Manažment – spoločný základ, FM UK

  Názov práce Kategória
Slovenčina 57. Komunikácia Manažment
Slovenčina 56. Internet a informačné technológie Manažment
Slovenčina 55. Manažment IS a ochrana informácií Manažment
Slovenčina 54. Znalostný manažment a systémy na podporu rozhodovania Manažment
Slovenčina 53. Implementácia IS Manažment
Slovenčina 52. Role IS Manažment
Slovenčina 51. Tvorba IS: Súčasné trendy Manažment
Slovenčina 50. Organizačné základy IS Manažment
Slovenčina 49. Strategická rola informačných systémov Manažment
Slovenčina 48. Systém Manažment
Slovenčina 47. Údaje a informácie Manažment
Slovenčina 46. Finančné plánovanie Manažment
Slovenčina 45. Finančná analýza Manažment
Slovenčina 44. Manažment pracovného kapitálu (working capital) Manažment
Slovenčina 43. Investičné rozhodovanie a investičné plánovanie Manažment
Slovenčina 42. Finančné trhy a inštitúcie, finančná a kapitálová štruktúra firmy Manažment
Slovenčina 41. Implementácia systému marketingovej kontroly do podniku, marketingový audit Manažment
Slovenčina 40. Integrovaná marketingová komunikácia Manažment
Slovenčina 39. Distribučné systémy a logistika Manažment
Slovenčina 38. Cena a cenová stratégia, základné metódy tvorby cien Manažment
Slovenčina 37. Produkt a produktová stratégia, stratégia tvorby znaky, manažment portfólia produktov Manažment
Slovenčina 36. Vyhľadávanie a selekcia cieľových trhov Manažment
Slovenčina 35. Marketingový výskum a tvorba marketingových informačných systémov Manažment
Slovenčina 34. Marketingové analýzy a marketingové plánovanie Manažment
Slovenčina 33. Podstata a funkcie efektívneho marketingového manažmentu v podniku Manažment
Slovenčina 32. Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu Manažment
Slovenčina 31. Implementácia stratégie a strategická kontrola Manažment
Slovenčina 30. Rastové stratégie a zdroje rastu Manažment
Slovenčina 29. Stratégia korporácie a portfóliové analýzy Manažment
Slovenčina 28. Konkurenčné stratégie Manažment
Slovenčina 27. Konkurenčné analýzy Manažment
Slovenčina 26. Hierarchia stratégií v organizácii Manažment
Slovenčina 25. Strategické smerovanie organizácie Manažment
Slovenčina 24. Skúmanie prostredia ako východisko pre tvorbu stratégie Manažment
Slovenčina 23. Stratégia a strategické myslenie manažérov Manažment
Slovenčina 22. Vývoj teórie a praxe strategického manažmentu Manažment
Slovenčina 21. Tímové rozhodovanie Manažment
Slovenčina 20. Základné metódy a techniky rozhodovania Manažment
Slovenčina 19. Modelovanie rozhodovacích procesov Manažment
Slovenčina 18. Rozhodovanie ako proces Manažment
Slovenčina 17. Teória manažérskeho rozhodovania – východiská a základné princípy Manažment
Slovenčina 16. Tímy, tímová práca a manažment skupín v organizácii Manažment
Slovenčina 15. Manažment organizačných zmien Manažment
Slovenčina 14. Rozvoj manažmentu a rozvoj manažérskych zručností Manažment
Slovenčina 13. Riešenie konfliktov Manažment
Slovenčina 12. Vyjednávanie Manažment
Slovenčina 11. Manažérska komunikácia Manažment
Slovenčina 10. Vedenie ľudí (Leadership) II. Manažment
Slovenčina 9. Vedenie ľudí (Leadership) I. Manažment
Slovenčina 8. Moc v manažmente Manažment
Slovenčina 7. Manažment a teória chaosu Manažment
Slovenčina 6. Manažment organizácií, základné atribúty organizácií Manažment
Slovenčina 5. Manažment skupín a tímová práca Manažment
Slovenčina 4. Dizajn pracovísk Manažment
Slovenčina 3. Motivácia zamestnancov Manažment
Slovenčina 2. Manažment pracovníkov (individuals) v organizácii Manažment
Slovenčina 1. Organizačné správanie a manažment Manažment
0.017