Slovník odborných výrazov a skratiek

Prírodné vedy » Medicína

Autor: telushkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 23.09.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 460 slov
Počet zobrazení: 20 647
Tlačení: 652
Uložení: 678
Slovník odborných výrazov a skratiek
 
ACE angiotenzín konvertujúci systém
abortívum  látka urýchľujúca pôrod alebo vyvolávajúca potrat
ACEI  inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu
Ach acetylcholín
ACHE  acetylcholín esteráza
ACTH  adrenokortikotropný hormón
afinita chem. zlúčivosť prvkov
alimentárny lek.  súvisiaci s prijímaním potravy, výživový, pokrmový
alopecia  chorobné vypadávanie vlasov a chlpov na mieste chorobného 
  procesu
amenorea vypadávanie (vynechanie) menštruácie
AMG  aminoglykozidy
antiagregačné účinky účinky narušajúce zhlukovanie častíc v roztoku (krvi)
antisepsa  ničenie choroboplodných zárodkov chemickými prostriedkami
AR  adrenergický receptor
AS ateroskleróza
ATB  antibiotiká
ATC  anatomicko-terapeuticko-chemickán klasifikácia liečív
ATP  adenozidtrifosfát
AUC  plocha pod krivkou (area under curve)
BB betablokátory
BD biologická dostupnosť
Bid 2 x denne
BPH benígna prostatická hyperplázia
BVK blokátory vapníkových kanálov
bukálny  lícny
cAMP cyklický adenozínmonofosfát
CFS cefalosporíny
CHF  chloramfenikol
CNS centrálny nervový systém
deplécia uvoľnenie sexuálneho vzrušenia
dependentný závislý
DHP  dihydropyridíny
diarhoe hnačka
DNA dezoxyribonukleová kyselina
dysfunkčný  nefunkčný
ejekcia  vyhodenie, vychrlenie
endokrinný  týkajúci sa vnútorného vylučovania (vnútorná sekrécia)
endometrium maternicová sliznica
epistaxa  krvácanie z nosa
eradikácia
ezofagitída    zápal pažeráku
fertálny plodný?
glomerulárny   klbkovitý (obličkové klbká)
G+   gram – pozitívne baktérie
G –  gram-negatívne baktérie
GIT gastrointestinálny trakt
HDCHT hydrochlorotiazid
HDL high density lipoproteín – lipoproteín o vysokej hustote
hematóm  veľký uzavretý uzavretý výron pod kožou alebo v tkanive
hematúria  prítomnosť krvi v moči
hemorágia  krvácanie
hirsutizmus  zježený, ostnatý
HRT hormonálna substitučná terapia
HT  hypertenzia
5-HT hydroxytriptamín – serotonín
ICHS  ischemická choroba srdca
inhibícia útlm činnosti organizmu alebo jeho časti
inhibítor tlmivá látka, gén potlačujúci účinnosť iného génu
interagovanie spolupôsobenie (vzájomné pôsobenie)
interferencia  vzájomné ovplyvňovanie
interkalárny medzidobový
in vitro  mimo tela (napr. Pokusy v skúmavke)
in vivo v (na) živom tele, zaživa
kandida mikrooganizmus na prechode medzi plesňami a kvasinkami
kandidóza choroba časti tela, ktorú zapríčiňuje kandida
koagulácia  zrážanie tuhej látky z koloidného roztoku alebo disperzie
kutikula  blana pokrývajúca časť povrchu rastlinných i živočišných buniek
lýza  uvoľnenie, rozpúšťanie
MAO monoaminoxydáza
masto- súvisiaci s prsníkom 
maturácia vývoj pohlavných buniek, obdobie ukončeného telesného vývinu
meléna  stolica sfarbená čierno (natrávenou krvou)
metrorágia (chorobné) krvácanie z maternice
myelanóza  atrofia (chorobné zmenšenie) miechy
NCMP  náhla cievna mozgová príhoda
NSA   nesteroidné antiflogistiká
NÚL nežiadúci účinok lieku
obstipácia  bolestivé vyprázdňovanie stolice, zápcha
ontogenéza   proces vývoja organizmu
osteonekróza  odumretie kostí
PAD  perorálne antidiabetiká
PB plazmatické bielkoviny
PDE  fosfodiesteráza
penetrácia  prienik, prenikanie
perinatálny   vzťahujúci sa na obdobie do 10 dní po pôrode
permeabilita priepustnosť, priestupnosť
PNC penicilíny
precipitácia sérologická zrážacia reakcia
profylaxia  ochrana pred chorobami
proliferácia  novotvorba tkaniva, aj bujnenie
prolongácia predlženie platností
prolongovaný  predĺžený
rejekcia  odmietnutie, odopretie
RNA ribonukleová kyselina
retencia  zadržiavanie, udržanie, zastavenie
ruptúra  trhlina v tkanive, roztrhnutie
substitúcia reakcia pri ktorej sa atóm nahradzuje iným
substituent  atóm alebo skupina atómov, ktoré sa vymieňajú pri substitúcií
substitučný  vzťahujúci sa na substitúciu, nahradzovací
SZ  srdcové zlyhanie
TC  tetracyklíny
TDM  therapeutic drug monitoring – terapeutické monitorovanie liekov
Tid   3 x denne
trombocytopénia  úbytok krvných platničiek
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Medicína

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019