Absolventská prax

Ostatné » Občianska náuka

Autor: ninuska (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 11.04.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 352 slov
Počet zobrazení: 530
Tlačení: 67
Uložení: 64

Absolventská prax

O čerstvých absolventov sa zamestnávatelia netrhajú aj preto, že máloktorí majú skúsenosti s prácou v tíme. Tento problém čiastočne odbúrava povinná absolventská prax, ktorú nezamestnanému mladému človeku sprostredkúva úrad práce. Aj to má však háčik - v regióne absolventa školy nemusí byť dostatok pracovných príležitostí pre jeho kvalifikáciu.

Absolventská prax je získanie zručností a praktických skúseností absolventa u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu jeho vzdelania v skupine učebných odborov alebo študijných odborov

Absolvent školy na účely poskytovania príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je:

  • občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov

o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie.

Vykonávanie absolventskej praxe:

  • absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom,
  • absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne,
  • začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej rozsah určuje zamestnávateľ,
  • počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných dní, ktorý vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe,
  • po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe,
  • počas vykonávania absolventskej praxe absolvent školy ostáva v evidencii uchádzačov

o zamestnanie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe:

  • počas vykonávania absolventskej praxe príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádza absolventovi školy mesačný paušálny príspevok vo výške 65 % sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona č. 601/2003 z.

o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe,

  • paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe absolventovi školy uhrádza príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.031 s.
Zavrieť reklamu