Zber, spracovanie informácií a záverečná správa z marketingového výskumu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 469 slov
Počet zobrazení: 854
Tlačení: 57
Uložení: 51

ZBER, SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z MARKETINGOVÉHO VÝSKUMU

Výber vzorky v marketingovom výskume

- môže byť :

 • Náhodný výber – pravdepodobnostný, musí spĺňať tieto kritériá :

- každý prvok musí mať nenulovú pravdepodobnosť dostať sa do výberu

- štatistické jednotky boli do výberového súboru vybraté navzájom nezávisle od seba

- techniky : losovanie, tabuľky náhodných čísiel, generátor náhodných čísiel

 • Empirický výber – zámerný, keď poznáme štruktúr základového súboru

- výberové zisťovanie nemusíme robiť, ak je súbor malý

- ak je základový súbor väčší, uskutočníme výberové zisťovanie

Editovanie údajov, možné spôsoby spracovania

Základnou úlohou spracovania údajov je pretransformovať údaje z nástrojov zberu údajov do podoby pripravenej na analýzu. Výstupom spracovania je súbor – matica údajov, v ktorej každý riadok zodpovedá jednému prípadu – respondentovi, a stĺpce sú priradené jednotlivým premenným.

Charakteristika záverečnej správy

Štruktúra záverečnej správy má tri časti :

 1. úvodná – obsahuje názov úlohy, názov organizácie, ktorá výskum prevádzala a naznačenie komu je správa určená

- titulná strana, obsah, zhrnutie výsledkov výskumu

 1. hlavná – obsahuje účel – prečo sa výskum robil, metodiku – prečo sme si vybrali práve ten typ výskumu, výsledky – ku ktorým sme sa s MV dopracovali, ohraničenia – limitujúce faktory, závery a odporúčania – naznačenie prečo a z akých dôvodov
 2. dodatky – prílohy, zoznam použitej literatúry, grafické znázornenia

Záverečná správa môže byť prezentovaná písomne alebo ústne. Správa má byť krátka, logická, zaujímavá, metodicky usporiadaná, zrozumiteľná a bezchybná.

Etická regulácia výskumu

Medzinárodný kódex marketingového výskumu stanovuje etické a obchodné zásady, ktorými sa riadi realizácia marketingového a sociálneho výskumu. Kódex upravuje 29 pravidiel rozčlenených do 5 skupín:

 • všeobecné pravidlá – výskum musí byť objektívny a v súlade s vedeckými zásadami, s legislatívou
 • práva respondenta – spolupráca je dobrovoľná, zachovanie anonymity, na aké účely sa použijú výsledky, pri dopytovaní detí súhlas rodičov, použité techniky...
 • profesijné povinnosti a zodpovednosť výskumníka- nebudiť falošný dojem o svojich schopnostiach, nekritizovať iných, dbať na nákladovú efektívnosť, bezpečnosť dokladov...
 • vzájomné práva a povinnosti výskumníkov a klientov – zmluva, informácie o projekte, vyhnúť sa konfliktu záujmov...
 • implementácia kódexu 

Subjekty marketingového výskumu (združenia, agentúry, asociácie) 

Rozlišujeme :

 • výskumné agentúry s plnou ponukou služieb – realizujú všetky činnosti tvoriace obsah výskumného projektu od návrhu dizajnu po interpretáciu výsledkov
 • výskumné agentúry s ohraničenou ponukou služieb – špecializujú sa na jednu alebo niekoľko aktivít z procesu marketingového výskumu

Na Slovensku existujú :

Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) – nezisková organizácia, jej členovia sú agentúry alebo fyzické osoby zaoberajúce sa výskumom trhu a verejnej mienky

- cieľom je podporovať a dbať na korektnú realizáciu prieskumov

- vydáva minimálne štandardy, smernice a pravidlá

- jej členovia sú :

 • AKO, s.r.o. – Agentúra pre psychologický prieskum trhu, reklamy a médií
 • DICIO, s.r.o. – media and marketing consulting
 • FOCUS, s.r.o. – Marketing and Social Research
 • GfK – Slovakia, s.r.o. – inštitút pre prieskum trhu
 • MARKANT, s.r.o. – agentúra pre marketingový a sociálny výskum
 • NFO AISA Slovensko, s.r.o.
 • TAMBOR Slovakia, s.r.o.
 • TNS SK, s.r.o

- mimo SAVA pôsobia ešte tieto významné agentúry :

 • ACNielsen Slovakia, s.r.o.
 • KMG, s.r.o.
 • Agentúra sociálnych analýz „ASA“, s.r.o.
 • Manager & Marketing service, s.r.o.
 • Median SK, s.r.o.
 • Odbor mediálneho výskumu slovenského rozhlasu
 • RCA Research, s.r.o.
 • Respond Slovakia, s.r.o.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#správa #Zber informácií

Marketing – vypracované otázky na štátnice

Diskusia: Zber, spracovanie informácií a záverečná správa z marketingového výskumu

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021