Zóny pre každého študenta

Manažment zmien a ICT/IS

Manažment zmien a ICT/IS - Popíšte aké role môže plniť intranet (extranet, internet) v organizácii. Určite problémy súvisiace s podnikovými sieťami a Internetom. Vysvetlite prečo je implementácia nového IS chápaná ako organizačná zmena?

Služby internetu: - celý komplex samostatných a rôzne previazaných služieb
· WWW (World Wide Web) – hypertextové stránky, jazyk HTML
· elektronická pošta – najrozšírenejšia internetová služba, umožňuje posielať textové, grafické a zvukové správy, každý má pridelenú e-mailovú v tvare meno@domena.xxx
· FTP (file transfer protocol) – slúži na prenos súborov
· gopher – služba poskytujúca prístup k hierarchicky príbuzným informáciám (napr. databázy, katalógy knižníc)
· IRC (Internet Relay Chat) – známy pod názvom Chat – komunikácia v reálnom čase, viacpoužívateľská = komunikácia viacerých účastníkov
· news (elektronické konferencie), readers (napr. Adobe Acrobat), telnet a iné
 
Výhody – možnosť komunikácie so zvyškom sveta...
Nevýhody – nebezpečenstvo prieniku do firemnej siete, možnosť úniku informácií
 
Vysvetlite ako sa dá použiť na elektronické obchodovanie.
Elektronický obchod – akýkoľvek obchod uskutočnený s využitím elektronických nástrojov.
 
Ako sa dá použiť na elektronické obchodovanie:
- v B2C sfére – vytvorenie internetovej predajne
- v B2B sfére – rovnako až po integráciu IS dodávateľa s IS objednávateľa.
 
Vysvetlite prečo je implementácia nového IS chápaná ako organizačná zmena?
Tvorba nového IS je forma plánovanej org. zmeny, ktorá sa dotýka mnohých ľudí na rôznych úrovniach v org. Pretože org. sú sociotechnické jednotky, zmena v IS zahŕňa zmenu práce, managementu, procesov, štruktúry. Dôsledkom zavedenia nového IS by mala byť automatizácia práce, racionalizácia procedúr,  business process redesign – reengineering. Reengineering má potenciu dramaticky zvýšiť produktivitu upravením toku práce (work flow) a odstránením nadbytočných procesov.
 

Kľúčové činnosti v procese vývoja systému

BIS – Development – SLC
initial strategy → feasibility study → requirements analysis → systems analysis → specification → design → development → testing → implementation → maintenance → review → initial strategy
 
initial strategy
·  účelnosť systému, čo sa tým sleduje
·  základné predpoklady, zadanie
·  definícia IS (predprojektové štádium)
feasibility study (1+2 – preparatory) – uskutočniteľnosť, realizovateľnosť
·  náklady, prínosy IS, časové relácie
·  kapacity (HR etc.)
·  zabezpečenia zdroja dát
·  technické otázky – equipment
·  užívatelia
·  vývoj systému

requirements analysis – požiadavky systému (detailne)
systems analysis (analysis) – typy výstupov očakávané – idem spätne, aby som zistil, čo treba spraviť pre dosiahnutie známeho outputu
specification (logical) – diagnostics analysis (ako u lekára); zhrnutie výsledkov analýzy + čo s tým; treba zlepšiť design
design (design) – návrh nového systému (na základe všetkých doterajších fáz - synthesis)
development – programming; začíname vyvíjať systém na základe designu podľa dokumentácie
testing (development) – toho, čo vyviniem; malé prvky aj dokopy
implementation – posledná vývojová fáza; naraz/po moduloch; uvádzanie systému do praxe
maintenance – napr. zvýši sa údržba → change it (update)
review (implementation) – z času na čas overenie systému; komplexné zhodnotenie → funguje/čiastočne/zle → ďalej prevádzkovať/innovate /nahradiť novým
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/manazment/12532-manazment-zmien-a-ict-is/