Renálna insuficiencia

Prírodné vedy » Medicína

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 505 slov
Počet zobrazení: 50
Tlačení: 3
Uložení: 3

Renálna insuficiencia 

Poruchy močenia

Poruchy močenia z hľadiska patologických prímesi:

 • Pyúria – patologický nález hnisu v moči.
 • Glykozúria – cukor v moči.
 • Proteinúria – bielkoviny v moči.
 • Hematúria – krv v moči.
 • Bilirubinúria – bilirubín v moči.
 • Pneumatúria –  chorobné vylučovanie plynov močom. 
 • Chylúria – mliečne zakalený moč.

Poruchy močenia z hľadiska diurézy:

 • Diuréza – 1500–2000 ml za 24 hod.
 • Polyúria je viac ako 3000 ml moču za 24 hodín.
 • Oligúria je vylučovanie malého množstva moču od 100 až 500 ml za 24 hodín.
 • Anúria je vylučovanie množstva moču menej ako 100 ml za 24 hodín.

Poruchy močenia:

 • Časté močenie (polakizúria) je stav, kedy sa moč vyprázdňuje častejšie ako zvyčajne, s nezmeneným množstvom moča.
 • Nyktúria je zvýšená frekvencia močenia v noci (častejšie močenie v noci ako cez deň).
 • Strangúria – rezavá bolesť pri močení.
 • Enuréza je opakované mimovoľné pomočovanie. Enuresis nocturna - mimovoľné nočné pomočovanie (hlavne u detí).
 • Inkontinencia moču je samovoľný únik moču.
 • Dyzúria je to bolestivé močenie, najčastejšie pri zápalových ochoreniach.
 • Retencia moču ja nahromadenie moču v močovom mechúre spojené s neschopnosťou samostatného vyprázdnenia.
 • Paradoxná ischúria – odkvapkávanie moču z preplneného močového mechúra.

Starostlivosť o inventár v zdravotníckych zariadeniach

Inventár – je vybavenie zdravotníckeho pracoviska a tvorí ho:

 • dlhodobý majetok – majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok:
 • nehmotný majetok – vstupná cena je ↑ ako 2400 € (napr.: PC softvér),
 • nehmotný majetok – vstupná cena je ↓ ako 2400 €,
 • hmotný majetok – hnuteľné veci, ktorých vstupná cena je ↑ako 1700 € (napr.: prístroje, nábytok, ...),
 • dlhodobý finančný majetok sú cenné papiere a podiely, majetok v nájme...
 • dlhodobé pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.
 • krátkodobý majetok – je majetok, ktorého doba použiteľnosti je najviac jeden rok napr.: tlakomery, príbory, bielizeň, emitné misky...

Dokumentácia spojená s inventarizáciou je daná zákonom o účtovníctve. Dokumentácia k inventáru oddelenia sa vedie prostredníctvom počítačového spracovania a dopĺňa ju:

 1. inventárny denník vedený vedúcou sestrou. Obsahuje údaje, ktoré inventár presne identifikujú (názov predmetu, inventárne číslo). Inventárne číslo v denníku musí byť totožné s inventárnym číslom predmetu (kovový štítok pripevnený na predmet). Inventárnym číslom sa označujú nákladnejšie predmety, napr.: skrine, písacie stoly, stoličky, počítače, postele, nočné stolíky, zdravotnícke prístroje a pod. Drobné predmety krátkodobej spotreby sa neoznačujú inventárnym číslom (napr.: príbory, emitné misky, tlakomery, nožnice, teplomery a pod.), ale sú vedené súhrne a stanovuje sa ich počet.
 2. inventárne karty – karta hmotného a nehmotného investičného majetku, karta dlhodobého hmotného a dlhodobo nehmotného majetku, inventárna karta pozemku, inventárna karta stroja, prístroja
 3. skladová karta zásob – na evidenciu zásob.

Za inventár pracoviska podpisuje hmotnú zodpovednosť na ošetrovateľskej jednotke – úseková sestra (staničná sestra), na oddelení vedúca sestra oddelenia.

Kontrolu evidencie majetku na nemocničných oddeleniach vykonáva inventárne oddelenie spoločne s vedúcou sestrou daného oddelenia 1x ročne.

Zisťovanie stavu majetku organizácie sa vykonáva v dvoch etapách:

 • inventarizácia – celý proces prípravy a realizácie porovnania skutočného stavu s evidenčným (účtovným) stavom, vyčíslenie výsledku a stanovenie spôsobu vyrovnania,
 • inventúra – fyzické zisťovanie skutočného stavu.

Výsledok inventarizácie môže byť:

 • skutočný stav = účtovný stav,
 • skutočný stav < účtovný stav – vzniká manko (pri peňažných prostriedkoch schodok),
 • skutočný stav > účtovný stav – vzniká prebytok.

Súčasťou inventarizácie je vyradenie majetku z evidencie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014