Maturitné témy z nemeckého jazyka + preklad 3. časť

Maturitné témy z nemeckého jazyka + preklad 2. časť

Die Slowakei

Ist paralamentarisch-
Je parlamenticka-
demokratische Republik, liegt im
demokrarická republika, leží
Mitteleuropa. Grenzt an Polen, Ukraine, Ungarn,Österreich,
v strednej Európe. Hraničí s Poľskom, Ukrajinou, Rakúskom,
Tchechien. Haupstadt der Slowakei ist Bratislava. Bevölkerung:5.5
Českom. Hlavné mest Slovenska je Bratislava. Obyvateľstvo: 5,5
Millionen, in der Slowakei leben: eine Mehrheit- die Slowaken
miliónov, na Slovensku žijú: väčšina - Slováci- a
und
Minderheiten: Ungare, Ruthenische, Polake, Deutsche, Tcheche
menšina: Maďari, Rusi, Poliaci, Nemci, Česi
und Romas uns andere etnische Gruppen. Geographie: die
a Rómovia a iné etnické skupiny. Geografia:
Slowakei
ist gebirgiges Land. Meist besucht und bekannt sind die Tatras
Slovensko je hornatá krajina. Najviac navštevované a známe sú
Gebiete: Hohe Tatra, Belianske Tatra, Niedrige Tatra, Westtatra,
Tatry: Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Nízke Tatry, Západné T.
Rohače. Weitere Gebirge sind: Kleine Karpaten, Weisse Karpaten,
Roháče. Ďalšie pohoria sú Malé Karpaty, Biele Karpaty,
Inovec, Slowakisches Paradies, Slowakische Erzgebirge, Kleine
Inovec, Slovenský raj, Slovenské rudohorie, Malé a
und
Grosse Fatra. Tiefebenen: Westslowakiche, Ostslowakische
Veľké Fatry. Nížiny: Západná, Severná a
und Záhorská Tiefebenen. In der Gebirgen gibt es viele
a Záhorská nížina. V pohoriach je veľa
Naturschönheiten, wie zum Beispiel: Höhlen/ Belianska,
prírodných krás, ako napr. jaskyne/ Belianska,
Demänovská, Domica, Jasovská, Ochtínsko-aragonitová,
Demänovská, ...................................................................
Gombasecká./ Augenseen: Štrbské, Popradské, Skalnaté, Veľké
....................../Umelé nádrže:.......................................
Hincovo, Zelené pleso. Wasserfälle: Skok, Jánošíkové diery,
............................Vodopády:.................................
Studenovodské vodopády, viele Felsen, Täler, Berge und Ebenen
.................................... veľa skál, kotlín, a rovín.
Flüße: Waag, Gran, Hornád, Torysa, Poprad, Nitra, Donau, viele
Rieky:..............................................................................., veľa
Bäche, Teiche, und Waldbäche, Talspeerren und Seen. / Domaša
zrúcanín, rybníkov, a lesné potoky, priehrady a jazier./.....
Zemplínska Šírava, Liptovská Mara, Oravská priehrada. In der
.................................................................................................
Slowakei ist wunderbare Natur, wir haben
Na Slovensku ja zázračná príroda, my máme
Naturschuzgebiete/Smolenice, Dobrá Voda, Devínska Kobyla/.
prírodné rezervácie/.........................................................
Nationalparks-TANAP, NAPANT, PIENINY. Sehr bunt sind Fauna
Národné parky-.......................................... Veľmi pestrá je fauna
und Flora. Die Turesten bewundern unsere Sehenswürdigkeiten
a flóra. Turisti navštevujú naše pamätihodnosti
und
Volksarchitektur. Wir haben viele Burgen, Schlößer, Kapellen,
a národnú architektúru. My máme veľa hradov, zámkov, kaplniek,
Burgruinen, Bürger häuser und Museen/ Trenčín, Nitra, Ba,
zrúcanín, hradných domov a múzeá. /,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kežmarok, Bardejov,/. Volkskultur- Tanz, Volkslieder werden auf
............................./ .Ľudová kultúra, tanec, ľudové pesničky sú
Festivals präsentiert, wie auch Musikinstrumenten. Die Sänger
prezentované na festivaloch hudobných nástrojov. Speváci
tragen Trachten. Bei uns gibt es viele Holzhäuser oder bemalte
nosia kroje . U nás je veľa drevených domov alebo maľované
Häuser, in Čičmany, Ždiar, Vyšná a Nižná Boca, Liptov-,
domy, v ...................................................................................
Orava-und Kysuce Gebier, Kežmarok... Sehr bekannt sind
............................................................Veľmi známe sú
Freilichtmuseen-Jahodnícke Háje bei Martin, unter Rohače, Liptov
prírodné múzeá-..................................................................
. Mineralquellen und Kurorte-Santovka, Dobrá voda, Fatranská,
Minerálne pramene a kúpele-...........................................
Cígeľská, Rajec. Kurortre- Piešťany, Smrdáky, Trenčianske, Turčianske, Rajecké und Sklené Teplice, Smokovce, Ružbachy, Sliač, Kováčová, Bardejov, Brezno, Lúčky... Galerien und Museen-
....................................................................Galérie a múzeá
Trenčín, Nitra, Senica, Trnava, Ba, Martin, Poprad, Michalovce...
Alte historische Städte- B. Štiavnica, Kremnica, Levoča, Bardejov
Staré historické mestá-..............................................................,
Kežmarok... In der Slowakei gibt es viele Kirchen und Doms.
......................Na Slovensku je veľa kostolov a dómov.
Traditionelle Handwerke-Holzschnitzer, Korbflechter,k
Tradičné remeslá.-rezbárstvo, prútené košíky,
Pfefferkuchenbäcker, , Drahtmacher.
perníky, drotárstvo,

Österreich

Parlamentarisch demokratische
Parlamentická demokratická
Bundesrepublik, liegt im Mitteleuropa, südlich von der Slowakei.
federálna republika, leží v strednej Európe, južne od Slovenska.
Grenzt an Slowakei, Ungarn, Schweiz, BRD, Italien, Liechtenstein,
Hraničí so Slovenskom, Maďarskom, Švajčiarskom, BRD. ..........
Tschechei und Slowenien. Besteht aus 9 Bundesländern.
........................................Skladá sa z 9 spolkových krajín.
Hauptstadt ist Wien. Österreich ist ein kleines Binnenland. Fläche-
Hlavné mesto je Viedeň. Rakúsko je menšia vnútrozemská krajina.
Ist gebirgiges Land, hier gibt es Mittel und Hochgebirge, im Osten
Je hornatá krajina, tu sú stredné a vysoké pohoria, na severe
ist Panonische Tiefebene, weiter ist Alpenvorland mit zahlreiche
........................................., ďalej sú predalpie s bohatými
Seen/ Attersee, Wolfgangsee, Zellersee, Halstätersee, an der
jazerami/..............................................................., pri hraniciach
Grenze
zur BRD und der Schweiz liegt Bodensee. Alpen- der Grösste Berg
s Nemeckom a so Švajčiarskom leží Bodenské jazero. Alpy najvyšší vrch
ist Grossglocker. Flüsse: Donau, Inn, Salzach, Drau, Krems,
je Grossglocker. Rieky:...........................................................
March. Klima ist mild. Einwohner: 7,7 Mil. 2% Minderheite.
Podnebie je mierne. Obyvateľstvo: 7,7mil. 2% menšina
Amtssprache ist Deutsch, hier spricht man mit vielen Dialekten. Die
Úradný jazyk je nemčina, tu sa rozpráva s mnohými dialektami.
Touristen, die Österreich besuchen, bewundern historische
Turisti,ktorí navštívia Rakúsko, obdivujú historicPké
Städte/Wien, Salzbur, Linz, Hainburg/. Als Urlaubszentren werden
mestá/.........................................../. Ako rekreačné strediská sú
Seen, Gebirge und Welder ausgesucht, Besonders im Winter.
jazerá, pohoria a lesy vybrané, zvlášť cez zimu.
Industrie: Das Land ist reich an Rohstoffe, / Eisenerz, Erdöl, Erdgas,
Priemysel: Krajina je bohatá na baníctvo,/železná ruda, ropa, zemný plyn,
Zink, Kupfer, Grafit,Magnesit, Stensalz und Braunkohle./
zinok, meď, grafit, magnezit, kamenná soľ, hnedé uhlie./
Industrie:
Schwerindustrie, Maschinenbauindustrie, Textil,
Ťažký priemysel, /strojárstvo, textil,
Elektro, Chemie, Möbel, Schiproduktion, Nahrunsmittelindustrie.
elektro, chémia, nábytok, lyžiarske produkty, potraviny.
Landwirtschaft: Pflanzen Getreide, Ölpflanzen, Mais, Weintraube,
Poľnohospodárstvo: pestujú obilie, olejninu, kukuricu, viniče,
Obst, Gemüse. Sehr wichtig ist Vieh und Schafzucht. Städte: Wien,
ovocie, zeleninu. Veľmi dôležité sú ovce a dobytok. Mestá:
Hainburg/ Wiener Tor, Stadtmauer, Burgruine,/ Petronell/
Hamburg/ viedenská brána, mestský múr, zrúcanina/ Petronell
Archeologischer Park Carnuntum/ , Salzburg- Mozarthaus, Schloss
Archeologický park Carnuntum/, Salzburg- Mozártov dom, uzavretý
Mirabell, Insbruck-Uni Stadt.
Mirabell, Insbruck- Univerzálne mesto.

Wien

Wien - Hauptstadt des Österreichs und auch Bundesland, liegt an
Viedeň - hlavné mesto Rakúska a tiež spolková krajina, leží na
der Donau. Wien ist Zentrum der Politik, Kultur, Industrie, Schulen
na Dunaji, Viedeň je centrum politiky, kultúry, priemyslu, škôl,
und Weltorganisationen. Wien ist alte historishe aber auch moderne
a svetovej organizácie. Viedeň je staré historické ale tiež moderné
Stadt. Wien besteht aus 23 Bezirken. Touristen kennen Wien1
mesto. Viedeň sa skladá z 23 okresov. Turisti poznajú Viedeň1
Zentrum. Wien ist reich an Architektur aus allen Epochen . Z.B.
centrum. Viedeň je bohatá na architektúru zo všetkých epoch. napr
Gotischer Stephansdom, Baroko Karlskirche, Maria Theresia Statue
gotický Štefanov dom, barokový Karlov kostol,socha Márie Terízie
zwischen 2 Museen, viele Hotels, Geschäfte, Pizzerien. In Wien
medzi dvoma múzeami, veľa hotelov, obchodov, pizzerií. Vo Viedni
gibt
es 3 Schlößer. Hoffburg- Winterresidenz von Habsburger, heute Sitz
sú tri zámky. Hoffburg-zimná rezidencia Habsburgovcov, dnes sídlo
des Presidenten und bekannte Spanische Hofreitschule, Museum
prezidenta a známa španielska jazdecká škola, múzeum
von Sissi, Zimmer von Maria Theresia, Josef...und viele
Sissi, izba Márie Terézie, Jozefa....a veľa
Sammlungen. Schönbrunn: Sommerresidenz von Habsburger, heute
zbierok. Schonbunn: Letná rezidencia Habsburgovcov, dnes
Museum, Kindermuseum, Zoo, Palmenhaus, Botanischer Garte,
múzeum, detské múzeum, ZOO, palmový dom, botanická záhrada,
viele Fontänen und Parks, Wüstenhaus, Gloriete, Irrgarten.
veľa fontán a parkov,.............................................................
Belwedere: Galerin und schöne Gärten. Es gründete Eugen von
Belwedere: galéria a pekná záhrada. Založil Eugen von
Savoy. Zentrum umspannen 2 Boulewards, Ringstrasse und Gürtel
Savoy. Centrum zahrňá 2 široké ulice, ..............................................
Hier baute man die Oper, Neue Burg, Rathaus, Burgteather, Uni
Tu vybudovali operu, nový hrad, radnicu, hradné divadlo, uni
und Parlament. In Wien gibt es viele
a parlament. Vo Viedni je veľa
Sezessionsgebäude:Hundertwasserhaus, Urania. Auf dem linken
senzes.budov. Hundertwasserdom, Urania. Na ľavej strane
Donaufer stehen Komplex UNO City und Aussichtturm. Wien ist
Dunaja stojí komplex UNO City a vyhliadková veža. Viedeň je
auch als musikstadt bekannt. Hier lebten und wirkten Mozart,
známa tiež ako mesto hudby. Tu žil a pracoval ....................
Haydn, Beethoven, Schubert, Strauss.Wien ist auch Industriestadt.
.......................................................Viedeň je tiež priemyselné m.
Elektonische, mechanische Industrie, chemische. Wien ist auch
elektronický, strojárský priemysel, chemický. Viedeň je tiež
Stadt der Kultur und Mode, und auch Messestadt.
mesto kultúry a mody, a tiež veľtržné mesto.

BRD - Bundesrepublik Deutschland

Parlamentarisch-demokratisches Bundesland. Liegt in Westeuropa.
Parlamentická- demokratická spolková krajina. Leží v záp.Európe.
Besteht aus16 Bundesländer. Haupstadt ist Berlin Es grenzt an
Skladá sa zo 16 spolkových krajín. Hlavné mesto je Berlín. Hraničí
Tschechien, Pollen, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg,
Česko, Polsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Luxemburg,
Niederlande, Dänemark. Die Naturgrenzen bilden Ost und
Nórsko, Dánsko. Hranice tvoria Baltické a
Nordsee. Zur BRD gehören zahlreiche Inseln, die grösste ist
Severné more. K Nemecku patria mnohopočetné ostrovy, najväčší
Rügen. Oberfläche bilden: Norddeutsche Tiefebene, Deutsche
je Rugen. Povrch tvoria: severonemecká nížina, memecké
Mittelgebirge/Harz, Thüringer Wald, Schwarzwald.
stredné pohoria/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Voralpen/Alpenvorland mit vilen Seen-Chimsee, Emersee/
Predalpy/..................... s mnohými jazerami..................
Alpen. Flüsse: Rhein, Donau, Neckar, Main, Elbe. Klima ist
Alpy. Rieky:..........................................................Klíma je
mild. Einwohner: 80 Millionin. Hier wohnen viele Ausländer aus
mierna. Obyvateľstvo: 80 miliónov. Tu žije veľa cudzincov z
Turkei, Italien,Kroatien, Spanien, Serbien, und eine kleine
Turecka, Talianska, Chorvátska, Španielska, Srbsky a malá

Wechselkurs Kroatische Kuna (HRK) - Kroatien

Minderheit: Lausitzer Sorben. Amtsprache ist Deutsch. Industrie:
menšina:..........................Úradný jazyk je nemčina. Priemysel:
Maschinenbau, Automobil, Textilindustrie, Elektronische und
strojárstvo, automobil, textilný priemysel, elektronický a
chemische Industrie, Optik, und Glasindustri. Industriezentren:
chemický priemysel, optika a sklársky prie. Priemys. cetrum:
Frankfurt, Suttgard, Muchen, Hamburg, Kiel, Bremen, Jena.
Landwirtschaft: Rind und Schweinezuch, pflanzen Getreide,
Poľnohospodárstvo: hovädzí, bravčový dobytok, pestujú obilie,
Mais,Kartoffeln,Zuckerrube. Städte: Weimar-hier lebten
kukuricu,zemiaky, cukrovú repa. Mestá: Weimar- tu žil
Dichter und Musikkomponisten/ Goethe, Schiller , Liszt.
dirigent a komponista/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dresden-sind als Elbe-Florenz genannt. Meissen- Porzelanfabrik.
Dresden- sú ako Elba- Florenz známe. Meissen- porcelánová tov.
Hamburg, Bremen, Kiel- Hafen. Frankfurt am Main- Flughafen,
...............................-prístavy. ....................................letiská
Industriestadt.
priemyselné mesto.

Berlin

Berlin ist Hauptstadt der BRD, eine Europäische Kulturmetropole.
Berlín je hlavné mesto Nemecka, je európska kultúrna metropola.
Liegt im Norden der BRD am Zusammenfluss von Spree und
Leží na severe Nemecka na sútoku Spree a
Havel. Berlin hat 3,5 Millionen Einwohner. Nach dem zweiten
Havel. Berlin má 3,5 miliónov obyvateľov. Po druhej
Weltkrieg wurde in zwei Teilen geteilt: West und Nordberlin, im
svetovej vojne bol rozdelený na dve časti. Západný a severný B.
Jahre 1961 wurde zwischen beiden Teilen die Mauer gebaut. Am
V roku 1961 bol medzi dvoma časťami postavený múr.
9. Nowebra fiel Mauer wieder wurde Berlin geeignet. In Berlin
9. novembra padol berlínsky múr a Berlín bol zas jednotný. V Berlíne
bewundern die Touristen die Sehenswürdigkeiten: Das bekannteste
navštevujú turisti pamätihodnosti: Najznámejšie sú
ist
Brandemburger Tor, mit dem Allee unter den Linden beginnt. Weiter gibt es in Berlin Charlottenburg-Schloss und Schloss Belleveu, heute Sitz des Bundespresidenten. Historisch interesant ist Teichstagsgebäude mit Glaskupel.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/nemcina/10835-maturitne-temy-z-nemeckeho-jazyka-preklad-3-cast/