Mensch und Gesellschaft

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.10.2012
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 1 232 slov
Počet zobrazení: 12 949
Tlačení: 346
Uložení: 400
Praktické!

Mensch und Gesellschaft
 
Moral und Benehmen – Morálka a správanie sa
Moral – sind bestimmte nicht geschriebene Regeln, die in jeder Gesellschaft gelten
Sú určité nepísané pravidlá, ktoré platia v každej spoločnosti
-  Damit hängt das Benehmen zusammen
S tým súvisí aj správanie
-  Moral und Benehmen kann man nicht voneinander trennen
Morálku a správanie nemožno od seba oddeliť
Benehmen der Älteren und Jugendlichen – Správanie starších a mladých
Die Älteren - starší
•  Erzählen anders und handeln oft anders- rozprávajú inak a často konajú inak
•  Haben oft altmodische Meinungen-majú staromódne názory
•  Wollen die Jugendlichen immer erziehen-chcú mladých vždy vychovávať
•  Ändern schwer ihre Gewohnheiten-ťažko menia svoje zvyklosti
•  Bevorzugen ruhiges, familiäres Leben-uprednostňujú pokojný, rodinný život
•  Kritisieren die Jugend und vergessen, dass sie auch jung waren
Kritizujú mládež a zabúdajú, že aj oni boli mladí
Die Jugendlichen- mladí
•  Sind neugierig, rebellisch, laut und misstrauisch und frech
Sú zvedaví, rebelskí, hluční a nedôverčiví a drzí
•  Suchen lieber die Gesellschaft der Gleichaltrigen
Radšej vyhľadávajú spoločnosť rovesníkov
•  Sind oft vom Verhalten der Älteren enttäuscht
Sú sklamaní správaním starších
•  Sind oft ohne Respekt, vulgär, aber auch ängstlich
Sú často bez rešpektu, vulgárni, ale aj bojazliví
•  Suchen Selbstverwirklichung und eigenen Platz
Hľadajú sebarealizáciu a vlastné miesto
•  Die Älteren , vor allem die Eltern sollen ein Vorbild für ihre Kinder sein
Starší a hlavne rodičia majú byť vzorom pre svoje deti
•  Die Kinder beobachten die Eltern in verschiedenen Situationen – beim Streiten, Sprechen – deti pozorujú rodičov v rozličných situáciách  - pri hádkach, rozhovore
•  Sie übernehmen die Verhaltensweise ihrer Eltern
Preberajú spôsoby správania sa svojich rodičov
•  Deshalb sollten die Eltern bei der Erziehung viel Liebe und Verständnis zeigen
Preto by mali rodičia pri výchove preukazovať veľa lásky a porozumenia
•  Sie sollten lieber ein gutes Wort als Schrei und Streit benutzen
Radšej by mali používať pekné slovo a krik a hádky
 
Umgangsformen – spoločenské spôsoby
•  Bei verschiedenen Gelegenheiten gelten bestimmte Umgangsformen
Pri rozličných príležitostiach platia určité spoločenské spôsoby
•  Sie sind in jedem Land anders- sú v každej krajine iné

- Besuche- návštevy
- Glückwünsche- blahoželania
- Begrüßungen- pozdravy

Der Besuch-návšteva
Beim privaten Besuch- pri súkromnej návšteve

- Als Gäste : ako hostia

-sollten wir uns telefonisch anmelden- mali by sme sa telefonicky ohlásiť
-wenn wir kommen, sollten wir Schuhe ausziehen-keď prídeme, vyzuť sa
-es ist höflich, etwas Kleines mitzubringen, bei einer Feier ein Geschenk
  Je zdvorilé priniesť nejakú drobnosť, pri oslave darček
Private Besuche haben lockeren Verlauf- súkromné návštevy majú u uvoľnený priebeh
-  Die Themen sind verschieden, aber jedenfalls sollten wir nicht über Krankheiten, Tod,
schlechte Erziehung in der Gastfamilie sprechen
témy sú rozličné, al v každom prípade by sme nemali hovoriť o chorobách, smrti, zlej výchove v hostiteľskej rodine
-  Wir sollten keine Vorwürfe machen und niemanden beleidigen
Nemali by sme robiť nikomu výčitky a nikoho urážať
2. Als Gastgeber – ako hostiteľ
- Sollten wir den Gästen Platz anbieten – mali by sme hosťov usadiť
- Gäste bewirten – etwas zum Essen und Trinken vorbereiten – hostí pohostiť- pripraviť niečo na jedenie a pitie

Beim offiziellen Treffen – pri oficiálnych stretnutiach
Wir sind höflich und formal- sme zdvorilí a formálni
-  Sprechen über vorher abgestimmten Themen – hovoríme o dopredu dohodnutých témach
-  Sprechen klar und sachlich-hovoríme jasne a vecne
-  Bei internationalen Treffen müssen wir lokale Unterschiede respektieren z.B. in Japan gilt eine Berührung als Beleidigung, man nickt nur mit dem Kopf, dagegen aber in Frankreich ist Wangenkuss typisch – pri medzinárodných stretnutiach musíme rešpektovať miestne zvyklosti napr. V Japonsku je dotyk urážkou, človek len pokýve hlavou, naprotitomu vo Francúzsku je typický bozk na líce
 
Glückwünsche- blahoželania
Haben schriftliche oder mündliche Form-máme písomnú a ústnu formu

- Schriftliche – Postkarten, offizielle Briefe, Glückwunschkarten
Písomné pohľadnice, ofociálne listy, pohľadnice s blahoželaním

- Mündliche – Hand reichen, „Alles Gute!“ wünschen

Ústne podať ruku, zapriať „Všetko najlepšie“
•  Glückwünsche beziehen sich auf konkrete Situationen z.B. :
Blahoželania/priania sa vzťahujú na konkrétne situácie
-einem Kranken - „Gute Besserung“ – chorému želáme „Skoré uzdravenie“
-bei der Abreise - „Gute Fahrt/Reise“- pri odchode „Šťastnú cestu“
-bei der Prüfung oder beim Wettbewerb – „Hals und Beinbruch“ / „Viel Glück“
Pri skúške alebo súťaži – „Zlom väz“/“Veľa šťastia“
-beim Zuprosten – „Zum Wohl“ / „Prost“- pri prípitku „Na zdravie“
-beim Essen – „Guten Appetit“ / “Mahlzeit“ – pri jedle „Dobrú chuť“
 
Begrüßungen- pozdravy
•  Offizielle – Grüß Gott!, Guten Tag!, Auf Wiedersehen!, Auf Wiederhören!
Oficiálne- Pozdrav pánboh!, Dobrý deň!, Dovidenia!, Dopočutia!
•  Familiäre – Hallo!, Tschüss!, Ciao!, Servus! – familiárne –Ahoj!, Čau!, Servus!
•  Grüße, die von der Tageszeit abhängig sind: Guten Morgen/Tag/Abend! Gute Nacht!
Pozdravy. Ktoré sú závislé od dennej doby: ….
Bei der Begegnung  - Hallo!, Tag!, Grüß Gott! – pri stretnutí -………..
Beim Abschied – Wiedersehen/ Wiederschauen!, Bis dann!, Tschüss! –pri rozlúčke ……….
 
Verhaltensregeln, Gesellschaftsnormen- pravidlá správania sa a spoločenské normy
Verhaltensregeln – sind Regeln, nach denen wir uns richten sollten
Pravidlá správania sa – sú pravidlá, ktorými by sme sa mali riadiť
Gesellschaftsnormen – sind Normen, die in jeder Gesellschaft gelten, z.B. Gesetze und Verordnungen- sú normy, ktoré platia v každej spoločnosti, napr. Zákony a predpisy
Wie werden sie verletzt? Ako sa porušujú?
-die Leute missachten die Regel, respektieren die Gesetze des Staates nicht und deshalb landen sie im Gefängnis und die Jugendlichen im Erziehungsheim – ľudia pohŕdajú pravidlami, nerešpektujú zákony štátu a preto končia vo väzení a mladí vo výchovných ústavoch
-sie sind vorbestraft und es hat einen negativen Einfluss auf ihr späteres Leben – haben Probleme mit der Integration in die Gesellschaft – sú trestaní a to má negatívny vplyv na ich ďalší život – majú problémy s integráciou do spoločnosti

Die Gründe zur Verletzung dieser Normen – dôvody porušovania týchto noriem
-  Alkoholkonsum- konzumácia alkoholu
-  Drogenkonsum- konzumácia drog
-  Schlägerei - bitka
-  Mitgliedschaft in Sekten – členstvo v sektách
-  Mitgliedschaft in verbotenen Bewegungen wie z.B. Skinheads  - členstvo v zakázaných hnutiach ako napr. skinheads

Konflikte und Missverständnisse – konflikty a nedorozumenia
Ò  Entstehen in der Gesellschaft, weil die Menschen oft unerwartet reagieren und haben keine Lust zu Kompromissen, oder einfach nicht tolerant sind – vznikajú, lebo ľudia často reagujú neočakávane a nemajú chuť na kompromisy albe jednoducho nie sú tolerantní
Ò  Wichtig ist die Kommunikation und Werte wie Vertrauen, Kollegialität, Akzeptanz, Toleranz- dôležitá je komunikácia a hodnoty ako porozumenie, kolegialita, akceptácia a tolerancia
Rechte und Pflichte – práva a povinnosti
Rechte und Pflichte kann man nicht voneinander trennen – práva a povinnosti sa od seba nedajú oddeliť
 
Wir kennen: Poznáme:

- Bürgerrechte  - občianske práva
- Bürgerpflichte – občianske povinnosti
- Menschenrechte – ľudské práva
- Menschenpflichte – ľudské povinnosti

- Zu Bürgerrechten gehören: K občianskym právam patria:

-  Recht auf Auskunft – právo na informácie
-  Anspruch auf Schadenersatz – právo na náhradu škody
-  Wahlrecht – volebné právo
  2. Zu Bürgerpflichten gehören: K občianskym povinnostiam patria:
 
-  allgemeine Steuerpflicht – všeobecná daňová povinnosť
-  Ableistung des Wehr- oder Zivildienstes – vykonanie vojenskej alebo civilnej vojenskej služby
  3. Zu Menschenrechten gehören: K ľudským právam patria:
-  Recht auf Gleichgerechtigkeit – právo rovnosti
-  Recht auf Meinungsfreiheit – právo na slobodu názoru
-  Recht auf Religionsfreiheit – právo na slobodu vierovyznania
-  Versammlungsrecht – právo zhromažďovať sa
4. Zu Menschenpflichten gehören: K ľudským povinnostiam patria:
 
-  Erziehungspflicht – povinnosť výchovy
-  Pflicht der Gewaltlosigkeit, Solidarität, Gerechtigkeit, Toleranz – povinnosť nenásilia, solidarita, rovnosť, tolerancia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024