Manažment hlavných odvetví živočíšnej výroby

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 26.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 700 slov
Počet zobrazení: 10 377
Tlačení: 567
Uložení: 566
Hlavným cieľom manažmentu živočíšnej výroby (ŽV) je pravidelné zabezpečovanie potrebného množstva a kvality produktov živočíšneho pôvodu s vysokým obsahom nezastupiteľných zložiek plnohodnotnej výživy obyvateľstva, s výrazným zreteľom rastu efektívnosti výroby a produktivity práce.

Význam výrobných procesov v odvetviach ŽV spočíva najmä:
·  v produkcii živočíšnych produktov a výživovej funkcii obyvateľstva,
·  poskytuje suroviny pre spracovateľský priemysel,
·  prispieva k ekonomickej stabilizácii prvovýrobných agrosubjektov (hrubá produkcia ŽV sa na HPP podieľa okolo 40 %),
·  hlavný producent organických hnojív,
·  udržiava sa rovnovážny stav biologického charakteru hospodárenia na pôde,
·  plnia reprodukčné, plemenné a komerčné ciele.

Charakteristické črty výrobných procesov ŽV:
·  biologická podstata - základný výrobný prostriedok je biologický materiál – zvieratá,
·  väzba na odvetvia RV - zabezpečenie krmív, na druhej strane odvetvia ŽV poskytujú organickú hmotu, ovplyvňujúcu úrodnosť pôdy,
·  nepretržitosť výroby vyplývajúca z biologickej podstaty,
·  prevláda vysoká koncentrácia výrobných síl na malej ploche; ŽV nemá plošný charakter ako RV,
·  prevláda hromadnosť výroby - výsledok vyššej koncentrácie zvierat,
·  viacprodukčnosť výrobného procesu ŽV (napr. v chove dojníc, okrem produkcie mlieka sa získavajú aj teľatá a maštaľný hnoj).

Charakteristické zvláštnosti výrobných procesov ŽV:
1) Hospodárske zvieratá sú rozhodujúcimi výrobnými činiteľmi, pričom vystupujú ako:
a)  pracovné prostriedky – ak hospodárske zvieratá poskytujú výsledný produkt alebo činnosť a človek nimi spravidla v nezmenenej forme pôsobí na pracovný predmet, t.j. krmivo, čiže ak nemenia svoju formu,
b)  pracovné predmety – ak človek svojou činnosťou, t.z. kŕmenie, napájanie, čistenie, spolupôsobí s pracovnými prostriedkami na hospodárske zvieratá, ktoré sa pretvárajú na žiaduci produkt,
2) Obmedzenosť vplyvu prírodných podmienok,
3) Cyklickosť a rytmickosť, ktorá je závislá od výrobnej technológie; výroba jednotlivých produktov sa pravidelne a rytmicky opakuje. Cyklickosť tvoria:
a)  pracovné cykly, ktoré sú spravidla krátkodobé, pričom ich človek denne dva i viackrát opakuje,
b)  technologické cykly, ktoré sú dlhodobé a závisia od kategórie zvierat a danej technológie.
 
Manažment výroby v odvetviach chovu hovädzieho dobytka (HD)
Výrobné proces sú spravidla v odvetviach chovu HD usporiadané sériovo a kombinovane.

K základným pojmom patria:
1)  reprodukcia stáda – neustále sa opakujúci proces obnovy stáda hospodárskych zvierat podľa stanovených kritérií – ide o obnovovanie výrobného procesu
a)  jednoduchá reprodukcia – výrobný proces sa obnovuje v nezmenenom rozsahu,
b)  rozšírená reprodukcia – výrobný proces sa obnovuje vo väčšom rozsahu ako predchádzajúci proces,
c)  zúžená reprodukcia – výrobný proces sa obnovuje v zmenšenom rozsahu ako predchádzajúci proces,
2)  obrat stáda (kŕdľa) – predstavuje hmotnostnú a kusovú bilanciu prírastkov a úbytkov zvierat v jednotlivých kategóriách z určité časové obdobie
KS = PS + Pr – U , kde   KS = konečný stav zvierat, PS = počiatočný stav zvierat,
Pr = prírastky zvierat do stáda, U = úbytky zvierat  - kusové i hmotnostnú
a)  uzavretý obrat stáda – umožňuje reprodukciu príslušného druhu hospodárskych zvierat v agrosubjekte; pričom by mali byť k dispozícii všetky reprodukčné kategórie zvierat jedného druhu,
b) otvorený obrat stáda – nemá zastúpené všetky reprodukčné kategórie v rámci jedného druhu zvierat v agrosubjekte; pre zabezpečenie reprodukcie sú potrebné medzipodnikové nákupy (presuny) zvierat,
3)  štruktúra stáda – predstavuje zastúpenie jednotlivých kategórií alebo skupín zvierat vyjadrené podľa určitých kritérií z celkového stavu zvierat kategórie alebo druhu v rámci podnikateľskej jednotky alebo iného územného celku.
 
Manažment výroby mlieka
Úlohou je plynulá výrobná produkcia mlieka a tiež teliat pre produkčné a reprodukčné ciele. Mlieko je nenahraditeľnou potravinovou zložkou pre ľudí, má významné liečebno-dietetické účinky, je bohatým zdrojom vitamínov, má priaznivú skladbu minerálnych a ostatných látok. Liter polotučného mlieka má energiu 1900 – 2065 kJ, zloženie v pomere cukry:tuky:bielkoviny = 38:37:25. Jeden kŕmny deň stojí 100 – 120 Sk.KD-1.
Rozčlenenie dojníc podľa fáz reprodukčného procesu:
1. dojnice v období státia na sucho (max. 2 mesiace),
2. dojnice v pôrodnom období (max. 1 mesiac),
3. dojnice v období rozdojovania a inseminácie (max. 2-3 mesiace),
4. dojnice v produkčnom období (zvyšok výrobného cyklu).
 
Počet dojníc:
  D    PX = početná veľkosť skupiny dojníc,
PX = –––––- x PC kde: PC = celkový počet dojníc na farme,
  365 D = počet dní pobytu dojníc v príslušnej skupine.
Potreba manuálnych pracovníkov:
K   npr  = potreba manuálnych pracovníkov,
npr = –––––– kde: K = kapacita príslušnej skupiny dojníc, alebo celej farmy (ks),
NO NO = norma obsluhy (ks na 1 pracovníka).
 
Napriek zlepšujúcej sa tendencii vývoja úžitkovosti dojníc existuje nemálo problémov, ktoré zbytočne zaťažujú výrobu mlieka. Medzi negatívne faktory možno zaradiť:
· vysoké percento brakovania dojníc,
· nedostatočnú úroveň výživy a kŕmenia dojníc,
· vysokú zaťaženosť výroby mlieka mnohými neproduktívnymi faktormi,
· nižšia výkonnosť našich liniek v porovnaní so západnými technológiami.

Predmetom regulácie trhu môžu byť:
· surové kravské mlieko, podľa STN 57 0529
· výrobky z kravského mlieka: maslo, syry, sušené mlieko a výrobky z neho, ďalšie mliekárenské výrobky.

Nástroje regulácie trhu sú:

· cena surového kravského mlieka,
· množstevné kvóty nákupu mlieka viazané na cenu,
· štátny intervenčný nákup,
· exportné dotácie pri vývoze,
· dotácie a mimocenové nástroje,
· vývozné a dovozné licencie,
· opatrenia na ochranu domácej výroby v zmysle dohody WTO o ochranných opatreniach a o poľnohospodárstve.
Rozhodujúcim orgánom pre použitie jednotlivých nástrojov je rada Štátneho fondu trhovej regulácie Slovenskej republiky. V oblasti vývozu, dovozu, ochranných dotačných a mimocenových opatrení rozhoduje Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Medzi vybrané ukazovatele organizácie a ekonomiky výroby mlieka možno zaradiť:
· počet narodených teliat v ks na 100 kráv,
· počet odchovaných teliat v ks na 100 kráv,
· priemerná ročná dojivosť v litroch na 1dojnicu,
· vlastné náklady v Sk na 1 liter mlieka,
· priemerná realizačná cena  v Sk na 1 liter mlieka,
· produktivita práce v Sk na 1 pracovníka,
· miera rentability v %,
· prácnosť pri výrobe mlieka v min. na 1 liter,
· brakovanie dojníc v %,
· straty teliat úhynom v %,
· spotreba jadrových krmív v kg na 1 liter mlieka,
· hospodársky výsledok z realizácie v Sk na 1 liter mlieka,
· kvalitatívne ukazovatele zatriedenia mlieka.
 
Manažment výroby hovädzieho mäsa vo výkrme HD
Svoje významné postavenie má aj odvetvie produkcie hovädzieho mäsa z výkrmu HD. Predovšetkým preto, že poskytuje kvalitné a diétne mäso, transformuje bohaté zdroje vlastných objemových krmív na žiadúci produkt, poskytuje suroviny pre spracovateľský priemysel. Pre dosahovanie efektívnej produkcie má značný význam doba výkrmu. Snahou je dosahovanie čo najkratšej doby od naskladnenia zvierat (približne 180 kg ž. h.) až do vyskladnenia (500 – 530 kg ž. h.).

K základným organizačným formám výkrmu HD patria:
·  intenzívny výkrm HD jadrovými krmivami od 150 do 500 kg živej hmot. denný prír.1000 – 1350 g,
·  intenzívny výkrm HD na báze hlavne objemových krmív, hmotnosť býčkov 500 - 550 kg,
·  výkrm zástavového dobytka sa uskutočňuje v extenzívnej forme do 300 kg živej hmotnosti, na ktorú môže nadväzovať intenzívna forma výkrmu do 520 – 550 kg,
·  extenzívny výkrm dobytka do hmotnosti 550 – 650 kg, uskutočňovaný pomocou základných objemových krmív, pastvy, skrojkovej siláže, denné prírastky 500 – 700 g,
·  pastevný výkrm býčkov, hmotnosť 500 550 kg.
 
Predmetom usmerňovania trhu s hovädzím mäsom sú:
· živý hovädzí dobytok, okrem čistokrvných plemenných zvierat,
· hovädzie mäso čerstvé alebo chladené,
· hovädzie mäso mrazené,
· párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobkov alebo krvi,
· prípravky a konzervy z mäsa, drobkov alebo krvi.
 
Manažment výroby v odchove jalovíc
Cieľom je produkcia zdravých, kondične zdatných jalovíc, schopných postupne zabezpečovať reprodukciu stáda. Z výrobno-ekonomického aspektu je dôležité vytvoriť podmienky pre pripustenie jalovíc vo veku 15 – 17 mesiacov a minimálnej hmotnosti 360 – 380 kg.
Proces chovu jalovíc možno rozčleniť nasledovne:
·  skupina odchovu jalovíc do 7. mesiaca veku až do pripustenia v 15. – 17. mesiaci,  doba trvania predstavuje približne 240 – 300 dní,
·  skupina jalovíc od pripustenia až po zistenie gravidity, t. j. približne v 3. mesiaci gravidity, doba trvania predstavuje 90 dní,
·  skupina odchovu zistených gravidných jalovíc, ktorá trvá 120 – 150 dni (odporúča sa členenie na jalovice do 7. mesiaca a po 7. mesiaci gravidity).
Na priaznivý telesný rozvoj ako aj zlepšenie ekonomiky odchovu jalovíc má veľký vplyv pastva, ktorá môže byť organizovaná ako:

· voľná,
· záhonová,
· oplôtková,
· dávková,
· pásová.

Manažment výroby v odchove teliat

Cieľom je produkcia množstva kvalitných jalovičiek pre reprodukciu stáda a kvalitných býčkov pre zabezpečenie zástavu vo výkrme jatočných býkov.
Z výrobno-organizačného hľadiska sa v praxi môžu realizovať následovné formy odchovu teliat:
· teľatníky s mliečnou výživou do 3 mesiacov veku teliat,
· špecializované zariadenia pre odchov teliat oboch pohlaví od 10 dní do 6. mesiaca veku,
· teľatníky ako organická súčasť odchovu jalovíc alebo výkrmu býkov.
Odchov teliat prebieha 10 – 20 dní do 6. mesiaca veku, pritom rozlišujeme:
· obdobie mliečnej výživy (10 – 90 dní),
· obdobie rastlinnej výživy (3. – 6. mesiacov veku).
V praxi sa  v súčasnosti realizujú 3 spôsoby odstavu teliat:
· včasný odstav, vo veku 6 – 7 týždňov,
· skrátený odstav, vo veku 8 – 9 týždňov,
· pozvoľný odstav, vo veku nad 9 týždňov.
 
Manažment výroby v odvetviach chovu ošípaných
Odvetvia chovu ošípaných poskytujú takú mäsovú produkciu, ktorá zohráva významnú úlohu v zabezpečovaní výživy nášho obyvateľstva.
K základným špecifikám odvetví chovu ošípaných patria:
-  vysoká plodnosť a rýchly vývoj zvierat,
-  vyššia jatočná výťažnosť (77 – 83 %) ako má HD (42 – 65 %),
-  dokonalejšie využívanie živín v krmivách,
-  nepožadujú sa tak vysoké investičné náklady na ustajnenie ako pri HD,
-  technológie v chove ošípaných umožňujú vysoké koncentrácie zvierat,
-  bezstelivová prevádzka a vyššia spotreba jadrových krmív.
Z organizačného hľadiska chov ošípaných tvoria:
-  šľachtiteľské chovy,
-  rozmnožovacie chovy,
-  úžitkové chovy.
 
Manažment výroby v chove prasníc
Cieľom je zabezpečenie rovnomernej produkcie potrebného množstva zdravých odstavčiat.
Tri základné vývojové fázy:
1) skupina nepripustených, pripustených a gravidných prasníc až do 20 – 21. dňa gravidity (35 – 42 dní),
2) skupina gravidných prasníc – od 21. – 105. dňa (83 – 90 dní),
3) skupina vysokogravidných prasníc – 7 – 10 deň pred pôrodom, ostávajú ešte 3 – 4 týždne.
 
Manažment výroby bravčového mäsa vo výkrme ošípaných
Cieľom je pravidelná produkcia výkrmových ošípaných pre naplnenie trhových požiadaviek v oblasti kvalitného bravčového mäsa. Turnusová prevádzka vo výkrme predstavuje jednorázové vyskladnenie skupiny alebo niekoľkých skupín zvierat z objektu a jednotlivé obsadenie voľných kotercov. Medzi tým je potrebná dôkladná dezinfikácia.
Štyri formy výkrmu:
1. tradičný – najnáročnejší, norma obsluhy max. 200 ks,
2. mokrý výkrm – výkrm vlhkými zmesami – norma obsluhy 700 – 1200 ks,
3. suchý výkrm – výkrm suchými zmesami – norma obsluhy 1800 2000 ks,
4. kombinovaný – uplatňovanie prvkov z predchádzajúcich spôsobov výkrmu.
 
Predmetom usmerňovania trhu s bravčovým mäsom je:
· jatočné ošípané,
· bravčové mäso čerstvé, mrazené alebo chladené,
· párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo krvi,
· prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025