Úloha a predmet sociológie + 2 problémy

Spoločenské vedy » Právo

Autor: katyp (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 327 slov
Počet zobrazení: 35
Tlačení: 2
Uložení: 2

Vysvetlite úlohu a predmet sociológie. Uveďte aspoň 2 problémy, ktoré sú v súčasnosti predmetom záujmu sociológov. Uveďte mená 3 významných sociológov. Charakterizujte podstatu základných sociologických teórií (podľa vlastného výberu).

 • SOCIOLÓGIA- veda o spoločnosti. Veda , ktorá sa zaoberá skúmaním spoločenských subjektov, spoločenských procesov a vzťahov medzi nimi.
 • SOCIOLOGICKÝ VÝSKUM- špecifický výskumný postup zameraný na skúmanie spoločenských a sociálnych javov. Vedie k tvorbe nových teórií alebo k formulovaniu hypotéz a k lepšiemu pochopeniu spoločnosti a jednotlivca
  • Kroky sociologického výskumu:
   1. Vymedzenie výskumného problému
   2. Štúdium literatúry
   3. Formulácia hypotéz
   4. Voľba metodiky výskumu
   5. Zber údajov
   6. Analýza údajov
   7. Formulácia záverov
  • MOMENTÁLNE PROBLÉMY: závislosti, nezamestnanosť, kriminalita, rozvodovosť,
  • SOCIOLÓGOVIA:
   1. August Comte
    • Definoval ju v 30. rokoch 20. storočia
    • vnímal ako pozitívnu vedu- predmet soc. Môžeme potvrdiť alebo vyvrátiť len na základe faktov
    • považovaný za zakladateľa POZITIVIZMU
    • tvrdí, že spoločnosť vzniká na základe všeobecného súhlasu (konsenzu)
    • rozlišuje soc. statiku (to čo sa nemení a platí) a soc. dynamiku (to čo sa vyvíja)
    • predmetom jeho skúmania- rodina (základná jednotka spoločnosti), štát (mechanizmus, ktorý udržiava súdržnosť v spol.) a náboženstvo (prostriedok, spôsob udržiavania súdržnosti v spol.)
    • tvrdí, že spoločnosť sa vyvíja- vývoj ľudského ducha: teologické štádium (nadprirodzené bytosti – naivná spoločnosť), metafyzické (stredné štádium - základ chaos – rozpad morálky, hodnôt, viery) a pozitívne štádium (nastáva poriadok- rozvoj priemyslu, vedy)
   2. Karl Marks
    • sociológiu vníma ako nástroj premeny spoločnosti- pochopil, že ak chce zmeniť spol. musí zmeniť ľudí
    • základom spol. je materiálna výroba, v rámci ktorej ľudia vstupujú do výrobných vzťahov a tým pádom tvoria zákl. spol. – základ spoločnosti (MZ) – každej MZ patrí nadstavba (zákony, normy, predpisy)
    • stupeň vývoja MZ a nadstavby charakterizuje spoločensko-ekonomickú formáciu (zmeny v spoločnosti)- vznikajú na základe sociálnej revolúcie (keď ľudia nesúhlasia s tým čo je, chcú niečo nové)
    • 2 triedy: vykorisťovaní a vykorisťovatelia- snaha vytvoriť beztriednu spoločnosť
   3. Max Weber
    • Weberova sociológia- chápajúca soc., cieľ pochopiť a vysvetliť
    • pokladá za vedu o sociálnom konaní jednotlivcov, ktorá obsahuje 2 momenty: subjektívna motivácia a orientácia na iného človeka
     • ZÁKLADNÉ SOCIOLOGICKÉ TEÓRIE:
      • teória sociálne konsenzu- dohoda o fungovaní spoločnosti
      • teória sociálneho konfliktu- každý háji vlastné záujmy- môj obraz bude lepší ako ostatné
      • teória alternativity- zohľadňujú vlastný uhol pohľadu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011