Podnikové krízy a krízové stratégie

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 21.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 552 slov
Počet zobrazení: 7 606
Tlačení: 587
Uložení: 623
Podnikové krízy, ich príčiny, fázy a dôsledky, krízové stratégie

Kríza – stav narušenia rovnovážneho stavu (princípu), ktorý zhoršuje celkový vývoj podniku.
Podnikové krízy – dôsledkom nesprávnych rozhodnutí a taktík podnikového manažmentu vznikajú stavy, ktoré vo všeobecnosti nazývame krízy. Ide o rozhodnú chvíľu, v ktorej nastáva obrat vo vývoji v dôsledku čoho sa zhorší pôvodný stav. Ak hovoríme o podniku – podnikovú krízu definujeme ako vrcholný stav činnosti, ktorý zhoršuje celkový vývoj podniku.
Vychýlenie od normálneho stavu nadobúda dva znaky:
· závažný – ohrozená je samotná existencia podniku a 
· mierny – pri tomto vývoji situácie sa dlhodobo a závažne ohrozujú podnikové ciele.

Typy podnikových kríz:
a)  pomaly sa rozvíjajúca kríza b)  náhla kríza

a) pomaly sa rozvíjajúca kríza – nepriaznivý vývoj v podniku je ovplyvnený jednou alebo viacerými nebezpečnými udalosťami. Sprievodným znakom je pokles podnikových výkonov, pokiaľ nepríde k protiopatreniam. Príkladom týchto stavov je zánik trhu, rast nákladov, ktoré nie je možné preniesť do trhovej ceny, zvýšená fluktuácia pracovníkov a pod.
b)  náhla kríza – spôsobuje ju jedna ústredná udalosť, vážne ohrozuje podnik, ak nie sú čo najrýchlejšie podniknuté protiopatrenia. Príkladom je výbuch, štátne zákazy, prírodná katastrofa, masívne výpady v dodávkach, vojnový konflikt a podobne.
 
Podnik musí byť pripravený na obidve krízy, preto je potrebné pre oba typy kríz vyvinúť stratégie na zvládnutie náhlych kríz a prevencia pre pomaly vznikajúce krízy.

Všeobecne podnikové krízy delíme do dvoch skupín:
1. krízy v rámci podniku:
a. materiálová a surovinová,
b.  kríza vo výrobe,
c. finančná kríza,
d.  technologická kríza,
e. kríza poznatkového systému
2. krízy na odbytovom trhu:
a. kríza zo strany ponuky,
b.  kríza spôsobená rámcovými podmienkami,
c. kríza dopytu,
d.  kríza konkurencieschopnosti,
e. kríza spotrebiteľa
Riešenie krízy je súčasťou krízového manažmentu, ktorý analyzuje všetky krízové ohniská.

Podľa pravdepodobnosti vzniku krízy rozlišujeme :
· krízy s vysokou pravdepodobnosťou vzniku,
· krízy so strednou pravdepodobnosťou vzniku,
· krízy s malou pravdepodobnosťou vzniku.

Podľa účinku krízy na podnik :

· kríza s negatívnym účinkom,
· kríza ohrozujúca existenciu podniku,
· kríza likvidujúca existenciu podniku.
 
Druhy podnikových kríz :
· ekonomická (hospodárska) podniková kríza,
· finančná podniková kríza,
· odbytová,
· personálna,
· sociálna.

Determinanty podnikových kríz :
· vonkajšie prostredie – prírodné činitele + katastrofy, trhové prostredie, ochrana trhu, kúpyschopnosť obyvateľstva, platobná schopnosť subjektov, vojnový konflikt, ekonomické, právne, sociálne, etické prostredie, podporný systém podnikateľskej činnosti.
· vnútorné prostredie – cash flow, technologická a pracovná disciplína, produktivita práce, kvalifikačná úroveň pracovníkov, vybavenosť organizačnými zdrojmi stratégie, taktiky a rozhodnutia podnikového manažmentu
 
Pre každú formu krízy možno využiť rôzne stratégie:
1. Stratégia odstránenia ohnísk podnikových kríz – vedie k zamedzeniu vzniku krízy dostatočnými investíciami a zabezpečeniu výroby opustením oblasti, v ktorej sa kríza nachádza (kde hrozí kríza), t.j. zrieknutie sa výrobkov a činností ohrozených krízou.
2. Stratégia odvrátenia vzniku krízy – založená na trvalom sledovaní príčin podnikových kríz a vývoja aktivít pri hrozbe jej vzniku. Spočíva v rozoznávaní krízových vývojov na základe analýz nepriamych vplyvov a v rýchlom nasadení protiopatrení (na základe výskumu trhu a marketingu).
3. Stratégia zvládnutia krízy – založená na okamžitej reakcii manažmentu pri vzniku krízy. V rámci nej sa tvoria krízové plány, zavádzajú opatrenia a prostredníctvom masmédií sa tlmia negatívne informácie.
4. Stratégia využitia krízy – založená na prísnom skúmaní príčiny, priebehu a ekonomického dopadu krízy s cieľom zlepšiť východiskovú situáciu pri riešení budúcich problémov. Ide o zoznam dobrých a negatívnych skúseností, ako v budúcnosti zabrániť vzniku novej krízy, alebo ako sa počas nej správať.
 
Nositeľom krízového manažmentu je spravidla skupina špecialistov z rôznych oblastí a funkčného postavenia, ktorí prevezmú úlohy spojené s prevenciou, zvládnutím a využívaním krízy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014