Schweiz und Österreich + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 03.06.2020
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 1 238 slov
Počet zobrazení: 17 398
Tlačení: 1 004
Uložení: 869

Schweiz und Österreich + preklad

Die Schweiz ist einer der kleinsten Staaten Europas. Sie bedeckt ein Gebiet von rund 4100 km2 (Quadratkilometern). Die Schweiz grenzt an fünf Länder. Im Süden stößt sie an Italien, im Westen an Frankreich, im Osten grenzt sie an Österreich und Liechtenstein und im Norden an die Bundesrepublik Deutschland.

Es leben hier etwa 6,9 (sechs Komma neun) Millionen Einwohner.
Die Schweiz hat vier Amtssprachen : Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Sie hat auch vier offizielle amtliche Namen: Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération Suisse, Confederazione Svizzera und auf lateinisch - Confoederatio Helvetica. Deswegen ist die internazionale Abkürzung der Schweiz CH. Genauso wie in anderen Ländern existieren auch hier viele Dialekte.

Für viele Menschen ist die Schweiz als Alpenland bekannt. Ihre Oberfläche können wir in drei Gebiete unterteilen – die Alpen, das Mittelland und der Jura. Die Alpen nehmen etwa 60% der gesamten Fläche ein. Der höchste Gipfel der Schweiz und der zweithöchste Europas ist die Dufourspitze [frz. dy'fu:r...] (4634 m). Sie ist Teil des Bergmassivs Monte Rosa. In den Bergen der Alpen gibt es viele Gletscherseen und Gletscher. Die Schweiz ist Begriff für Touristen und sportlich interessierte Menschen und wegen ihrer natürlichen Bedingungen bietet sie vielseitige sportliche Betätigungsmöglichkeiten .
Durch die Schweiz führt die europäische Hauptwasserscheide . Wichtig ist der Fluss Rhein, der den Bodensee durchfließt und im Norden Deutschlands in die Nordsee mündet . An den Flüssen wurden Wasserkraftwerke gebaut, die das Land mit Energie versorgen .

Wechselkurs Schweizer Franken (CHF) - Schweiz

Die Schweiz ist in 23 Kantone unterteilt . Die größten Städte sind – Zürich, Basel, Genf und Lausanne [frz. lo'zan]. Die Hauptstadt ist Bern (140.000 Einwohner). Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Land. Wegen Mangel an mineralischen Rohstoffen entwickelte sich hier keine Schwerindustrie. Entwickelt sind Maschinenbau und Elektronik. Die Schweiz ist durch die Produktion von Uhren und Schokolade bekannt. Vorhanden ist weiterhin die Chemie-, Textil- und Lebensmittelindustrie .

Österreich ist ein Binnenstaat . Es grenzt im Nordwesten an Deutschland, im Nordosten an die Tschechische und Slowakische Republik, im Osten an Ungarn, im Süden an Slowenien und Italien, im Südwesten an die Schweiz und Liechtenstein.

Rund 8 Millionen Menschen bewohnen eine Fläche von 83 850 km2.
Die Österreicher bilden eine eigenständige Nation. Sehr beliebt sind hier verschiedene Dialekte. Kleine nationale Minderheiten sind Slowenen , Kroaten , Ungarn , Tschechen und Slowaken. Österreich besteht aus neun Bundesländern: Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Steiermark, Burgenland und Wien als Hauptstadt und Bundesland zugleich . Das Land ist sehr gebirgig . Der Höchste Berg ist der Großglockner (3.780m). Die Hochalpen und das Alpenvorland, das wechselvolle Donauland, die zahlreichen Seen und Flüsse sowie auch ausgedehnte Wälder bestimmen den Charakter des Landes. Österreich ist reich nicht nur an Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten, sondern es bietet den Touristen die besten Möglichkeiten. Der Fremdenverkehr spielt in der Wirtschaft eine wichtige Rolle.
Österreich ist relativ reich an Rohstoffen. Es werden Erdöl und Erdgas , Braunkohle, Eisenerz , Salz, Kaolin, Quarz , und Magnesit gefördert . Eine wichtige Energiequelle ist die Wasserkraft und als Rohstofflienferant hat auch der Wald eine große Bedeutung . Der Wald bedeckt ca. 40% des Bodens .
Die Republik Österreich ist nach dem 1. Weltkrieg, nach dem Zerfall der Österreichisch-Ungarischen Donau-Monarchie, entstanden. Im März 1938 verlor Österreich seine Selbständigkeit und wurde als Ostmark dem faschistischen Deutschland angegliedert . 1945 wurde die Republik befreit . Nach zehnjähriger Besatzung durch die vier Großmächte erlangte Österreich 1955 seine volle Souveränität wieder. In demselben Jahr beschloss das Österreichische Parlament das Gesetz zur immerwährenden Neutralität Österreichs.

Währungsrechner - Schweizer Franken

In den Nachkriegsjahren wurde etwa ein Fünftel der Industrieproduktion verstaatlicht . Ziemlich hoch ist der Anteil des ausländischen Kapitals: etwa ein Viertel aller Firmen gehören deutschen und amerikanischen Investoren.

Fragen:
1. Beschreiben Sie die Geographische Lage der beiden Länder?
2. Welche Nachbarländer gibt es?
3. Wie gliedern sich die beiden Staaten (politisch, geographisch)?
4. Wie heißt der höchste Berg in der Schweiz und in Österreich?
5. Welche Sprachen werden in der Schweiz gesprochen?
6. Welche Industriezweige sind in der Schweiz besonders entwickelt?
7. Welche Minderheiten finden wir in Österreich?
8. Wie ist Österreich entstanden?
9. Was ist für die österreichische Industrie wichtig?

Švýcarsko, Rakousko

Švýcarsko je jeden z nejmenších států Evropy. Pokrývá oblast okolo 4100 kilometrů čtverečních. Švýcarsko hraničí s pěti státy. Na jihu hraničí s Itálií, na západě s Francií, na východě s Rakouskem a Lichtenštejnskem a na severu s Německem. Žije zde asi 6,9 milionů obyvatel. Švýcarsko má čtyři úřední jazyky: němčinu, francouzštinu, italštinu a rétorománštinu. Má také čtyři oficiální úřední jména - Schweizerische Eidgenossenschaft, Confederation Suisse, Confederazione Svizzera a latinsky Confoederatio Helvetia. Proto je mezinárodní zkratka Švýcarska CH. Stejně tak, jako v jiných zemích, zde existuje také mnoho dialektů.

Pro mnoho lidí je Švýcarsko známé jako alpská země. Jeho povrch můžeme rozdělit do tří oblastí - Alpy, Mittelland a Jura. Alpy zabírají asi 60% celkové plochy. Nejvyšší vrchol Švýcarska a druhý nejvyšší Evropy je Dufourspitze (4634 m). Je částí horského masivu Monte Rosa. V horách Alp je mnoho ledovcových jezer a ledovců. Švýcarsko je pojem pro turisty a o sport se zajímající lidi a díky jeho přírodním podmínkám nabízí mnohostranné možnosti různých sportovních činností.

Švýcarskem vede hlavní evropské rozvodí. Důležitá je řeka Rýn, která protéká Bodamským jezerem a v severním Německu ústí do Severního moře. Na řekách byly vystavěny vodní elektrárny, které zásobují zem energií.
Švýcarsko se dělí na 23 kantonů. Největší města jsou Curych, Basilej, Ženeva a Lausanne. Hlavní město je Bern (140000 obyvatel). Švýcarsko je vysoce rozvinutá země. Kvůli nedostatku minerálních surovin se zde nerozvíjel žádný těžký průmysl. Rozvinuté jsou strojírenství a elektrotechnika. Švýcarsko je známé produkcí hodin a čokolády. K dispozici jsou dále chemický, textilní a potravinářský průmysl.

Rakousko je vnitrozemský stát. Hraničí na severozápadě s Německem, na severovýchodě s Českou republikou a Slovenskem, na východě s Maďarskem, na jihu se Slovinskem a Itálií, na jihozápadě se Švýcarskem a Lichtenštejnskem.

Okolo osmi milionů lidí obývá plochu 83 850 kilometrů čtverečních.
Rakušané tvoří samostatný národ. Velmi oblíbené jsou zde různé dialekty. Malými národnostními menšinami jsou Slovinci, Chorvati, Maďaři, Češi a Slováci. Rakousko se skládá z devíti spolkových zemí: Niederosterreich, Oberosterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Karnten, Steiermark, Burgenland a Vídeň (hlavní město Rakouska a spolková země zároveň). Země je velmi hornatá. Nejvyšší horou je Glo3glockner (3780 m). Charakter země určují oblasti vysokých Alp, alpského podhůří, rozmanitá dunajská oblast, četná jezera a řeky, stejně jako rozsáhlé lesy. Rakousko je bohaté nejen na přírodní krásy a pamětihodnosti, nýbrž nabízí turistům i ty nejlepší možnosti. Cestovní ruch hraje v hospodářství důležitou roli.

Rakousko je relativně bohaté na nerostné suroviny. Těží se ropa, zemní plyn, hnědé uhlí, železná ruda, sůl, kaolín, křemen a magnezit. Důležitým zdrojem energie je vodní energie a jako zdroj surovin má velký význam také les. Les pokrývá téměř 40% půdy. Rakouská republika vznikla po 1. sv. válce po rozpadu Rakouska-Uherska. V březnu 1938 ztratilo Rakousko svou samostatnost a bylo jako „Ostmark“ připojeno k fašistickému Německu. V roce 1945 byla republika osvobozena. Po desetiletém obsazení čtyřmi vítěznými mocnostmi nabylo Rakousko znovu svou plnou suverenitu v roce 1955. V tomtéž roce přijal rakouský parlament zákon o neustálé neutralitě Rakouska.
V poválečných letech byla skoro pětina průmyslové produkce zestátněna. Docela vysoký je podíl zahraničního kapitálu: skoro čtvrtina všech firem patří německým a americkým investorům.

Otázky:
1. Popíšete zeměpisnou polohu obou zemí?
2. Které jsou sousední země?
3. Jak se člení oba státy (politicky, zeměpisně)?
4. Jak se jmenuje nejvyšší hora ve Švýcarsku a v Rakousku?
5. Kterými jazyky se mluví ve Švýcarsku?
6. Která průmyslová odvětví ve Švýcarsku jsou obzvlášť rozvinuta?
7. Které národnostní menšiny najdeme v Rakousku?
8. Jak vzniklo Rakousko?
9. Co je důležité pro rakouský průmysl?

 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019