Charakteristika, znaky a funkcie podniku

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 19.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 593 slov
Počet zobrazení: 28 850
Tlačení: 1 140
Uložení: 1 274
Charakteristika, znaky a funkcie podniku. ZÁKLADNÉ a parciálne ciele podniku.
 
Charakteristika podniku
Podnik je základným článkom manažmentu, je formou podnikateľskej činnosti, v rámci ktorej dochádza k cieľavedomému spájaniu hmotných, finančných a ľudských zdrojov v jednej výrobno-organizačnej jednotke s uzatvoreným obratom hodnoty a cieľom produkovať úžitkové hodnoty pre potreby trhu a pre vlastné uspokojenie potrieb.
 
Znaky podniku:
Každá výrobno-organizačná jednotka, ktorá vystupuje ako podnik, má charakteristické znaky, ktorými sa odlišuje od ostatných organizačných jednotiek, sú to tieto:
a)  právna subjektivita – vymedzuje právomoci podnikateľským subjektom v právnych vzťahoch. Jej nositeľmi sú FO a PO. Podnik vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov,
b)  majetková samostatnosť – determinuje vlastnícky vzťah subjektu k požadovanému majetku pre podnikanie,
c)  majetková zodpovednosť – vyjadruje právnu zodpovednosť za hospodárenie vlastného alebo prenajatého majetku, znak vymedzuje nositeľa zodpovednosti za hospodárenie s majetkom organizácie,
d) ekonomická samostatnosť – podstatou je efektívne zhodnocovanie zdrojov na dosiahnutie požiadaviek objemu zisku a možnosti samofinancovania organizačno-technického, personálneho a sociálneho rozvoja organizácie,
e)  zápis do registra – hospodárska organizácia musí byť zaregistrovaná v obchodnom registri alebo na inom zo zákona vyplývajúcom registračnom mieste,
f) organizačná celistvosť a jednotne vedená účtovná evidencia,
g)  iné znaky.
 
Funkcie podniku
a)  podnikateľská funkcia – základom tejto funkcie je sústavné a cieľavedomé využívanie podnikového kapitálu a tvorivého potenciálu na maximalizáciu zisku pri predchádzajúcom uspokojení potrieb zákazníkov,
b)  ekonomická funkcia – zahrňuje finančnú, zásobovaciu a odbytovú funkciu. Poslaním týchto funkcií je hodnotovo vyjadriť hmotno-energetické procesy, vyčísliť finančný výsledok, zabezpečiť podnik hmotnými a finančnými prostriedkami a zisťovať vplyv odberateľov na podnikovú organizáciu,
c)  biologicko-ekologická funkcia – úlohou tejto funkcie je zabezpečovať tvorbu a ochranu životného prostredia, výrobu kvalitných potravín a ekologických výrobkov spotrebného priemyslu,
d) výrobná funkcia – prostredníctvom tejto funkcie sa zabezpečuje hlavná náplň činnosti podniku. Vo väčšine prípadov výrobná funkcia podmieňuje aj obsah a rozsah kooperačných a obchodných vzťahov,
e)  organizačná funkcia – vyjadruje relatívne stálu činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálneho stupňa organizačného usporiadania subjektu,
f) technická funkcia – patrí sem zabezpečenie výroby pracovnými silami a hmotným majetkom, a to z hľadiska kvality a kvalifikácie, zaradenie do organizačných jednotiek tak, aby sa dosiahli podnikovo-hospodárske ciele podniku,
g)  sociálna funkcia – jej poslaním je zabezpečiť sociálnu efektívnosť výroby, zabezpečiť zamestnanosť pracovníkov a vytvárať podmienky na uplatnenie ich rozumových schopností, na zvýšenie ich odbornej a morálnej úrovne a na zvýšenie celkovej sociálnej úrovne podniku,
h)  samosprávna funkcia – jej poslaním je prostredníctvom samosprávnych orgánov zabezpečiť autoreguláciu podniku.

Všeobecné ciele teda sú:
a)  maximálny zisk,
b)  trvalý ekonomický rast,
c)  ekonomická stabilita.
 
Medzi ďalšie ciele možno zaradiť:
a)  rastový cieľ – aktívna snaha podniku, zameraná na vlastný rozvoj
· rast objemu výroby,
· rast počtu pracovníkov,
· vybavenosť výrobnými faktormi,
b)  dôchodkový cieľ – snaha podniku dosahovať vlastné dôchodky, podnik si stanoví ciele, ktorých výsledkom je tvorba dôchodkov – tými potom zabezpečuje uspokojovanie cieľov a záujmov podniku a tvorí zdroje na krytie potrieb rozšírenej reprodukcie. Naplnenie tohto cieľa je tým vyššie, čím väčší je objem realizovanej produkcie a čím nižšie sú náklady vynaložené na jej výrobu,
c)  inovačný cieľ – realizuje sa prostredníctvom inovácií vo výrobe, zmenou technológií a pracovných postupov, pomocou nových pestovateľských, chovateľských a výrobných metód zaisťovania rastu produkcie a tvorby nových výrobkov. Tento cieľ podnik realizuje v súvislosti so zavádzaním vedecko-technických poznatkov do praxe,
d) organizačný cieľ – vyjadruje zameranie podniku na optimalizáciu a racionalizáciu vlastnej výrobnej produkcie.
 
Pri rozhodovaní o cieľoch podniku je potrebné odpovedať na 3 základné otázky:
1.  „čo vyrábať“?
2.  „ako vyrábať“?
3.  „pre koho vyrábať“?
Ak odpovieme na tieto otázky, môžeme ďalej postupne stanovovať aj dielčie – parciálne ciele. Stanovenie cieľov podnikania sa viaže na mnohé okolnosti, napr. záleží na odbore podnikania, na situácii na trhu, na umiestnení podniku, na potrebnom kapitáli, na voľbe právnej formy podniku, a mnohé ďalšie okolnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034