Statky, potreby, alternatívne náklady

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 604 slov
Počet zobrazení: 7 917
Tlačení: 508
Uložení: 570
statky, potreby, alternatívne náklady, krivka produkčných možností
Základom spoločnosti je ekonómia = výroba materiálnych statkov (produkcia). Cieľom ekonómie je výroba a uspokojovanie ľudských potrieb. Základom každej ľudskej činnosti je potreba.
 
Potreba je stav organizmu, kedy človek pociťuje nedostatok niečoho. Je to uvedomelý alebo neuvedomelý nedostatok niečoho. Každý si stanovuje svoju vlastnú hierarchiu potrieb. Ovplyvňujú každého poznatky a spôsob myslenia (daný zdravotným stavom, výchovou, ...).
Potreby sú vysoko individuálne, môžu byť:
1.) primárne = biologické – človek bez nich nemôže žiť, napr. hlad, smäd, sú vlastné tak zvieratám, ako aj ľuďom.
2.) sekundárne = druhotné – človek bez nich môže žiť, ale ich nedostatok spôsobuje frustráciu a depriváciu (pocit úspechu, potreba komunikovať, citové potreby, ošatenie, zariadenie domu, ...). Môžu byť:
· hmotné (materiálne) - dom, auto chata
· nehmotné (psychického duševného charakteru) - pocit bezpečia, istoty, lásky
 
Z hľadiska počtu osôb a ich potrieb rozdeľujeme potreby na:
1.) individuálne - potreby jednotlivca
2.) kolektívne - potreby pracovného kolektívu, školskej triedy.
3.) spoločenské -  uspokojujeme nimi potreby spoločnosti, mesta, školy (chodníky, osvetlenie, ...)
 
Statok je všetko užitočné (hmotné aj nehmotné) čo uspokojuje ľudské potreby. Delia sa :
1.) podľa dostupnosti:
· voľné - vyskytujú sa voľne v prírode (vzduch, jazerá, živočíchy)
· ekonomické - človek si ich musí vyrobiť (je ich viac ako voľných). Sú vzácne statky, je ich obmedzené množstvo, nemôžu uspokojiť všetky potreby. Niektoré (pôdu, nerasty) získavame dodatočným úsilím z prírody, iné musíme vyrobiť, kúpiť (zlato)
2.) podľa formy:
· hmotné (dom, auto, ...)
· nehmotné (vzdelanie, láska, ...)
3.) podľa účelu:
· spotrebné
®  krátkodobej spotreby (potraviny, ...)
®  dlhodobej spotreby (chladnička, ...)
· výrobné – investičné - slúžia na výrobu iných statkov
4.) podľa vlastníctva:
· súkromné (osobné) - statky, ktoré získa jedna osoba a ostatní ľudia ich nemôžu používať, uspokojujú potreby súkromnej osoby (náušnice, vlastná záhrada, ...)
· verejné (štátne) - nepatria jednej osobe, môžu ich používať aj iní ľudia (lavička v parku, ...)
 
Spotreba je uspokojovanie bežných potrieb. Spotrebu ovplyvňuje viacero činiteľov: reklama, peniaze, návyk, kvalita, ... Statky, ktoré príroda voľne neposkytuje, sa nazývajú vzácne, pretože existujú len v obmedzenom množstve.
 
Výroba = produkcia je spoločenská cieľavedomá činnosť zameraná na výrobu materiálnych statkov s cieľom uspokojovať ľudské potreby, opakovaná výroba sa nazýva reprodukcia. Môže byť:
1.) jednoduchá - opakovanie výroby v nezmenenom rozsahu - objem výroby sa nemení
2.) zúžená - rozsah výroby sa z roka na rok znižuje
3.) rozšírená - rozsah výroby sa z roka na rok zväčšuje
 
Atribúty výroby sú:
1.) spoločenská - lebo výrobcovia na seba nadväzujú
2.) cieľavedomá - plánovitá
3.) uvedomelá - človek využíva svoju odbornú spôsobilosť
 
Reprodukčný proces = výroba + rozdeľovanie (mzdy) + výmena (obchod) + spotreba
 
Výrobný proces je ľudská činnosť, ktorou sa mení tovar a zloženie materiálu tak, aby vznikol výrobok (premena vstupov = pôda, práca a kapitál na výstupy = tovary a služby). Obsahuje:
1.) výrobky = ekonomické hmotné statky
2.) služby = nehmotné ekonomické statky
3.) tovar = výrobok, ktorý je určený na predaj
 
Keďže výrobné zdroje každej krajiny sú značne obmedzené, spoločnosť musí zvažovať, čo bude vyrábať a musí sa rozhodovať medzi viacerými možnosťami, napr. ak zvýši výrobu áut, zníži výrobu potravín.
Alternatívne náklady na výrobu tovarov a služieb sú merané nákladmi tých statkov a služieb, ktorých sa spoločnosť musela vzdať.
 
Hranica výrobných možností – z daných výrobných zdrojov možno vyrobiť rôzne druhy výrobkov. Množstvo výrobných zdrojov – množstvo práce, pôdy a kapitálu, ktoré má krajina k dispozícii, je obmedzené, a preto je obmedzené aj množstvo výrobkov, ktoré môže krajina vyrobiť. Ich kombinácia však môže byť rôzna. Hranica produkčných možností nie je raz a navždy daná. Ak sa získajú dodatočné výrobné zdroje a začnú sa využívať modernejšie technológie, tak hranica produkčných možností sa posúva doprava a nahor. Takýto posun krivky znázorňuje ekonomický rast.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.040