57. Komunikácia

57. Komunikácia

Komunikačné metódy, protokoly  a štandardy.  Počítačové  siete,  ich  architektúra  a topológia. Komunikačné  médiá,  ich  výhody  a nevýhody.  Telekomunikácie. Manažment  komunikácie. Mobilná a bezdrôtová komunikácia. Regulácia na komunikačnom trhu.
 

Základné kroky pri tvorbe efektívnej komunikácie

- základnými prkami komunikačného procesu sú 1. odosielateľ a 2. príjemca
- 3. správa (kombinácia symbolov, ktoré vysiela odosielateľ) a 4. média sú komunikačné nástroje
- komunikačné funkcie plnia: 5. kódovanie (šifrovanie), 6. dekódovanie, 7. reakcia a spätná väzba
- posledným prvkom systému je 8. šum (rušivé vplyvy alebo neplánované poruchy)
 

KOMUNIKAČNÉ PROTOKOLY

Na to aby sa vytvorilo spojenie, príp. aby sa uskutočnila výmena informácií je potrebnný súbor dohôd (pravidiel) – portokolov. Komunikačný protokol predstavuje formálny súbor pravidiel komunikácie, obsahuje pravidlá týkajúce sa času výmeny správy, typu elektronického spojenia, techniky zisťovania chyby. Cieľom výstavby komunikačných sietí je, aby boli komunikačné protokoly medzi sebou štandardizovanejšie a kompatibilnejšie. Je to teda určitý medzinárodný štandart na prenos dát prostredníctvom počítačovej siete. Počas vývoja sieťových technológií vzniklo niekoľko protokolov. Niektoré protokoly boli určené len pre úzko špecifikované siete (SNA, DNA) a preto nebolo možné ich prostredníctvom nadvizať komunikáciu s inými sieťovými architektúrami. Z toho dôvodu vznikla požiadavka vytvoriť jednotné štandartné pravidlá na ktorých základe by bolo možné vyvíjať nové protokoly pri zachovaní požiadavky univerzálnosti. Spoločným znakom protokolov sú tzv. vrstvy ktoré zabezpečujú určitú dopredu stanovenú funkciu:
-  fyzická vrstva - zabezpečenie jednotného spôsobu prenosu bitov (dát) po rôznych prenosových cestách (koaxiálny kábel, optický kábel, telefónna linka...)
-  spojová vrstva - zabezpečuje bezchybný prenos blokov dát a v prípade chyby vyžiada jeho opätovné vyslanie
-  sieťová vrstva - umožňuje nájsť vhodnú cestu od odosieľateľa ku adresátovi
-  transportná vrstva - jej úlohou je fragmentácia správ na pakety a ich opätovné zloženie do správy
-  relačná vrstva - nadviazanie spojenia medzi koncovými účastníkmi komunikácie
-  aplikačná vrstva - poskytuje služby, prostredníctvom ktorých používatelia využívajú sieť ( elektronická pošta, prenos súborov, vzdialené prihlasovanie)
 
Typy modelov protokolu: TCP/IP, Netware, SNA, ISO-OSI
 
POČÍTAČOVÉ SIETE
Pod pojmom počítačová sieť sa označuje množina vzájomne prepojených autonómnych počítačových systémov. Počítačovú sieť tvorí skupina vzájomne prepojených počítačov, ktoré sa podieľajú na využití spoločných zdrojov. Počítačové siete - predstavujú pre organizáciu neuveriteľné možnosti:
-  umožňujú end-userom elektronicky komunikovať a deliť sa o HW, SW a zdroje dát (LAN)
-  umožňujú organizácii robiť okamžité transakcie medzi vzdialenými miestami, elektronicky si vymieňať dokumenty so zákazníkmi a dodávateľmi (WAN)
-  vzájomne prepájajú počítačové systémy a umožňujú end-userom naraz sa deliť o info
-  podporujú spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivcami v organizácii aj mimo nej
 
Počítačové siete je možné klasifikovať podľa niekoľkých kritérií:
 

1. VZDIALENOSŤ POČÍTAČOV

 
LOKÁLNE (LAN-Local Area Network)
Ich cieľom je efektívne využiť počítače sústredené v jednom alebo niekoľkých objektoch a podielať sa na využití unikátnych periférnych zariadení (napr. tlačiareň), programov či spoločných databáz.
- používa množstvo telekom. médií na vzájomné prepojenie počítačových staníc (telefón, bezdrôt. systém)
- používa File server alebo sieťový server s veľkou kapacitou disku a so sieťovým operačný systémom (napr. Novell)
- LAN môže byť napojený na WAN (gateway)
- umožňuje užívateľom deliť sa o HW, SW, zdroje dát a spoločne komunikovať a pracovať na projektoch
Charakteristické vlastnosti:
- ohraničený teritoriálny rozsah (do 3 km)
- jednoduchá topologická štruktúra
 -nenáročné komunikačné médium
- vysoká spoľahlivosť
- vysoká prenosová rýchlosť (do 100Mbit/s)
- rýchla odozva
- jednoduchý spôsob prepojenia počítačov
Štandardné riešenia LAN: Ethernet, Arcnet, Token Ring
 
• GLOBÁLNE (WAN-Wide Area Network)
Sú založené na sprístupnení územne rozložených informačných zdrojov. Umožňujú komunikáciu i geograficky vzdialených počítačov. Charakteristické vlastnosti:
- nižšia prenosová rýchlosť
- nižšia odozva
- nutnosť zabezpečenia prenášaného signálu proti neoprávneným osobám
- väčší teritoriálny rozsah
- vyššia spoľahlivosť
- vyššia technologická náročnosť
- vysoká prispôsobivosť
Štandardné riešenia WAN: v podstate ide o spojenie 2 a viac LAN sietí
 
• METROPOLITNÉ (MAN-Metropolitan Area Networks)
Sú siete pokrývajúce územie mesta, prípadne univerzitného mesetečka. Spájajú v sebe prednosti LAN a WAN sietí. Charakteristické vlastnosti:
- geografická rozloha (> 100 km)
- vysoká prenosová rýchlosť (>50 Mbit/s)
- nízka chybovosť (<1/109)
- spoľahlivosť
- veľké množstvo staníc (500)
- rýchle prenosové médium (optické vlákno)
Štandardné riešenia MAN: FDDI, DQDB, ATM, vládne informačné siete
 

2. PODĽA SPÔSOBU RIADENIA

-  Centralizované - riadiace miesto je vopred určené a ostatné uzly sú mu podriadené. Výhody: lepší prehľad o situácii v sieti, väčšia operatívnosť riadenia, možnosť optimálne rozložiť záťaž a efektívne využiť zdroje. Nevýhody: menšia spoľahlivosť.
-  Decentralizované - niekoľko riadiacich uzlov, ktoré si vzájomne nepodliehajú, môžu sa však ovplyvňovať alebo jeden z uzlov dočasne prebrať riadenie. Výhody: väčšia spoľahlivosť, možnosť zálohovania uzlov a ciest, lepšia prispôsobivosť zmenám situácie v sieti.

 

3. PODĽA TOPOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY SIETE POČÍTAČOV

Siete a spôsob ich prepojenia:
-  Stromová - charakteristická pre hierarchické systémy s centralizovaným riadením, kde jeden uzol je nadradený ostatným. Využitie: LAN a terminálové systémy (klient – server)
-  Kruhová - charakteristická pre distribuované systémy a LAN
-  Sieťová -charakteristická pre globálne siete, kde nároky na spoľahlivosť a prispôsobivosť zmenám situácie sú značné
-  Zbernicová =  využíva sa v LAN. umožňuje komunikáciu každého z každým, pričom vyniká vysokou spoľahlivosťou. (klient-klient)
-  Zmiešaná - je kombináciou predchádzajúcich štruktúr.
 

4. PODĽA DRUHU HLAVNÝCH POČÍTAČOV

-  Homogénne - majú hlavné počítače od jedného výrobcu, resp. s rovnakou architektúrou. výhodou jejednoduchšia realizácia a jednoduchší spôsob rozširovania a nevýhodou ignorovanie ostatných výrobcov (závislosť na dodávateľovi)
-  Heterogénne - výhodou je že je možné do nich zapojiť akékoľvek počítače. Vysoké náklady na realizáciu a nároky návrh a realizáciu.
 
TELEKOMUNIKÁCIE
Telekomunikácia - posielanie informácií z jedného miesta na druhé pomocou elektronických alebo "light-emitting" médií (twisted-pair media, coaxial cable media, fiber optics media, terestrial microwave media, communication satellites)
 
- Spomenúť rastúci význam a rozvoj telekomunikačného odvetvia
- Spomenúť hlavné dôvody rozvoja
-  Sme v dobe informačnej revolúcie, kde o úspechu a neúspechu rozhodujú informácie. Preto je veľmi dôležité ako rýchlo a za akú cenu sa k informáciam dostaneme. ... atď.
-  Internet ako prostriedok novej vlny podnikania = e-biznis, virtuálne obchody, direct mail ...
-  Výhody mobilnej komunikácie ako napr. GSM banking 
-  Homeworking – pracovať pre firmu v domácom prostredí s použitím počítača a  modemu
- Spomenúť riziká:
-  strata súkromia
-  zneužitie našich osobných dát
-  prechod od osobnej komunikácie k odosobnenej (virtuálnej) komunikácii
- Spomenúť politické pozadie prebiehajúceho tendra Slovenských telekomunikácii (???)
 
ELEKTRONICKÁ VÝMENA DÁT (EVD, EDI)
Podstatou pojmu EDI je výmena súboru požadovaných informácíí (dát) medzi dvoma a vicerými objektami. Elektronická výmena dokumentov - umožňuje posielanie a dostávanie dát/dokumentov cez komunikačné linky medzi jedným alebo viacerými počítačovými systémami a rozličnými input/output terminálmi. Fyzickým prostriedkom výmeny je počítačová sieť do ktorej sú pripojené počítače uskutočňujúce výmenu dát.

Výmena môže byť uskutočňovaná:
1. Podľa toku dát:
- jednosmerne - počítač vyšle požiadavku do centrálneho počítača na zaslanie zvolených informácii
- obojsmerne - počítače si navzájom posielajú požiadavky na výmenu dát
2. Podľa príslušnosti účastníkov:

- v rámci podniku, medzi zamestnancami - interná komunikácia
- medzi podnikmi, odberateľ – dodávateľ - externá komunikácia
- medzi anonymnými účastníkmi, Internet CHAT - anonymná komunikácia
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/manazment/12512-57-komunikacia/