Učebné poznámky z pedagogiky

  Názov práce Kategória
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole Pedagogika
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Pedagogika
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Pedagogika
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy Pedagogika
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách Pedagogika
Slovenčina Význam správnej výchove Pedagogika
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov Pedagogika
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie Pedagogika
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Pedagogika
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika
Slovenčina Význam J. A. Komenského Pedagogika
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika
Slovenčina Didaktická analýza učiva Pedagogika
Slovenčina Vyučovacie zásady Pedagogika
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) Pedagogika
Slovenčina Vyučovací proces Pedagogika
Slovenčina John Friedrich Herbart Pedagogika
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Pedagogika
Slovenčina J. J. Rousseau Pedagogika
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka Pedagogika
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia Pedagogika
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku Pedagogika
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku Pedagogika
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť Pedagogika
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Pedagogika
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa Pedagogika
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ Pedagogika
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania Pedagogika
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí Pedagogika
Slovenčina KEMSAK Pedagogika
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) Pedagogika
Slovenčina Kresťanská škola Pedagogika
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia Pedagogika
Slovenčina Pedagogika a vedy Pedagogika
Slovenčina Sústava PG vied Pedagogika
0.026