Psychológia, sociológia – vypracované maturitné okruhy

Ostatné » Občianska náuka

Autor: miruska (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 294 slov
Počet zobrazení: 2 905
Tlačení: 147
Uložení: 170

Psychológia, sociológia – vypracované maturitné okruhy

SOC1 Charakterizujte spoločnosť ako sociálny fenomén. Objasnite pojmy sociálny status, rola, stratifikácia. Vysvetlite pojem gender a jeho význam v súčasnej sociológii.

Sociológia:  

-moderná veda, vznik v 2.pol 19.st. - August Comte – veda o sociálnej mechanike, predstavitelia – Emile Durkheim, Max Weber
-spoločnosť – vysoko organizovaný a zložito štrukturovaný spolok spolupracujúcich ___
-vznik v priebehu socializácie (pokračovanie hominizácie) – vytvorenie spoločenských skupín, ktoré ovplyvňujú verejný aj súkromný život, najvýznamnejší faktor – deľba práce

-najstaršie formy – prvotno-pospolná spoločnosť, prvé štátne útvary (Mezopotámia, Egypt, India, Čína, Grécko, Rím)

-socializácia – pozorovateľná aj ontogeneticky - čiastočne kopíruje fylogenézu
-sociológia – čo pôsobí na zmeny v spoločnosti? Aké zmeny prebiehajú? Je možné ich predvídať? Je možné riadiť zmeny?

-najväčšia zmena v našej spoločnosti – demografická kríza – populácia starne – sociálny problém Európy – pád sociálneho systému, rozpad sociálneho štátu
-riešenie – politika imigrácie
-sociálny fakt --- sociálna zmena

-sociálny status = postavenie jedinca v spoločnosti, určuje umiestnenie v spoločenskej vrstve (stratifikácii):
1. získaný – jedincom vybudovaný/stratený

 1. pripísaný – konzervatívny – určený spoločnosťou
  -v minulosti prevažne pripísaný – konzervatívne stratifikačné systémy

-status vždy vytvára sociálny kontext
-stratifikačný systém – systém vrstvenia spoločnosti
-ultrakonzervatívny – kastovnícky – nulové presuny - „studená spoločnosť“
-otrokársky, feudálny systém – konzervatívny
-šanca na zmenu – horizontálna a vertikálna mobilita – vzájomne podmienené, v konzervatívnej spoločnosti – nízka alebo nulová
-horizontálna – schopnosť meniť svoj domicil, sťahovať sa za prácou
-vertikálna – možnosť presunu medzi vrstvami
-moderná spoločnosť – horúca – rozvinutá mobilita – silný dopad na status, získaný
-rozlišujúci faktor – výška príjmu – nižšia, vyššia, stredná trieda
-horizontálna mobilita podmieňuje vertikálnu mobilitu

-sociálna rola – správanie jedinca na základe sociálneho očakávania (=tlaku spoločnosti) – pozitívny faktor socializácie – robí správanie predvídateľným – správne osvojenie si rolí = životné šťastie
-dispozícia/indispozícia hrať role – vrodené alebo nadobudnuté

-súvisiace problémy:
-rolové preťaženie – vyžaduje sa dobré hranie viacerých rolí paralelne – dôsledkom neúspechu je frustrácia

-kríženie rolí – prenos role zažitej formou stereotypu do nevhodného prostredia

-rolová difúzia – neurčitosť pri osvojovaní si role – neistota pri výbere

-gender = rodové správanie (rodové rozdiely, silne zakotvené) – sociálne konštruované pohlavie – stávame sa m/ž formovaním spoločnosti – žena, starajúca sa o rodinu, muž zarába, určuje status rodiny, mzdová diskriminácia

PS1 Definujte psychológiu ako vedu. Objasnite predmet jej výskumu. Rozdeľte psychológiu podľa metodológie a uveďte základné a aplikované psychologické disciplíny.


Psychológia:

-exaktná veda

-veda o ľudskej duši (psyché) – od Aristotela súčasť psychológie (Peri psyché), téma pre filozofiu – Descartes, T.A.,A.A., Locke
-vyčlenenie – 1879 – W.Wundt – 1. experimentálne psychologické laboratórium v Lipsku

-veda o ľudskej psychike, psychika = vlastnosť vyššej nervovej sústavy, ktorá jedincovi umožňuje odrážať vnútorný i vonkajší svet
-psychika – z psychických javov (vnímanie, pociťovanie, poznávanie, pamäť, emocionalita) a procesov, ktoré sa konštituujú v ontogenéze
-psychológia – deduktívna, aplikovaná, predikatívna veda, snaží sa vytvárať modely človeka – univerzálna platnosť – psychológia osobnosti
-aplikovaná – napr.klinická psychológia
-podľa metodológie:
1. humanistická – Freud, Jung, Erikson, Horneyová, Maslow, Rogers, Frankl, Adler
2. behaviorálna – Wundt, Piaget, Skinner

1. dôraz na „ja-stvo“ - prežívanie na úrovni „ja“ - ego/self/Selbst – jedinečnosť, neopakovateľnosť

-úloha – návrh modelov osobnosti, budovanie na subjektívnych výpovediach

2. sústreďujú sa na medicínske prejavy – na to merateľné, spolupracuje s medicínou, stanoviská subjektu sú irelevantné, exaktný obsah, základný princíp – psychická kauzalita, vedomie – black box, zaujíma sa o vstupy a výstupy

Disciplíny (A-B – kauzálny vzťah):
A. Základné:
-všeobecná psychológia – skúma javy a procesy – popis, analýza, terminológia, metodológia
-ontogenetická psychológa – vývoj ľudskej psychiky od narodenia po smrť, normativita psychiky v štádiách
-psychológia osobnosti – univerzálne modely stavov a prežívania, tvorba typológia osobnosti
-sociálna psychológia – vzťah človek-spoločnosť, socializácia, determinácia sociálneho kontextu
-komparatívna psychológia – spolupráca s biológiou – hlavne etológia (Konrad Lorenz), neurovedy – porovnanie človek – živočíchy (hlavne primáty)

B. Aplikované:
-klinická psychológia – psychika z hľadiska chorôb, diagnostika, terapia
-pedagogická psychológia – edukačné otázky
-forenzná – trestná činnosť, dokazovanie v oblasti práva
-poradenská – riešenie problémov – rodičovské, manželské, predmanželské, profesíjne, psychológia sociálnej práce
-marketing, reklama – v podstate utilitárna

PS2 Charakterizujte psychoanalytický model osobnosti u Sigmunda Freuda. Popíšte štruktúru osobnosti podľa Freuda a objasnite význam podvedomia v psychoanalýze.


Freud – zakladateľ viedenskej psychoanalytickej školy, pôsobil vo Viedni, prelom 19. a 20.st., 1900 dielo Výklad snov, neskôr Totem a tabu, Mojžiš a monoteizmus, Psychopatológia každodenného života, po anšluse emigruje do Londýna, veľký vplyv po 2.sv.v – rozvoj psychoanalýzy

 

-nadviazanie na Nietzscheho v odmietaní tradičnej morálky

-vychádza z klinickej praxe, psychoanalýza je podporená darwinistickou biológiou
-podľa Freuda je predchodcom človeka zviera- človek je animálny, vyhľadáva len uspokojenie túžby po slasti

3 časti osobnosti:
Ego – racionalita
Superego – kultúra, spoločnosť
ID – podvedomie

-najvýznamnejšie je ID – apriórne, neuvedomelé, nie je pod kontrolou, v ontogenéze sa v ňom kumulujú psychické obsahy, dozvedáme sa o nich v troch sférach – snívanie, hypnóza, psychopatológia – keď ego „prepúšťa“ ID, podvedomie sa dostáva do rozumu

-prirovnanie k ľadovcu - „vidíme“ len ego, ovplyvnené nevideným, ovládane okolím, naša osobnosť je nám utajená
-ID – biologická podstata, animálne, vnucuje obraz sveta, založený na ekonómii slasti – ľudské ID katetuje psychiku psychickú energiu do takých obsahov, ktoré mu prinesú zisk

-princíp slasti – po psychologickej námahe očakávame protihodnotu, najvýraznejší prejav – ľudská sexualita v libidóznom a mortituóznom charaktere – libido – generativita, produktivita, mortitudo – deštrukcia, likvidácia
-ID determinuje ego, v raných štádiách nemáme vybudované ego, ID je otvorené vonkajším podnetom

-kvôli potrebám ID – obetovanie ega, schopnosť ísť proti superegu
-ego sa s SE vyrovnáva celoživotne, ego sa tvorí v ontogenéze, v raných štádiách je zraniteľné, nedokáže sa brániť – traumy – uložené v ID – všetky ochorenia majú zíklad v ranom detstve – psychoanalýza pracuje s podvedomím
-komplex = zhluk tráum

-najvýznamnejšie štádium – konštituovanie generatívnosti

-od 20-25.r. - úpadok
-nároky ID a SE – priama kontrapozícía (egoizmus – altruizmus)
-prirodzene prežívame neurotické stavy – protiklad ID-SE
-problém – vyrovnávanie protichodných potrieb, požiadaviek – psychicky zdravý život
-prejav ID – snívanie, hypnóza, (psychopatológia každodenného života):
-vyrovnávanie sa ega:
1. potlačenie – najspontánnejšie,odstránenie, potlačenie z vedomia do ID
2. fixácia – hyperbolizovanie problému na marginalizáciu iných
3. projekcia – premietanie problémov do druhého človeka
4. regresia – návrat k infantilnému správaniu

-ontogenéza – záujem max o adolescenciu:
1. orálne štádium (0-1) – najcitlivejší senzor – ústa – psychické aj biologické potreby
2. análne (1-3) – prvý ID-SE konflikt, dieťa – slasť kdekoľvek, SE vedie k čistote
3. falické (3-6) – uvedomovanie si sexuálnej odlišnosti, ale nechápanie, neschopnosť reprodukcie
4. latentné (6-12) – súhrn vývoja, energia v intelektuálnych činnostiach
5. genitálne (12+) - rozvoj sexuality, psychologická a biologická zrelosť

PS3 Stručne charakterizujte hlbinnú psychológiu C.G.Junga. Uveďte základné témy jungiánskej analytickej psychológie.

Carl Gustav Jung:
-hlbinná/analytická psychológia
-Freud preceňuje význam sexuality – nie jediná – o.i. religiozita, kultúra
-rekonštrukcia ID – kolektívne nevedomie – apriórne, racionálna zložka osobnosti – ego, filter – postoje a funkcie – na ich základe tvorí typológiu osobnosti – nadväzuje na hypokratovsko-ganlenovskú typológiu (Ch/S/F/M) – postoje, funkcie – introverzia/extroverzia – reduktívne – extrovertom chýba niečo z introvertov a vice versa – jeden potlačený komponent – problém je v jednostrannosti orientácie osobnosti
-dominantný – 1 postoj

-cieľom je harmonizácia osobnosti, vyrovnávanie extrémov
-cieľom života je mandala (=typ meditácie v budhizme, pri ňom tvorený obrazec, symbolizujúci harmóniu) – obsahuje protiklady, ale celok je harmonický
-kolektívne nevedomie (KN) psychiku determinuje na úrovni traumatológie, typológie osobnosti
-KN je tvorené archetypmi – zdedené vzory od predkov:
-archetyp matky – náš život je určený prvou referenčnou osobou v živote, ak je vzťah s matkou zdravý, je predpoklad, že človek bude emocionálne zdravý (ak nie je zdravý – problémy)
-archetyp múdreho starca - v živote vždy predpokladáme, že život bude zavŕšený komunikovateľnou skúsenosťou a múdrosťou
-archteyp anima/animus = duša mužský rod/ženský rod – v každom je časť mužskej a ženskej duše, pričom je vždy 1 dominantná a 2. treba rozvíjať – muž má rozvíjať emocionalitu a žena asertivitu (schopnosť uspieť)
-archetyp tieňa – tieň = niečo temné v nás, čo si obávame pripustiť, lebo nevieme, ako by reagovalo okolie aj my sami = spoločensky neprijateľné túžby
-archetyp persona – persona = maska – sociálna rola, problém je, keď stratíme schopnosť sa od role odpútať – keď dochádza ku kríženiu rolí
-archetyp self – najvýznamnejší – koordinuje všetky ostatné, jeho úlohou je integrácia osobnosti (vytvorenie zrozumiteľnej osobnosti) – je tvorca mandaly, jeho devástaciou je stav schizofrénie

PS4 Charakterizujte ontogenetickú psychológiu. Popíšte vývin osobnosti podľa Erika Eriksona.

Erik Erikson:
-Dán narodený v Nemecku, emigroval do USA, prednášal na univerzitách
-dielo – Detstvo a spoločnosť
-ovplyvnený Freudom, Jungom, Piagetom
-vytýka Freudovi veľký dôraz na sexualitu, nesúhlasí, že dovŕšením schopnosti reprodukcie začína psychika stagnovať a končí vývin človeka – tvrdí, že ľudská psychika je emergentná – stále rastie
-zavŕšením vývinu je až staroba
-Freud preceňuje význam podvedomia
-zdôrazňuje význam psychosociálneho prostredia (rodina, profesia, emocionalita) na psychiku
-tvrdí, že ego sa formuje hlavne v konflikte so spoločnosťou
-ego má dve vlastnosti – zranitelnosť (negatívne, je odkázané na druhých – v mladosti, v starobe), adaptabilita (pozitívna vlastnosť, ego si ju zachová celý život – dokáže sa vyrovnať s ťažkou situáciou)
-ľudský život je určený ontogenézou v 8 štádiách – kauzálne pospájané, predchádzajúce určuje kvalitu ďalšieho
-každé štádium vymedzuje psychosociálna kríza – konflikt človeka a spoločnosti – má podobu hádanky, ktorú treba vyriešiť, ak je vyriešená, človek získa egokvalitu = cnosť
-ak sa hádanka nevyrieši, je predpoklad, že ďalšiu hádanku tiež nebude možné vyriešiť
1. štádium – novorodenec – 0-1 – orálno-senzorická psychosexualita – potreby sa napĺňajú cez ústa, nnajvýznamnejšía osoba je matka, psychosociálna kríza dôvera-nedôvera, egokvalita – nádej, ak matka dieťa chráni, dieťa si vybuduje dôveru k iným osobám, ak je konanie matky deštruktívne, človek nedokáže v živote vytvoriť emocionálny vzťah


 1. rané detstvo/batoľa – 1-3 – análno-muskulárna psychosexualita – smeruje k čistote, autonómia-pochybnosti/hanba, egokvalita – vôľa, dieťa je vystavené nárokom na splnenie určitých pravidiel, ktorým ale nerozumie, jedinou motiváciou je strach z trestu, autonómia – pocit schopnosti niečo vyriešiť, podpora rodičov je dôležitá na nadobudnutie pocitu autonómie

 2. vek hier/predškolský vek – 3-6 – dieťa spoznáva svet a naráža na konkurenciu, psychosexualita – infantilno-genitálna – dieťa si uvedomuje rozdiel pohlaví, kríza – iniciatíva-vina, kvalita – rozhodnosť, iniciatíva – dokážem sám niečo vytvoriť, dieťa si buduje nácvik v ekonómii a reciprocite – vedieť si uvedomiť, že veci majú rozdielne hodnoty, musí vedieť kalkulovať, čo je výhodné, dieťa sa musí naučiť začleniť sa do skupiny – ak to dokáže, získa rozhodnosť

  4. školský vek – 6-12 – latentná psychosexualita - útlm biologickej evolúcie, progres kognitívnych schopností, usilovnosť-menejcennosť – egokvalita kompetentnosť, ak si dieťa dokáže rozložiť čas, venovať sa aj tomu, čo sa mu veľmi nepáči, je v škole dobre hodnotené, v prípade menejcennosti dieťa na seba upozorňuje, kompetentnosť – využitie naučeného v praxi

  5. adolescencia – 12-20(22) – egokvalita – vernosť, kríza – identita-difúzia, pubertálna psychosexualita, človek má získať predstavu o tom, kým je a má sa usilovať o uskutočnenie rozhodnutí dôležitých pre život, difúzia – rozptyl identity, nedokáže sa prihlásiť k určitému rozhodnutiu, okolie človeka núti rozhodnúť sa a odpútať sa od rodičov, difúzia môže znamenať vratkú identitu – človek zámerne nechce uskutočniť určité rozhodnutia alebo ich nevie dosiahnuť, negatívna identita – vyhranenie sa voči rodičom, prejavenie len toho, čo človek nechce, vernosť – vernosť hodnotám, životnému štýlu, predstavám

  6. raná dospelosť – 22-30 – genitálna psychosexualita – biologická zrelosť a psychosociálna schopnosť splodiť a vychovať potomstvo, intimita-izolácia, egokvalita – láska, človek sa snaží vytvoriť vzťah, intimita – vzťah, v ktorom človek dokáže dôverovať druhému, izolácia – neschopnosť vstúpiť do vzťahu alebo človek nechce, láska – schopnosť byť úprimný a otvorený k druhému

  7. dospelosť – 30-65, kríza generativita-stagnácia, egokvalita – starostlivosť, generativita – tvorivosť (sexuálna, hmotné zabezpečenie, výchova, tvorba zázemia, tvorivosť v práci), stagnácia – netvorivosť (nezamestnanosť, rozpad vzťahov a intimity, život u rodičov), starostlivosť – potenciál postarať sa o svoje dielo (domácnosť, rodina...)

  8. zrelý vek/staroba – 65+ - človek radiálne znižuje svoj sociálny status, lebo cíti, že je príťažou spoločnosti, kríza – integrita-zúfalstvo, egokvalita – múdrosť, integrita – vitálny postoj, ktorý umožňuje bilancovať život ako príbeh s kladmi a zápormi, príbeh, ktorý mal zmysel a ako celok bol harmonický, zúfalstvo – interpretácia života ako sieti zlyhaní a pádov a nie je šanca na nápravu, múdrosť – schopnosť odovzdať skúsenosti, nebyť záťažou spoločnosti


-fatalizmus – ak je dieťa zanedbávané, výrazne mu to sťažuje život, ale je adaptabilné – môže z toho niečo vyťažiť
-ak človek raz získa egokvalitu, nemá ju navždy, musí ju znovu testovať a obnovovať
-holistická koncepcia – berie do úvahy celkový pohľad na život

PS5 Objasnite pôvod agresívneho správania z psychologického hľadiska. Charakterizujte význam prevencie agresivity, altruizmu a prosociálneho správania.

Agreisvita je neúmerne intenzívna reakcia na vnútorný/vonkajší podnet, psychológia sa zaoberá pôvodom agresivity
Etologické zdôvodnenie (etológia – náuka o správani živočíchov, založená Konradom Lorenzom):
-agresivita je spontánnym prejavom selekcie a vnútrodruhového výberu
-je apriórna schopnosť živočíchov – pomáha vytvoriť životaschopný genofond a zachovať rovnováhu v prírode
-pomáha ventilovať nahromadenú psychickú energiu/napätie
-spoločnosť má naučiť jedinca s ňou pracovať a spoločensky prijateľným spôsobom ju ventilovať

-apriórna agresivita nie je potvrdená

Frustračné zdôvodnenie:
-vyplýva z frustrácie (pocit sklamania z nenaplnených cieľov)
-reakciou na frustráciu je agresivita alebo apatia (menej častý spôsob vyrovnania sa s frustráciou)

Sociálne podmieňovanie:
-agresivita je naučená – človek ne agresívny, lebo vyrastá v takom prostredí, kde vidí agresivitu
-zabrániť sa tomu dá nehádaním sa pred deťmi, nevystavovaním detí drastickým obrazom, atď. - nie je to dokázané, ale môže to zhoršovať prah citlivosti

Prosociálne správanie:
-výzva v živote, schopnosť vysporiadavať sa s agresivitou tak aby nepoškodzovala spoločnosť
-asertivita – schopnosť presadiť sa („aj cez mŕtvoly“), empatia – schopnosť vcítiť sa do pocitov druhých – krajné polohy, treba nájsť niečo medzi

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#ma ville Bratislava #maturita a otázky s psichológie #psychologia

Diskusia: Psychológia, sociológia – vypracované maturitné okruhy

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.091 s.
Zavrieť reklamu