Predložky a podstatné mená

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 575 slov
Počet zobrazení: 4 393
Tlačení: 297
Uložení: 289
Praktické!
Predložky a podstatné mená
- v nemeckom jazyku sa konkrétna predložka vždy spája s konkrétnym pádom, t. j. vo vetách, v ktorých budú stáť pred podstatnými menami predložky, nekladieme pádové otázky, ale dané podstatné meno prevedieme rovno do pádu, ktorý sa s touto predložkou spája
- ktorá predložka sa spája s ktorým pádom, sa musíme jednoducho naučiť naspamäť
- rozlišujeme predložky, ktoré sa spájajú len s genitívom; predložky, ktoré sa spájajú len s datívom; predložky, ktoré sa spájajú len s akuzatívom a napokon skupina predložiek, ktorá sa spája s datívom alebo s akuzatívom
- posledná skupina sa označuje aj ako „pozičné predložky“, pretože pomocou nich určujeme polohu konkrétnej bytosti, javu alebo veci (v, na, do, pod, nad, pred, za, vedľa, medzi) – ak bude daná bytosť, jav alebo vec už na konkrétnom mieste, v konkrétnej pozícii (pomocná oázka Kde?), budú sa tieto predložky spájať s datívom, ak však daná bytosť, jav alebo vec ešte len bude na dané miesto smerujúca (pomocná otázka Kam?), budú sa tieto predložky spájať s akuzatívom, napr. Kniha je na stole. (Kde? = D) Dám ju na stôl. (Kam? = A)
 
- v nemeckom jazyku poznáme tieto najčastejšie používané predložky:
GENITÍV
anstatt/ statt = namiesto, trotz = napriek, während = počas, wegen = kvôli, aufgrund = nazáklade
das Jahr → während des Jahres = počas roka
die Jahre → während der Jahre = počas rokov
DATÍV
aus = z, zo, bei = pri, u, mit = s, so, nach = po, podľa, von = z, od, seit/ ab = od (časovo), zu = k, ku, gegenüber = oproti, außer = okrem, mimo
die Tochter → mit der Tochter = s dcérou
die Töchter → mit den Töchtern = s dcérami
AKUZATÍV
durch = cez, skrz, für = pre, za, gegen = proti, ohne = bez, um = o, okolo, entlang = pozdĺž
der Zug → durch den Zug = cez vlak
die Züge → durch die Züge = cez vlaky
DATÍV/ AKUZATÍV
auf na (horizontálna poloha), an na (vertikálna poloha), in v, do, unter pod, über nad, vor pred, hinter za, neben vedľa, zwischen medzi
der Tisch → auf dem Tisch = na stole (Kde? = D)
der Tisch → auf den Tisch = na stôl (Kam? = A)
die Tische → auf den Tischen = na stoloch (Kde? = D)
die Tische → auf die Tische = na stoly (Kam? = A)
 
- vo vetách sa častejšie stretneme so skrátenými tvarmi predložiek a na nich nadväzujúcich členov:
bei + dem = beim; von + dem = vom; zu + dem = zum; zu + der = zur; für + das = fürs; auf + das = aufs;
an + dem = am; an + das = ans; in + dem = im; in + das = ins
 
- pozor na viacvýznamovosť niektorých predložiek:
nach = po, ale v súvislosti so zemepisnými názvami stredného rodu nach = do (nach Berlin)
über = nadvon = od, ale v súvislosti s rozprávaním o niečom über = o, von = o (über die/ von der Liebe)
an = na, ale v súvislosti s polohou pri alebo k vodnej hladine an = k, pri (an das/ an dem Meer)
 
PRÍKLADY

Pracujú počas dňa. = Sie arbeiten während des Tages. (während = G)
Pracujú s knihami. = Sie arbeiten mit den Büchern. (mit = D)
Pracujú bez kladiva. = Sie arbeiten ohne den Hammer. (ohne = A)
Pracujú pred hotelom. = Sie arbeiten vor dem Hotel. (vor = A/ D → Kde pracujú? → D)
Idú pred hotel. = Sie gehen vor das Hotel. (vor = A/ D → Kam idú? → A)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019