:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Manažment hlavných odvetví rastlinnej výroby

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Dievča diana (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 753 slov
Počet zobrazení: 4432
Tlačení: 482
Uložení: 405
Odvetvia rastlinnej výroby (RV) patria k rozhodujúcim činiteľom riešenia problémov výživy obyvateľstva a zároveň limitujú ďalší rozvoj odvetví živočíšnej výroby, spracovateľského a farmaceutického priemyslu. Okrem toho zabezpečujú plnenie úloh reprodukčného a exportného charakteru. Kľúčovými odvetviami RV i celej poľnohospodárskej výroby sú obilniny (ozimná pšenica, jarný jačmeň, kukurica na zrno) – tzv. strategické odvetvia.
Základnou úlohou RV je efektívne zabezpečenie prahu potravinovej bezpečnosti nášho  obyvateľstva žiadanými produktmi rastlinného pôvodu, splnení potrieb spracovateľov a výživy hospodárskych zvierat.
 
Znaky výrobných procesov RV:
· biologický charakter,
· pôda ako základný produkčný faktor v poľnohospodárstve,
· časový nesúlad medzi výrobou a pracovnou dobou,
· závislosť priebehu a výsledkov výrobných procesov rastlinnej výroby od prírodných a klimatických podmienok,
· sezónnosť v spotrebe a využití pracovníkov a prostriedkov HIM,
· RV má plošný charakter,
· výrobné procesy v RV sú usporiadané paralelne,
· viacvýrobkový charakter niektorých výrobných procesov RV.
 
Z odvetvového hľadiska je RV tvorená súborom odvetví, ktorý sa člení na skupiny odvetví (obilniny, krmoviny, zelenina a pod.). skupiny odvetví ďalej tvoria jednotlivé odvetvia, ako sú produkcia ozimnej pšenice, jarného jačmeňa, kukurice na zeleno, na siláž a pod.
Riadenia a organizácia RV sú závislé od:
· veľkosti podnikateľského agrosubjektu,
· počtu poľných osevných postupov v teritóriu,
· štruktúry poľnohospodárskych kultúr, plodín a z toho vyplývajúcej aj príslušnej časti výrobnej štruktúry RV,
· prírodných a ekonomických prostriedkov a tiež členitosti terénu.
Podľa charakteru odvetví špeciálnej RV môžu vznikať dané formy pre:
· vinohradníctvo,
· ovocinárstvo,
· zeleninárstvo,
· chmeliarstvo,
· tabak.
Z hľadiska organizácie a riadenia odvetví RV môže existovať v podnikateľských jednotkách organizačná štruktúra (t.j. spôsob usporiadania útvarov a výrobných faktorov):
· územná,
· odvetvová,
· kombinovaná,
· výrobková,
· maticová a i.
 
Obilniny svojim rozsahom plôch ale aj významom patria ku kľúčovej skupine RV. Z ekonomického aspektu obilniny patria k plodinám dosahujúcim najvyššiu úroveň rentability. Obilniny vo výžive obyvateľstva zabezpečujú 40 % energetickej hodnoty. Prevažná časť slúži na kŕmenie hospodárskych zvierat. Obilniny sa okrem iného využívajú v sladovníctve, liehovarníctve, škrobárenskom priemysle, vo výrobe dietetických potravín, poskytujú aj produkciu vedľajšieho produktu (slama).

Výrobno-organizačná a riadiaca charakteristika výrobných procesov obilnín:
1)  predvýrobná fáza:
· výber honu,
· výber odrody,
· stanovenie technológie pestovania,
2)  predzhotovovacia fáza:
· jesenná príprava pôdy,
· jarná príprava pôdy,
· príprava osiva,
3)  zhotovovacia fáza:
· sejba,
· mechanické ošetrovanie porastov,
· chemické ošetrovanie porastov,
· biologická kontrola,
· zber zrna a slamy,
4)  dohotovovacia fáza:
· sušenie zrna,
· čistenie a triedenie zrna,
· expedícia a uskladňovanie zrna.
Od decembra 1993 je na Slovensku platný Trhový poriadok pre obilniny. Jeho účelom  je zabezpečenie:
· stabilizácie agrárneho trhu s obilninami,
· potravinovej bezpečnosti štátu,
· primeranej ochrany domácich výrobcov voči nadmerným a nežiadúcim dovozom obilnín a ich výrobkov,
· stimulovanie medzinárodného obchodu v rámci platných dohôd.

Nástroje regulácie trhu obilnín sú:
· garantovaná cena,
· minimálna cena,
· štátny intervenčný nákup,
· množstevné usmerňovanie nakupovaných obilnín – kvóta výroby,
· exportné dotácie,
· vývozné a dovozné licencie,
· opatrenia na ochranu domácich výrobcov.

Predmetom usmerňovania trhu s obilninami sú:
● obilniny podľa systému colného sadzobníka,
● pšenica a súraž, raž, jačmeň, ovos, kukurica, ostatné obilie,
● výrobky z obilia – pšeničná múka alebo múka zo súraže, ražná múka, slad.
 
Účastníkmi trhu s obilninami sú PO alebo FO – výrobcovia obilnín, nákupcovia, skladovatelia, spracovatelia a ostatní, ktorí s obilninami a ich výrobkami obchodujú. Trhový poriadok pre obilniny určuje pravidlá, nástroje a mechanizmus usmerňovania trhových vzťahov pri produkcii, nákupe a skladovaní obilnín domácimi producentmi, dovoze obilnín a ich výrobkov zo zahraničia, predaji, vývoze a iných formách realizácie obilnín a ich výrobkov.

Hospodársky rok pre obilniny a ich výrobky začína 1. júla bežného roka a končí 30. júna v nasledujúcom roku.
Krmová základňa obsahovo predstavuje súbor všetkých zdrojov výroby krmovín a krmív, ktoré umožňujú zabezpečiť racionálne kŕmenie a výživu hospodárskych zvierat v rámci agropodnikateľskej jednotky, okresu, štátu. Úlohou manažmentu krmovej základne je stanoviť druhy a rozsah kŕmnych zdrojov a zabezpečovať ich získanie a využitie tak, aby plynulo a čo najefektívnejšie plnili  požiadavky na výživu hospodárskych zvierat.

Krmová základňa:

1. Krmovinová - produkcia krmovín (kŕmnych plodín) aj s plochami – TTP - trvalý pasienok (ani jedna kosba), TTT - trvalá lúka (aspoň jedna kosba). TTP- zaberajú viac ako jednu tretinu poľnohospodárskych pôd, plochy a produkcia z krmovinových osevných postupov - vhodné pre ovce, plochy a produkcia krmív z poľných osevných postupov - zaberajú až 25 % ornej pôdy, sú tvorené viacročnými krmovinami (lucerna, ďatelina), jednoročnými krmovinami (kukurica na zeleno, siláž), kŕmnymi okopaninami (kŕmna repa, zemiaky), kŕmnymi medziplodinami (letné, strniskové a ozimné miešanky), vedľajšie plochy krmovín - okrem hlavných produktov poskytujú aj vedľajší výrobok využiteľný pre kŕmne ciele (zberová plocha obilnín).
2. Krmivová - všetky hmoty určená na skrmovanie (krmivá rastlinného, živočíšneho, priemyselného a minerálneho pôvodu. Podľa vlastností sa krmivá členia na objemové (majú vyšší objem vlákniny), jadrové (majú vyšší objem sušiny), šťavnaté ( majú vyšší objem vody), minerálne (obsahujú kŕmne soli), priemyselné.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Manažment - základy Referát 2461 slov 6.6
Slovenčina Strategický manažment Referát 6310 slov 8.5
Slovenčina Vypracované otázky z manažmentu Referát 5157 slov 6.6
Slovenčina Manažment alternatívneho poľnohospodárstva Referát 566 slov 3.3
Slovenčina Manažment hlavných odvetví živočíšnej výroby Referát 1700 slov 10
Slovenčina Manažment pôdneho fondu, pozemkové úpravy Referát 1155 slov 6.3
Slovenčina Vývoj, zameranie a metódy manažmentu Referát 1379 slov 7.8
Slovenčina Predmet a funkcie výrobného manažmentu Referát 1182 slov 0
Slovenčina Efektívny manažment portfólia produktov Referát 816 slov 0
Slovenčina Organizačné správanie a manažment Poznámky 737 slov 0
Slovenčina Charakteristika manažmentu Referát 362 slov 2
Slovenčina 1. Organizačné správanie a manažment Referát 1739 slov 2
Slovenčina Kontrolná funkcia manažmentu Referát 871 slov 5.8
Slovenčina Projektový manažment Referát 1011 slov 5.5
Slovenčina Charakteristika podnikového manažmentu Referát 1051 slov 8
Viac podobných prác (16) »
0.018