Metodika, metodológia, techniky, prístupy sociálnej práce

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 615 slov
Počet zobrazení: 23 066
Tlačení: 921
Uložení: 995
Terminologické  vymedzenie pojmov: metódy,metodika, metodológia, techniky,prístupy. Klasifikácia a diferenciácia metód sociálnej práce
 
Sociálna práca  má svoje metódy a postupy,využíva široký  výber metód,schopností  a ktivít v súlade s jej holistickým zameraním na jednotlivca a jeho prostredie .
 
Metóda-gr. slovo,methodos,t.z. cesta za niečim .
-  je to zámerne zvolená  cesta ,ktorá nás povedie do cieľa.
-  sú to postupy do istej miery špecifické,ktoré využívame od začiatku  až po koniec
  činnosti ,a pri ktorých je pravdepodobné ,že sa dopracujeme k platným výsledkom.
-  je to usporiadanie rôznych  činností zameraných na dosiafnutie  určitého cieľa
  (Mary Richmond,1992).
-  je to spôsob ako človeku venovať  sústredenú pozornosť v čase ,keď nutne 
  potrebuje  sociálnu službu(Matoušek).
  Sociálna práca sa odvíja z vedeckých metód. Vedecké metódy sú odrazom zákonov spoločnosti.
Sociálny pracovník  vo svojej práci nevystačí iba s jednou metódou,ale musí ich využívať viacero.
 
Metodika
-  predstavuje  súhrn známych  a vedecky akceptovaných metód,postupov a techník ktoré sa používajú v praktickej i teoretickej rovine.
- súbor ustálených pravidiel ,ktoré umožňujú  aby si zních soc. pracovník vybral 
 najvhodnejší spôsob pomoci pre klienta(Žilková,Strieženec,1999).
 Vo vývoji SP je možné identifikovať:
smer ,ktorý je charakteristický praktickým používaním  náhodne zvolených
  metód (SP si zvolí na základe  subjektívneho odhadu metódu,ktorou sa podobný
  prípad riešil )
 smer ,ktorý je charakteristický  vedeckým spracovaním používaných postupov.
 
Metodológia
-  je vedecká disciplína interpretovaná  ako súčasť logiky,pojednávajúca a zaoberajúca
sa výskumom ,analýzou  princípov,metódami skúmania a ich vlastnou aplikáciou.
-  je to učenie o metóde.
-  znamená vedecké  spracovanie  a objasňovanie  metodických postupov.
 
Technika
-  je v rámci metódy využívaná zručnosť ,ktorú sociálny pracovník  využíva v praxi.
-  je to konkrétna zručnosť ,priamy postup pracovníka.
-  návod na použitie metódy ,alebo na jej modifikáciu,prospôsobenie tak,aby zodpovedali špecifickým problémom ,vyplývajúcim z klientovej situácie.
 
Diferenciácia metód sociálnej práce
 
Rozdelenie metód sociálnej práce:
Formálne delenie: 1. Teoretické ( analýza,syntéza,indukcia,dedukcia,porovnávacia-
  komparatívna)
  2. Empirické t.j. praktické ( pozorovanie,rozhovor,dotazník,
kazuistika,analýza dokumentov) 
 
Podľa všeobecných kritérií:
1.  Metódy používané  takmer vo všetkých spoločensko-vedných  disciplínach –po ich aplikácii
na konkrétnu oblasť poznania  (analytická,syntetická, progresívna,indiktívna,deduktívna,
  genetická,deskriptívna,empirická,výskumne metódy...).
2.  Metódy spoločné viacerým disciplínam-predovšetkým v psychológii,pedagogike,sociológii,
a sociálnej práci a v niektorých  iných vedných disciplínach  (zážitková metóda,heuristika,
  metódy optimálnej komunikácie,hodnotenie).
3. Metódy vlastné sociálnej práci -metódy ,ktoré vznikali priamo v oblasti praxe sociálnej pr.  a ktoré sú podľa Herpina na trhu intelektuálnej tvorivosti originálnym príspevkom  do metodológie.
 
Vlastné metódy SP  -sú to metódy ,ktoré vznikali  priamo v oblasti praxe sociálnej práce ,delíme ich do skupín podľa:
 
- Časového hľadiska:
- klasické metódy: SP s jednotlivcom,so skupinou,s komunitou
-  moderné metódy: soc. projektovanie,soc. plánovanie,soc. manažment.
 
- Demografického hľadiska:
-  SP s deťmi,s mládežou,s dospelými,s občanmi vyššieho veku,,SP so ženami,s mužmi,
s etnickými skupinami

- Statusového hľadiska:
-  SP s nezamestnanými,s bezdomovcami,so spoločensky neprispôsobenými osobami,
s etnickými minoritami

- Miesta vykonávania :
-  SP terénna,ambulantná,komunitná,inštitucionálna
 
- Druhu vykonávanej činnnosti:
-  soc. služby,soc. poradenstvo,soc. prevencia,sociálnoprávna ochrana, penitencionárna,
postpenitencionárna starostlivosť, supervízia, poistenie,dávky,streetwork,prípadová práca,
vzdelávanie profesionálov,sociálny výskum, sociálna dignostika.
 
Klasifikácia metód SP podľa Hainesa(1975):
1.  Priame-bezprostredné: objasnenie,informovanie,dohľad,persuázia
2.  Nepriame- organizácia,dokumentácia,plánovanie,programovanie,metodické konanie.
 
Metódy SP sa uskutočňujú  v klientovom prirodzenom svete,čím sa vo svojej podstate  týkajú  štruktúry  a rozsahu klientovho sveta.
Vlastná rodina – metódy SP so zneužívanými ,týranými a zanedbávanými deťmi
- metódy SP  s osamelými rodičmi,
-  metódy SP s obeťami násilia v rodine
Status klienta-  metódy SP so zdravotne znevýhodnenými
metódy SP s jedinacmi s mentálnym postihnutím metódy SP s duševne chorými,so staršími ľuďmi,so zomierajúcimi
Svet klienta-  metódy SP s rizokovou mládežou, s dlhodobo nezamestnanými,s bezdomovcami,  s utečencami ,so ženami poskytujúcimi platené sexuálne služby.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Metodika, metodológia, techniky, prístupy sociálnej práce

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012