Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 841 slov
Počet zobrazení: 11 654
Tlačení: 383
Uložení: 417
Aktivizácia  a motivácia žiakov na vyučovaní. Motivácia hodnotením, otázkami a úlohami, metodikou a organizáciou vyučovania.

MOTIVÁCIA

Motivácia - súhrn činiteľov, ktoré podnecujú, usmerňujú, udržiavajú a zacieľujú ľudské správanie. Môže vychádzať z vnútorných stimulov (potrieb človeka) a vonkajších popudov.
Motív - dôvod, pre ktorý sa človek začína správať určitým spôsobom.
 
Motivácia v škole pramení z 3 zdrojov:
a) procesov poznávania a získavania nových poznatkov- poznávacie potreby,
b) zo sociálnych vzťahov- sociálne potreby,
c) náročnosť úloh kladených na dieťa - výkonové potreby.
 
Negatívna motivácia: založená na frustrácii potrieb - t. j. vyvolávanie ohrozenia, strachu, nudy, nespokojnosti. Základnou aktivizujúcou a rozvíjajúcou činnosťou vo výchove a vyučovaní je úloha. Pod týmto pojmom (úloha) rozumieme: otázky učiteľa, problémy, cvičenia... záleží na tom aké úlohy dávame a ako ich dávame. Motivačná sila úlohy spočíva v jej vplyve (dopade) na emocionálnu, hodnotovú oblasť, ovplyvňuje sebavedomie, formuje samostatnosť, vedie k zodpovednosti. Dôležité  je vzbudiť záujem o riešenie úloh. To môžeme dosiahnuť pomocou týchto zásad:  
 
a) zásada prekvapivosti, novosti, zaujímavosti, zaujímavé podanie problému, ktorý dávame deťom ako úlohu (napr. učiteľ dejepisu príde v dobovom kostýme....),
b) vytvorenie kognitívnej neistoty, rozporu - postavenie úlohy alebo problému, ktorý má viacznačné riešenie,
c) zásada náročnosti - konštruovať úlohy nad sily, schopnosti detí a potom ich pomocnými inštrukciami priviesť k riešeniu
d) princíp dramatizácie - dramatické uvedenie témy, problému (patria tu prvky hier, tajničiek, rébusov, hlavolamov, rozprávky, detektívne príbehy, príbehy zo života...)
 
Motivovanie pomocou hodnotenia (odmena, trest)
 
Je to vlastne posilňovanie správnych reakcií a minimalizovanie výskytu negatívnych reakcií.
 
1. Vytvorte príležitosť, aby ste mohli každé dieťa pochváliť. Môžeme to dosiahnuť pomocou individualizovaných úloh (individuálneho prístupu), hodnotových úloh (úlohy na hodnotiace myslenie) a tvorivých úloh (pri ktorých slabší žiaci nemajú strach zo zlyhania, využívajú svoju fantáziu a vynikajú...),
2. Hodnoťte najmä významne veci. Znamená to, nehodnotiť len výsledok učenia, hry, práce, ale aj vzťah detí k činnosti, ich chuť, prístup, usilovnosť (v každom človeku je niečo dobré - to dobré musíme poznať...),
3. Viac odmeňovať ako kritizovať.
 
Zásady motivovania odmeňovaním:
- hodnotiť takmer každý výkon žiaka,
- hodnotiť čo najrýchlejšie po výkone. Môžeme hodnotiť nie len známkou alebo slovne, ale aj symbolmi, privilégiami, sociálnymi odmenami (pozornosť, potlesk...), emocionálnymi odmenami,
-odmeny, pochvaly, ale aj tresty máme stupňovať,
-deti by mali vedieť začo môžu byť odmenené a začo potrestané ,
- hodnotenie známkou alebo bodové hodnotenie je vhodné doplniť aj slovným hodnotením,
- pri negatívnom hodnotení nepoužívať iróniu,
- nepoužívať telesné tresty,
- povzbudenie a prejav dôvery má byť úprimný, - vyvarovať sa citovým trestom
- všímať si ako odmena {trest) pôsobia
- hľadať nové formy hodnotenia, aby nedošlo k zdeformovaniu významu hodnotenia.
Negatívne účinky odmien:  - návyk na pochvalu,
- spochybňujúca pochvala - neúprimná pochvala (za slabý výkon....).
 
Negatívne účinky trestov môžu spôsobiť:  - strach - ak sú testy príliš vysoké, neprimerané,
- únikové reakcie - posilňovanie vyhýbania sa škole,
- brzdí tvorivosť,
- úzkosť - zhoršuje pamäť, myslenie,...
- zlú klímu,
- agresiu u dieťaťa (môže sa prejaviť vo vzťahu k spolužiakom).
 
Motivácia pomocou aktivizujúcich metód a stratégií výchovy a vyučovania.
Tradičné vyučovanie: učiteľ používa metódy založené na donucovaní, na direktívnom vzťahu, stereotype. Motivácia sa dosahuje vonkajším nátlakom, nerozvíja sa vzťah detí k tomu so sa učia. Chýba vnútorná motivácia.
 
Vyššiu motiváciu možno dosiahnuť napríklad pomocou týchto vyučovacích a výchovných procesov:
1. skupinové vyučovanie,
2. problémové vyučovanie,
3. projektová výchova, vyučovanie - žiaci pracujú na nejakom projekte (učiteľ radí pri metodike, deti samé hľadajú informácie....),
4. blokové vyučovanie- dlhší čas sa žiaci venujú jednému predmetu
5. tematické integrované vyučovanie - preberá sa nejaká téma (strom, život, človek.... na viacerých predmetoch),
6. heuristické vyučovanie, výchova: žiaci samostatne riešia daný problém, úlohu,
7. tvorivé vyučovanie, výchova: zdôrazňuje sa tvorivá, umelecká činnosť detí, 8) výskumné, objavujúce vyučovanie, výchova: podobná ako heuristická.
 
Moderné metódy posilňovania správania:
 
1. Metódy posilňovania už existujúceho správania:
a) okamžitá odmena za každý správny výkon,
b) zistiť čo je posilňovačom pre dieťa (každý sme iný...),
c) všímať si podmienky (okolnosti) - čo ma posilňuje dnes- nemusí zajtra
d) vynechať posilnenie (odmenu) ak nie je náznak zlepšenia,
e) kombinovať viacero posilňovačov, posilňovanie nemá byť podplácaním dieťaťa,
g) posilňovanie má svoje hranice.
 
2. Metódy na vytvorenie nového správania:
- princíp následných priblížení - odmeňujeme kroky, ktoré vedú k výslednému cieľu,
- princíp modelovania - ukázať vzor požadovaného správania (na uznávanej osobe),
- princíp dávania pokynov - dávať pokyny na správne konanie ešte pred samotným konaním (prevencia),
- princíp diskriminácie - odmeňovať dieťa len ak koná ako sme sa s ním dohodli.
 
3. Metódy na udržanie nového správania:
- princíp odmeňovania (tesne po výkone),
- princíp substitúcie - neúčinnú odmenu nahradiť účinnejšou odmenou
- princíp porušovaného odmeňovania - ak chceme dosiahnuť udržanie správneho správania bez odmeňovania, postupne zmenšujeme frekvenciu odmeňovania.
 
4. Metódy na zastavenie nevhodného správania:
- princíp nasýtenosti - nechať dieťa pokračovať v nežiadúcej činnosti, kým ho to neprestane baviť,
- princíp odstránenia - činnosť ničím neodmeňujeme,
- princíp nezlúčiteľných alternatív - odmeňujeme alternatívne správanie, ktoré nie je v súlade s neželaným správaním.
- princíp negatívneho posilnenia - bezprostredne po zlepšení, skončíme s mierne averzívnymi reakciami.
 
Motivácia metodikou, organizáciou vyučovania
-  používať rôzne metódy,
-  striedať činnosti,
-  vyhýbať sa stereotypu,
-  poznať žiakov a vedieť, čo na nich platí,
-  náročnejšie hodiny striedať ľahšími...
 
Poz.: pozri tiež tézu č. 10 (o vyučovacích metódach – motivačné metódy)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Učebné poznámky z pedagogikyOdporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022