie vymedzenie poslania (výhody)
-  diverzifikácia znižuje riziko podnikania, umožňuje formovať portfólio aktivít...
-  ide o globálnejšiu predstavu o zameraní firmy
-  výhodou je priestor na pružné reagovanie a prispôsobenie sa zmenám
-  nevýhodu môže byť dezorientácia zákazníkov a prípadné pochybnosti o oblasti a zámere podnikania
 
znaky dobrého poslania:
-  obmedzený počet cieľov
-  zdôraznenie hlavnej politiky a hodnôt organizácie (prístup k stakeholderom)
-  vymedzenie pola pôsobnosti
-  na určení poslania by sa mali podieľať aj zamestnanci, zákazníci
-  ak je firma úspešná, môže svoje poslanie zmeniť a prehodnotiť (znak rastu firmy)
-  nezisková organizácia naplnením svojho poslania zaniká (stráca zmysel svojej existencie)
 
prvky vplývajúce na poslanie:
-  história organizácie
-  aktuálne preferencie
-  trhové hospodárstvo
-  zdroje organizácie
-  kompetencie
 

STRATEGICKÉ CIELE

-  súčasný stav [t(T)], str. cieľ [t(T+5)], etapy, vision [t(T+N)]
cieľ – žiadúci stav, vyhlásenie, ktorý sa má v budúcnosti dosiahnuť a je merateľný príslušnými kvantitatívnymi / kvalitatívnymi ukazovateľmi, doložený termínovanosťou plnenia
strategické ciele – vyjadrujú zámer podniku v danej etape na ceste k naplneniu vízie (kam sa chceme dostať; odvíjajú sa od poslania)
konfliktné ciele – znižuje sa výsledný efekt z dôvodu protichodnosti cieľov zamestnancov, manažérov, akcionárov a ostatných
synergické ciele oveľa väčší efekt, keďže ciele zamestnancov, manažérov, akcionárov a  ostatných smerujú približne rovnakým smerom
 
tri základné charakteristiky strategických cieľov
-  stanovenie preferencií a prioritných oblastí
-  kvantifikácia a merateľnosť cieľov
-  časová orientácia
 
ciele záujmových skupín
-  manažéri – tržby
-  vlastníci – zisk
-  pracovníci – mzdy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017