Manažment hlavných odvetví rastlinnej výroby

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 26.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 753 slov
Počet zobrazení: 5 884
Tlačení: 541
Uložení: 471
Odvetvia rastlinnej výroby (RV) patria k rozhodujúcim činiteľom riešenia problémov výživy obyvateľstva a zároveň limitujú ďalší rozvoj odvetví živočíšnej výroby, spracovateľského a farmaceutického priemyslu. Okrem toho zabezpečujú plnenie úloh reprodukčného a exportného charakteru. Kľúčovými odvetviami RV i celej poľnohospodárskej výroby sú obilniny (ozimná pšenica, jarný jačmeň, kukurica na zrno) – tzv. strategické odvetvia.
Základnou úlohou RV je efektívne zabezpečenie prahu potravinovej bezpečnosti nášho  obyvateľstva žiadanými produktmi rastlinného pôvodu, splnení potrieb spracovateľov a výživy hospodárskych zvierat.
 
Znaky výrobných procesov RV:
· biologický charakter,
· pôda ako základný produkčný faktor v poľnohospodárstve,
· časový nesúlad medzi výrobou a pracovnou dobou,
· závislosť priebehu a výsledkov výrobných procesov rastlinnej výroby od prírodných a klimatických podmienok,
· sezónnosť v spotrebe a využití pracovníkov a prostriedkov HIM,
· RV má plošný charakter,
· výrobné procesy v RV sú usporiadané paralelne,
· viacvýrobkový charakter niektorých výrobných procesov RV.
 
Z odvetvového hľadiska je RV tvorená súborom odvetví, ktorý sa člení na skupiny odvetví (obilniny, krmoviny, zelenina a pod.). skupiny odvetví ďalej tvoria jednotlivé odvetvia, ako sú produkcia ozimnej pšenice, jarného jačmeňa, kukurice na zeleno, na siláž a pod.
Riadenia a organizácia RV sú závislé od:
· veľkosti podnikateľského agrosubjektu,
· počtu poľných osevných postupov v teritóriu,
· štruktúry poľnohospodárskych kultúr, plodín a z toho vyplývajúcej aj príslušnej časti výrobnej štruktúry RV,
· prírodných a ekonomických prostriedkov a tiež členitosti terénu.
Podľa charakteru odvetví špeciálnej RV môžu vznikať dané formy pre:
· vinohradníctvo,
· ovocinárstvo,
· zeleninárstvo,
· chmeliarstvo,
· tabak.
Z hľadiska organizácie a riadenia odvetví RV môže existovať v podnikateľských jednotkách organizačná štruktúra (t.j. spôsob usporiadania útvarov a výrobných faktorov):
· územná,
· odvetvová,
· kombinovaná,
· výrobková,
· maticová a i.
 
Obilniny svojim rozsahom plôch ale aj významom patria ku kľúčovej skupine RV. Z ekonomického aspektu obilniny patria k plodinám dosahujúcim najvyššiu úroveň rentability. Obilniny vo výžive obyvateľstva zabezpečujú 40 % energetickej hodnoty. Prevažná časť slúži na kŕmenie hospodárskych zvierat. Obilniny sa okrem iného využívajú v sladovníctve, liehovarníctve, škrobárenskom priemysle, vo výrobe dietetických potravín, poskytujú aj produkciu vedľajšieho produktu (slama).

Výrobno-organizačná a riadiaca charakteristika výrobných procesov obilnín:
1)  predvýrobná fáza:
· výber honu,
· výber odrody,
· stanovenie technológie pestovania,
2)  predzhotovovacia fáza:
· jesenná príprava pôdy,
· jarná príprava pôdy,
· príprava osiva,
3)  zhotovovacia fáza:
· sejba,
· mechanické ošetrovanie porastov,
· chemické ošetrovanie porastov,
· biologická kontrola,
· zber zrna a slamy,
4)  dohotovovacia fáza:
· sušenie zrna,
· čistenie a triedenie zrna,
· expedícia a uskladňovanie zrna.
Od decembra 1993 je na Slovensku platný Trhový poriadok pre obilniny. Jeho účelom  je zabezpečenie:
· stabilizácie agrárneho trhu s obilninami,
· potravinovej bezpečnosti štátu,
· primeranej ochrany domácich výrobcov voči nadmerným a nežiadúcim dovozom obilnín a ich výrobkov,
· stimulovanie medzinárodného obchodu v rámci platných dohôd.

Nástroje regulácie trhu obilnín sú:
· garantovaná cena,
· minimálna cena,
· štátny intervenčný nákup,
· množstevné usmerňovanie nakupovaných obilnín – kvóta výroby,
· exportné dotácie,
· vývozné a dovozné licencie,
· opatrenia na ochranu domácich výrobcov.

Predmetom usmerňovania trhu s obilninami sú:
● obilniny podľa systému colného sadzobníka,
● pšenica a súraž, raž, jačmeň, ovos, kukurica, ostatné obilie,
● výrobky z obilia – pšeničná múka alebo múka zo súraže, ražná múka, slad.
 
Účastníkmi trhu s obilninami sú PO alebo FO – výrobcovia obilnín, nákupcovia, skladovatelia, spracovatelia a ostatní, ktorí s obilninami a ich výrobkami obchodujú. Trhový poriadok pre obilniny určuje pravidlá, nástroje a mechanizmus usmerňovania trhových vzťahov pri produkcii, nákupe a skladovaní obilnín domácimi producentmi, dovoze obilnín a ich výrobkov zo zahraničia, predaji, vývoze a iných formách realizácie obilnín a ich výrobkov.

Hospodársky rok pre obilniny a ich výrobky začína 1. júla bežného roka a končí 30. júna v nasledujúcom roku.
Krmová základňa obsahovo predstavuje súbor všetkých zdrojov výroby krmovín a krmív, ktoré umožňujú zabezpečiť racionálne kŕmenie a výživu hospodárskych zvierat v rámci agropodnikateľskej jednotky, okresu, štátu. Úlohou manažmentu krmovej základne je stanoviť druhy a rozsah kŕmnych zdrojov a zabezpečovať ich získanie a využitie tak, aby plynulo a čo najefektívnejšie plnili  požiadavky na výživu hospodárskych zvierat.

Krmová základňa:

1. Krmovinová - produkcia krmovín (kŕmnych plodín) aj s plochami – TTP - trvalý pasienok (ani jedna kosba), TTT - trvalá lúka (aspoň jedna kosba). TTP- zaberajú viac ako jednu tretinu poľnohospodárskych pôd, plochy a produkcia z krmovinových osevných postupov - vhodné pre ovce, plochy a produkcia krmív z poľných osevných postupov - zaberajú až 25 % ornej pôdy, sú tvorené viacročnými krmovinami (lucerna, ďatelina), jednoročnými krmovinami (kukurica na zeleno, siláž), kŕmnymi okopaninami (kŕmna repa, zemiaky), kŕmnymi medziplodinami (letné, strniskové a ozimné miešanky), vedľajšie plochy krmovín - okrem hlavných produktov poskytujú aj vedľajší výrobok využiteľný pre kŕmne ciele (zberová plocha obilnín).
2. Krmivová - všetky hmoty určená na skrmovanie (krmivá rastlinného, živočíšneho, priemyselného a minerálneho pôvodu. Podľa vlastností sa krmivá členia na objemové (majú vyšší objem vlákniny), jadrové (majú vyšší objem sušiny), šťavnaté ( majú vyšší objem vody), minerálne (obsahujú kŕmne soli), priemyselné.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030