Typy a organizačno-právne formy podnikov

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 19.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 421 slov
Počet zobrazení: 14 592
Tlačení: 892
Uložení: 849
Typy podnikov:
1) Rozdelenie podľa finančného režimu:
a) Podniky hospodáriace s cieľom dosiahnutia zisku, tzv. ziskový princíp
b) Rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých základy sú čiastočne alebo úplne hradené z rozpočtu, princíp krytia nákladov
c) Záujmové združenia a neziskové organizácie, vznikajú na podporu a posudzovanie odborných záujmov skupín a jednotlivcov.

2) Rozdelenie podľa výrobného zamerania:
a) Výrobné podniky, úlohou je systémovo cielená výroba tovarov pre spotrebiteľský trh,
b) Výrobno-účelové podniky, realizujú produkčnú a účelovú funkciu, okrem výroby uskutočňujú aj účelovú činnosť,
c) Účelové podniky, hospodárske alebo príspevkové organizácie, ktoré boli zriadené za určitým účelom (napr. Agrokomplex – výstavníctvo, a.s. Nitra, Agroinštitút, ...).

3)
Rozdelenie podľa vlastníctva majetku:
a) Štátne podniky, zakladateľom podniku je ústredný orgán štátnej správy alebo miestne orgány štátnej správy,
b) Družstevné podniky, sú kolektívnou formou podnikania, ktoré vznikli na základe cieľavedomého a dobrovoľného vstupu členov do družstva.
c) Súkromné podniky, sú individuálnou i kolektívnou formou podnikania.

4)
Rozdelenie podľa ekonomickej činnosti:
a) Poľnohospodárske podniky, sú hospodárske organizácie, ktoré sa vyznačujú biologickým, plošným a sezónnym charakterom výroby, finálnym produktom sú poľnohospodárske komodity, ktoré sa pri ďalšom spracovaní transformujú na potraviny.
b) Potravinárske podniky, spracúvajú poľnohospodársku produkciu na potravinárske výrobky.
c) Podniky služieb, plnia v rezorte pôdohospodárstva podpornú funkciu. Ich úlohou je poskytovať biologické, technické a poradenské služby agropotravinárskym podnikom.
d)  Vodohospodárske podniky, ich úlohou je vytvárať zdroje s dostatočnou zásobou pitnej a úžitkovej vody, spomaľovať odtok povrchových vôd, produkovať elektrickú energiu, plniť ochrannú, ekologickú a turisticko-rekreačnú funkciu (produkčné i mimoprodukčné úlohy).
e) Lesnícke a drevospracujúce podniky, zabezpečujú tvorbu a efektívne využitie lesnej biomasy.

5)
Rozdelenie podľa veľkosti:
a) Malé podniky, kde počet zamestnancov nepresahuje 24 a objem tržieb dosahuje do 20 mil. Sk. Spravidla sú to poľnohospodárske a lesné podniky nie väčšie ako 1200 ha so ziskom do 5 mil. Sk,
b) Stredné podniky, počet zamestnancov sa pohybuje od 25 do 500 a objem tržieb dosahuje do 500 mil. Sk. Výnimkou sú poľnohospodárske a leso-drevárske podniky, v ktorých je vrchná hranica počtu zamestnancov 200, plošná koncentrácia ohraničená 3000 ha a zisk do 30 mil. Sk,
c) Veľké podniky, presahujú vo všetkých kritériách stanovený rámec pre stredné podniky.

Organizačno-právne formy podnikov
V záujme právnej istoty právny poriadok predpisuje právne normy, ktoré podnik môže voliť pre podnikateľskú činnosť. U nás sú tieto predpisy súčasťou živnostenského, obchodného a občianskeho zákonníka.

Podniky rozdeľujeme na:

a) súkromný podnik,
b) osobné spoločnosti, a)verejná obchodná spoločnosť,
b)komanditná spoločnosť,
c) kapitálové spoločnosti,
a.  spoločnosť s ručením obmedzeným,
b.  akciová spoločnosť,
d) družstvá
 
Výber vhodnej právnej formy podniku:
Pri výber vhodnej právnej formy podniku sú rozhodujúce tieto kritériá:
a) veľkosť manažmentu podniku,
b) financovanie,
c) ručenie a riziko,
d) možnosť získania úverov,
e) daňové zaťaženie
f)  trvalá existencia podniku
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.061