Práva spotrebiteľa

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: milena (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 439 slov
Počet zobrazení: 3 230
Tlačení: 169
Uložení: 182

Práva spotrebiteľa

Spotrebiteľ

- fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu
- 8 práv spotrebiteľa:
1. Právo na uspokojenie základných potrieb
- mať prístup k základnému tovaru a službám, adekvátnym potravinám, ošetreniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a hygiene
2. Právo na bezpečnosť
- na trhu sa môžu nachádzať len výrobky a služby, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa
- musia byť bezpečnosti a normy, ktoré musí prijať krajina pre každý výrobok alebo službu
- veľkoobchodník musí informovať spotrebiteľa o možných nebezpečných následkoch
3. Právo byť informovaný
- spotrebiteľ musí byť chránený pred ekonomickými podvodmi, musí si dať pozor aby nebol oklamaný napr. reklamou, zmanipulovanou cenou
- predajca informuje o špecifikácii, cene a kvalite služieb
4. Právo na voľbu
- spotrebiteľ má právo na voľbu výrobku alebo služby, ktoré si chce kúpiť
- na trhu musí existovať otvorená konkurencia, aby si spotrebiteľ mohol vybrať
- dodávatelia nesmú trh monopolizovať
5. Právo obhajovať svoje záujmy
- spotrebiteľ by mal byť riadne reprezentovaný pri rozhodnutí
- spotrebiteľ má právo vyjadriť svoj názor v rozhodovacom procese
6. Právo na nápravu
- spotrebiteľ musí byť schopný kontaktovať autorizované orgány v prípade priamych sťažností a musí dostať poradenstvo
- musí mať prístup k jednoduchým, finančne nenáročným a rýchlim procedúram, ktoré mu majú pomôcť napraviť škodu
7. Právo na spotrebiteľské vzdelanie
- aby bol spotrebiteľ schopný posúdiť a vybrať si ten správny výrobok z množstva ponúkaných
- musí byť schopný porozumieť a spracovať príslušné informácie, skôr ako kúpi
- dá sa dosiahnuť iba správnou výchovou a vzdelaním v tejto oblasti od detstva
8. Právo na zdravé životné prostredie
- spotrebitelia majú právo žiť a pracovať v zdravom životnom prostredí
- výrobcovia musia svoje výrobné metódy a materiály natoľko špecifikovať, aby si spotrebiteľ mohol vybrať výrobok, ktorý rešpektuje zákony na ochranu životného prostredia
 

Doklad o kúpe

- predávajúci je povinný vydať doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služieb, musí obsahovať:
a)  obchodné meno a sídlo predávajúceho
b)  adresa prevádzkarne
c) dátum predaja
d)  druh a názov výrobku
e)  cena výrobku alebo služby, ktorú spotrebiteľ zaplatil
 

Záručný list

- Občiansky zákonník určuje, že predajca musí vystaviť záručný list na žiadosť kupujúceho
- po reklamácii začína plynúť nová lehota
- vadu možno odstrániť (lehota 30 dní, vada 3x = právo na vrátenie peňazí)
nemožno odstrániť = právo na nový výrobok, vrátenie peňazí
- musí obsahovať:
a)  meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho
b)  sídlo alebo miesto podnikania
c) obsah záruky
d)  rozsah záruky a podmienky
e)  dĺžku záručnej doby
· 24 mesiacov u predaného tovaru
· 24 mesiacov pri zhotovení veci na zákazku
· 3 mesiace pri oprave a úprave vecí
· 18 mesiacov pri stavebných opravách a úpravách
· 3 roky pri zhotovení stavby
· 12 mesiacov pri predaji použitých vecí
f) údaje potrebné na uplatnenie záruky
 

Systém ochrany

- Slovenské technické normy - stanovujú požiadavky
- Skúšobne
- Slovenská obchodná inšpekcia
 

Inštitúcie ktoré riešia nespokojnosť s reklamáciou

- Slovenská obchodná inšpekcia
- Združenie slovenských spotrebiteľov
- Asociácia spotrebiteľských subjektov SR
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.050