Náprava nezákonnosti v právnom štáte

Spoločenské vedy » Právo

Autor: Dievča wiki (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.10.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 866 slov
Počet zobrazení: 4 654
Tlačení: 444
Uložení: 402
NÁPRAVA NEZÁKONNOSTI V PRÁVNOM ŠTÁTE
Za právny môžeme pokladať len taký štát, v ktorom sa zásahy do sféry individuálnej slobody jednotlivca môžu diať výlučne na základe zákona. Zákonnosť sa musí uplatňovať pri tvorbe práva, ako aj pri jeho uskutočňovaní. Ako už bolo uvedené, popri zákonodarných a justičných orgánoch chráni zákonnosť aj prokuratúra, advokácia, polícia, notárstvo, kontrolné a iné orgány. Kontroluje sa aj ústavnosť v štáte. Táto kontrola môže byť abstraktná – posudzuje sa súlad medzi zákonmi a ústavou a konkrétna – orgán kontroly ústavnosti rozhoduje o konkrétnom porušení ústavy. Kontrolu ústavnosti vykonávajú predovšetkým súdy alebo osobitný – ústavný súd.
 
Medzi záruky ochrany práva patrí:
a ) zabezpečenie súladu všetkých právnych predpisov s ústavou – ústavný súd
b ) nezávislosť súdnictva
c ) opravné prostriedky proti rozhodnutiam
d ) petičné právo
e ) štátna a spoločenská kontrola
f ) úrad ombudsmana
 
a ) Ústavný súd SR má sídlo v Košiciach. Tvorí ho 13 sudcov, vymenovaných prezidentom z 26 kandidátov navrhnutých národnou radou na obdobie 12 rokov (musia mať aspoň 15 rokov právnickej praxe a vek od 40 rokov). Sudca Ústavného súdu nemôže byť opakovane zvolený.
Okrem výkladu ústavy a ústavných zákonov ( nie bežných ) a preskúmavania, či sú právne predpisy nižšej právnej sily v súlade s právnymi predpismi vyššej právnej sily, rozhoduje aj o kompetenčných sporoch štátnych orgánov, o sťažnostiach proti výsledku referenda ...a má aj jednu výnimočnú právomoc – ak by NR SR obžalovala prezidenta republiky zo spáchania trestného činu vlastizrady, rozhoduje  ÚS rozsudkom o prezidentovej vine alebo nevine.
ÚS nemôže začať konanie z vlastnej iniciatívy – toto oprávnenie majú len poslanci NR SR (najmenej 1/5), prezident, vláda, súd, generálny prokurátor, ako aj občan alebo právnická osoba, ak namietajú porušenie svojich ústavných práv (ak by ľudské práva porušil svojím nezákonným rozhodnutím súd, ÚS sa tým bude zaoberať len vtedy, keď pôjde o porušenie práva uvedeného v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a na porušenie upozornil vládu SR Výbor pre ľudské práva pri OSN – podmienkou však je aj to, že občan už vyčerpal všetky prostriedky nápravy  existujúce v našom štáte).
Ak ÚS konštatuje, že nejaké nariadenie nie je v súlade s ústavou, stratí toto nariadenie účinnosť ( musí byť o tom nález v Zbierke zákonov ) – ak to nie je do pol roka napravené, stratí aj platnosť.
Proti rozhodnutiu ÚS SR nemožno podať opravný prostriedok.
 
b ) Nezávislosť súdnictva  je pilierom demokracie a právneho štátu. Sudcovská nezávislosť znamená, že sudcovia sa pri rozhodovaní neriadia ničím iným, len právom a svojím svedomím ( tzv. funkčná nezávislosť ). K jej zárukám patrí aj osobná ( statusová ) nezávislosť sudcov, ktorá spočíva v tom, že ich funkcia je trvalá, zosadiť ich možno len vo výnimočných prípadoch. Sudcu tiež nemožno preložiť alebo odňať mu právo rozhodnúť v konrétnej veci, ktorá mu prísluší. Nezávislosť majú podporovať aj primerané platové podmienky. Súdnictvo si nestrannosť rozhodovania zaisťuje aj tým, že porada o hlasovaní senátu sa koná za zatvorenými dverami, hoci pojednávanie je verejné.
Sudcovská funkcia je nezlúčiteľná s funkciami v iných štátnych orgánoch a politických stranách, prípadne s vykonávaním inej zárobkovej činnosti.

c ) Napadnuteľnosť rozhodnutí opravnými prostriedkami.
Ak sa niektorá strana cíti rozhodnutím súdu poškodená, môže sa brániť opravnými prostriedkami, ktoré môžu byť riadne alebo mimoriadne. Riadnym opravným prostriedkom je odvolanie – v trestných veciach do 8 dní, v občianskych do 15 odo dňa doručenia rozsudku. Odvolanie sa podáva súdu, ktorý rozhodol, zaoberá sa ním však vyšší súd – môže ho potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť. Účastníci môžu aj v odvolacom konaní navrhovať nové dôkazy.
Mimoriadnymi opravnými prostriedkami – proti právoplatnému rozhodnutiu sú dovolanie, obnova konania alebo sťažnosť pre porušenie zákona. Dovolaním sa môžeme domáhať preskúmania len po právnej stránke, nemôžeme navrhovať nové dôkazy. Dovolací súd  buď dovolanie zamietne alebo zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Nemôže však napadnuté rozhodnutie zmeniť.
So sťažnosťou pre porušenie zákona sa môžeme obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR vtedy, ak sme sa stali obeťou nezákonného zatknutia alebo sme rozhodnutím súdu utrpeli škodu.
 
d ) Petičné právo zaručuje každému občanovi možnosť, aby sa sám alebo s inými obracal na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami, týkajúcimi sa vecí verejného záujmu (pričom na podporu svojich myšlienok získajú podpisy ďalších občanov ). Podmienkou však je, že petícia nebude vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd, ani zasahovať do nezávislosti súdu. Občan, ktorý podpisuje petíciu musí uviesť svoje meno, priezvisko a bydlisko. Odpoveď štátneho orgánu, ktorému bola petícia adresovaná  musí byť zástupcovi petičného výboru doručená do 30 dní písomnou formou. Zostavovatelia petície nesmú byť prenasledovaní.
 
e ) Riadenie spoločnosti si vyžaduje aj kontrolnú činnosť. Kontrola môže byť vnútorná (napr. vnútropodniková) alebo vonkajšia, uskutočňovaná orgánmi štátnej kontroly ( napr. v oblasti energetiky, obchodu, ochrany zdravia...). Vyúsťuje do prijatia opatrení na nápravu chýb a nedostatkov a uplatnenia zodpovednosti.
Najvyšší kontrolný úrad SR je nezávislým orgánom, ktorý vykonáva kontrolu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, so štátnym majetkom, majetkovými právami a pohľadávkami štátu. Jeho predsedu volí a odvoláva NR SR.
 
f ) Ombudsman je nezávislým ochrancom práv a slobôd občana a občianskej spoločnosti najmä voči orgánom výkonnej moci, voči štátnym funkcionárom a úradníkom. Volí ho parlament na návrh aspoň 15 poslancov na 5 rokov (vek nad 35 rokov), má právo z vlastnej iniciatívy alebo prostredníctvom sťažností občanov prešetrovať nezákonnosť a neústavnosť. Upozorňuje na zistené nedostatky, navrhuje opatrenia. Ombudsman má imunitu, odvolať ho môže len NR SR za presne stanovených podmienok.
Má právo vyjadrovať sa nielen k uplatňovaniu zákonov, ale aj k chybám v činnosti orgánov verejnej správy. Zaoberá sa aj pomalým vybavovaním vecí, neochotou, hrubosťou, prieťahmi v konaní atď.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.7)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.050