Maturitné témy pre odbor Učiteľstvo pre materské školy (MŠ)

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 28.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 792 slov
Počet zobrazení: 88
Tlačení: 6
Uložení: 4

Maturitné témy pre odbor Učiteľstvo pre materské školy (MŠ)

 1. Poznávanie dieťaťa
 • Popíš ISCED 0 a poukáž na práva detí, ktoré sú v ňom akcentované (ped. 2.ročník)
 • Vnímanie a pociťovanie (psychológia)
 • Význam analyzátorov pre vnímanie a pociťovanie dieťaťa
 • Význam nervovej sústavy pri poznávacích procesoch (neurón, neurit, dendrity, reflex, reflexný oblúk)
 • Ľudová slovesnosť (znaky, útvary v edukačnej práci v MŠ a ŠKD)
 1. Tvorivosť vo výučbovom procese
 • Pojem a klasifikácia výučbových metód
 • Metódy podľa fáz výučbového procesu
 • Tvorivosť- úrovne, druhy a axiómy tvorivosti
 • Faktory tvorivosti- fluencia, flexibilita, originalita
 • Možnosti a využívanie tvorivosti počas vášho štúdia
 1. Organizácia dňa v MŠ a v ŠKD
 • MŠ a ŠKD ako inštitucionálne zariadenia
 • Organizačné formy v MŠ a v ŠKD
 • Základné právne normy odboru
 • Zásady duševnej hygieny v MŠ a v ŠKD
 • Význam hygieny prostredia a výživy v školách a školských zariadeniach
 1. Školská sústava
 • Školská sústava na Slovensku
 • Ľudské práva napĺňané v školskej sústave
 • Školská zrelosť
 • Kritéria školskej zrelosti
 • Význam správneho zaškolenia dieťaťa pred vstupom do ZŠ
 1. Zmyslovo postihnuté dieťa
 • Druhy zrakových porúch
 • Osobitosti edukácie zrakovo postihnutých
 • Najčastejšie úrazy detí v predškolskom a mladšom šk. veku a možnosti poskytnutia prvej pomoci (biológia)
 • Význam učenia podmieňovaním a senzomotorického učenia v praxi
 • Rozprávka ako žáner epickej tvorby (znaky druhy, kompozícia, postavy- MLV) pri práci s deťmi
 1. Komunikácia
 • Sociálna komunikácia formy a druhy
 • Komunikačné bariéry, ktoré ovplyvňujú komunikačný proces
 • Poruchy reči (ŠPP)
 • Výchovný prístup k deťom s poruchami reči
 • Význam literatúry a lit. výchovy v MŠ a v ŠKD (MLV)
 1. Predmet a systém disciplíny ŠPP
 • Predmet ŠPP, jej základné pojmy
 • Systém (disciplíny ŠPP)
 • Obranné flustračné mechanizmy (agresia, regresia, ústup, racionalizácia, projekcia, autistické myslenie, identifikácia, vytvorenie opačnej reakcia a potlačenie)
 • Obranné flustračné mechanizmy z pohľadu úspešnosti, ktoré používame my pri záťažových situáciách
 • Znaky detského výtvarného prejavu (MVV)
 1. Osobnosť v sociálnom prostredí
 • Socializácia a sociálne učenie (psychológia)
 • Druhy sociálneho učenia
 • Význam sociálnych motívov jednotlivca (motív afiliácie, poznania, moci)
 • Požiadavky na osobnosť pedagóga
 • Profesijná etika pedagóga
 1. Projektovanie a plánovanie výchovno- vzdel. Činnosti
 • Význam projektovania v MŠ
 • Špecifiká plánovania v MŠ
 • Druhy konfliktov a spôsoby riešenia konfliktných situácii
 • Spôsoby riešenia konfliktov, ktoré uprednostňujete v práci s deťmi vy
 • Materiály a výtvarné techniky pri kreslení a maľovaní v MŠ a v ŠKD
 1. Výučbové zásady
 • Pojem výučbové zásady a ich klasifikácia
 • Rozbor výučbových zásad (
 • Psychologická klíma v triede
 • Možnosti zlepšenia klímy v triede
 • Metodický postup pri nácviku piesne v MŠ a v ŠKD
 1. Spoločnosť a výchova (starovek)
 • Výchova v staroveku
 • Systémy výchovy v starovekom Grécku
 • Správanie jednotlivca v sociálnej skupine (vyhovenie, poslušnosť, asertivita, konformita, agresia, postoj)
 • Význam sociometrie ako metódy, ktorá slúži na meranie vzťahov v sociálnej skupine
 • Význam a formy otužovania v MŠ a v ŠKD (MTV)
 1. Predškolský vek
 • Vznik a vývoj inšitucionálnej predškolskej výchovy vo svete a u nás
 • Poslanie prvých predškolských zariadení vo svete a u nás
 • Predškolský vek (psychológia)
 • Telesný a psychický vývin dieťaťa predškolského veku
 • Formy hudobno- pohybovej výchovy v MŠ
 1. Školský vek
 • Záujmy a komunikácia u pubescenta
 • Sexuálna výchova v škole (názor)
 • Zmeny v telesnom a psychickom vývine v období puberty
 • Klasifikácia a príčiny porúch správania
 • Výchovný prístup k deťom a mládeži s poruchami správania
 1. Spoločnosť a výchova (stredovek)
 • Stredoveká spoločnosť (opis)
 • Cirkevná a svetská výchova v stredoveku
 • Vznik stredovekých univerzít a mestských škôl
 • Fázy a druhy pamäti
 • Mechanická a logická pamäť v predškolskom a školskom veku a v období dospievania
 1. Telesne postihnuté dieťa
 • Druhy a príčiny telesne postihnutých
 • Osobitosti edukácie detí s telesnými poruchami
 • Telesný a psychický vývin dieťaťa od 6-10 rokov
 • Dôležitosť citového rozvoja (najmä vyššie city) motivácie a seba hodnotenia dieťaťa pre jeho vývin
 • Váš názor na potrebu poznania a ovládania zásad prvej pomoci v práci učiteľky MŠ a vychovávateľky ŠKD
 1. Pedagogika ako veda o človeku
 • Pedagogika ako veda (pojem, predmet, vývoj)
 • Systém pedagogických disciplín
 • Asertívne, agresívne, neasertívne správanie
 • Techniky asertívnej komunikácie, ktoré používate vy
 • Námety a metodický materiál pre org. formy príprava na vyučovanie v ŠKD
 1. Výchova
 • Výchova v širšom a užšom význame
 • Výchovné pôsobenie
 • Metóda presviedčania, povzbudzovania a názornej ukážky
 • Výchova v prvotnopospolnej spoločnosti
 • Hudobné činnosti používané v MŠ a v ŠKD
 1. Učenie
 • Učenie ako prostriedok výchovy a vzdelávania v MŠ a ŠKD
 • Príčiny, druhy a dôsledky porúch učenia
 • Činitele ovplyvňujúce efektívnosť vyuč. Procesu (osobnosť žiaka, učiteľa) a ďalšie
 • Ako ovplyvní efektívnosť vyuč. Procesu materiálno- technické vybavenie školy, počet žiakov v triede, zloženie žiakov v triede a finančné zabezpečenie škôl
 • Metodický postup v edukačnej aktivite z rozvíjania matematickej gramotnosti v MŠ
 1. Vzdelávanie
 • Predmet a základné pojmy didaktiky
 • Obsah vzdelávania
 • Neprospievanie žiakov
 • Príčiny neprospievania žiakov (príčiny zo strany žiaka, učiteľa a rodiny)
 • Možnosti ako predchádzať neprospievaniu
 1. Organizačné formy výučby
 • Pojem org. Formy výučby
 • Špecifiká org. Formy predškolského vyučovania (org. Forma edukačná aktivita)
 • Príčiny stresu a spôsoby zvládnutia stresových situácií
 • Spôsoby zvládania stresových situácií, ktoré v praxi používate vy
 • Formy pohybovej výchovy v MŠ a v ŠKD
 1. Rodinná výchova
 • Znaky, typológia, funkcie a štruktúra rodiny
 • Typy rodinnej výchovy
 • Formy náhradnej rodinnej výchovy
 • Najčastejšie infekčné a parazitárne ochorenia u detí
 • Dôležitosť významu prevencie pred nimi
 1. Hra a práca
 • Hra ako prostriedok výchovy (význam, druhy hier)
 • Vývojové etapy hry
 • Význam práce v živote dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku
 • Metódy poznávania osobitosti dieťaťa
 • Metodický postup pri hrách a hrových činnostiach v MŠ
 1. Vývoj pedagogického myslenia
 • Systém J. Locka, J. J. Roussena, J. H. Pestalozziho
 • Odlišnosti v prístupe J. Locka, J. J. Roussena a J. H. Pestalozziho
 • Ktorý ped. Názor akceptujete a prečo
 • Druhy a formy myslenia
 • Myšlienkové operácie, ktoré využijete pri práci s deťmi v MŠ a v ŠKD
 1. Osobnosť
 • Osobnosť- vlastnosti, znaky osobnosti
 • Aktivačno- motivačné vlastnosti osobnosti
 • Metódy využívané pri sebapoznávaní
 • Život a dielo J. A. Komenského
 • Pedagogický systém J. A. Komenského
 1. Alternatívne koncepcie výučby
 • Pojem alternatívna škola
 • Odlišnosti tradičnej a alternatívnej školy
 • Tvorivo humanistická škola a integrované tematické vyučovanie
 • Všeobecná charakteristika psychiky
 • Odlíšenie prežívania od správania
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Maturitné témy pre odbor Učiteľstvo pre materské školy (MŠ)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017