Základné ľudské práva a slobody

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Dievča milena (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 431 slov
Počet zobrazení: 3 429
Tlačení: 146
Uložení: 134

Základné ľudské práva a slobody

- sú oprávnenia priznané jednotlivcovi
- garantujú plnohodnotný a zmysluplný život, uchránený pred neprávosťami zo strany iných jednotlivcov alebo politickej moci
- prirodzené práva sú univerzálne (vlastné každému človeku, právo na život, majetok..), večné, nemenné
- ľudské práva sú výberom z prirodzených práv, ktoré sa stali obsahom medzinárodných právnych dokumentov.
- občianske práva a slobody nazývame ľudské práva, ktoré si štát vyberá z medzinárodných dokumentov (je schopný ich reálne zabezpečiť) a začlení ich do svojich zákonov (ústavy)
 
Oddiely druhej hlavy Ústavy SR predstavujú skupiny práv a slobôd:
1. Základné ľudské práva a slobody - právo na život, sloboda myslenia, svedomia,..
2. Politické práva - sloboda prejavu, právo na informácie, volebné právo,..
3. Práva národnostných menšín a etnických skupín - právo vzdelávať sa v materinskom jazyku, právo rozvíjať vlastnú kultúru,..
4. Hospodárske, sociálne a kultúrne práva - právo na prácu, právo na štrajk, právo na vzdelanie..
5. Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva
6. Právo na súdnu a inú právnu ochranu
 
Generácie ľudských práv:
  I.  Občianske a politické práva - neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné
- právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu myslenia, ochranu majetku..
- sloboda prejavu, aktívne a pasívne volebné právo, petičné právo,
  II.  Sociálne, hospodárske a kultúrne práva
právo na prácu, na mzdu, na štrajk, na ochranu zdravia, na vzdelanie, na platenú dovolenku..
  III.  Práva solidarity (právo na život v miery, menšín..)
-právo na život v mieri, na zdravé životné prostredie, menšín..
 
- neodňateľné - nikto nám ich nemôže zobrať
- nescudziteľné - nemožno ich odovzdať druhej osobe
- nepremlčateľné - nezaniknú uplynutím určitého času
- nezrušiteľné - nemožno ich odňať, sú vlastné každej ľudskej bytosti
 
Systém ochrany ľudských práv
1, vo vyhláseniach (deklaráciách) - prijali všetky členské štáty
 - majú odporúčací charakter (nezaväzujú štáty)
2, v medzinárodných dohovoroch, zmluvách, paktoch, konvenciách - členské štáty prijali ratifikáciou
   - majú záväzný (právny) charakter
3, zakladanie medzinárodných orgánov - prostredníctvom nich sa kontroluje, či jednotlivé štáty realizujú medzinárodné dohovory a implementujú ich obsah do svojich zákonov
 
Vnútroštátny systém ochrany ľudských práv
-štát zriaďuje špeciálne orgány: políciu, prokuratúru, súdy..
- porušovanie rieši Ústavný súd
- ombudsman = verejný ochranca ľudských práv (Dubovcová)
 
OSN
- 1945 - vznik OSN (organizácia spojených národov), sídlo v New Yorku, tajomník Pan Ki-mun
- 10.12.1948 - prijala Všeobecnú deklaráciu ľudských práv
- 1959 - prijali: Deklaráciu práv dieťaťa
- 1966 - prijatie dokumentov: Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
  Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
- 1989 - prijali: Dohovor o právach dieťaťa (ratifikovali všetky štáty okrem USA a Somálska)
- medzinárodné spory rieši: Medzinárodný súdny dvor v Haagu

Rada Európy
- 1949 - vznikla Rada Európy
- 4.11.1950 - dokument: Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
- spory rieši: Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu

Európska únia
- spory rieši: Európsky súdny dvor v Luxemburgu

UNHCR = ochrana utečencov
 
UNICEF = ochrana detí
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015