Metódy prognózovania požiadaviek a potrieb trhu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 196 slov
Počet zobrazení: 786
Tlačení: 54
Uložení: 47

METÓDY PROGNÓZOVANIA POŽIADAVIEK A POTRIEB TRHU

Prognózovanie a plánovanie

Prognózovanie – predpovedanie, čo je spotrebiteľ ochotný urobiť za určitých podmienok, aby sa mohlo rozhodovať o trhu

Plánovanie – v procese plánovania podnik rozhoduje o svojej budúcnosti, stanovuje si ciele a prostriedky na ich dosiahnutie

– zahŕňa spracovanie strategických a marketingových plánov

→ Strategický plán definuje základné poslanie a ciele firmy - z neho vychádzajú funkčné plány

→ Marketingový plán je dokument, ktorý prehľadne a rozpisuje ciele podniku a aj spôsob ich dosiahnutia

Základné nástroje a techniky, typy prognóz

Techniky prognózovania dopytu :

 • intuitívna metóda – expertné odhady manažmentu firmy a delfská metóda
 • expertíza – potvrdzuje intuitívne predpoklady názorom prizvaného experta
 • extrapolácia – kvantitatívna metóda prognózy založená na matematickoštatistických nástrojoch, využíva časové rady, metódu najmenších vzorcov, regresiu, koreláciu...
 • predikčné modely – využitie lineárnych a nelineárnych modelov, statických a dynamických modelov, deterministických a stochastických modelov

Podstata a vzťah strategického marketingového plánovania

Východiskom marketingového plánovacieho procesu je strategické plánovanie. Vymedzuje úlohu marketingu v organizácii a marketing priamo napomáha príprave strategického plánu.

Strategické plánovanie je proces zameraný na rozvoj podnikovej stratégie. Sústreďuje sa na dlhodobé smerovanie podniku. Zohľadňuje meniace sa marketingové príležitosti.

- fázy strategického plánovania :

 • definovanie poslania firmy
 • stanovenie podnikových cieľov
 • tvorba podnikateľského portfólia
 • marketingový plán a ďalšie funkčné stratégie

Marketingové plánovanie zhodnocuje marketingové príležitosti a zdroje, stanovuje ciele, identifikuje cieľové segmenty trhu, rozpracováva plán implementácie marketingových činností a kontroly.

- obsah marketingového plánu :

 • celkové zhrnutie
 • popis súčasnej marketingovej situácie – údaje o trhu, výrobku, konkurencii, distribúcii a makroprostredí
 • analýza príležitostí a rizík
 • ciele – finančné a marketingové
 • marketingová stratégia
 • akčné programy 
 • rozpočet
 • kontroly
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#príprava marketngovej stratégie

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015