Zóny pre každého študenta

Všeobecná deklarácia ľudských práv

Všeobecná deklarácia ľudských práv
 
VDĽP Bola prijatá 10.12.1948 na valnom zhromaždení OSN (deň ľudských práv) a je zložená
z Preambuly a 30 článkov.
 =3.článok  =PRÁVO NA ŽIVOT =každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť
 =7.článok  =ROVNOSŤ PRED ZÁKONOM =všetci sú si pred súdom rovní a majú právo na ochranu
 =23.článok =POVOLANIE  =každý má právo na prácu, na slobodnú voľba zamestnania
 =24.článok =DOVOLENKA  =každý má právo na odpočinok a zotavenie sa
 =26.článok =VZDELANIE  =každý má právo na vzdelanie
 
Deklarácia o právach detí bola prijatá v roku 1959, Charta dieťaťa 1989
a Dohovor o právach dieťaťa v roku 1989. Táto deklarácia je určená každej ľudskej bytosti mladšej ako 18 rokov.
 =3.článok =záujem dieťaťa musí byť prvotným hľadiskom pri akejkoľvek činnosti   týkajúcej sa detí
 =7.článok =každé dieťa je registrované hneď po narodení a má od narodenia právo na meno, štátnu príslušnosť, pokiaľ je to možné právo poznať
  svojich rodičov a právo na ich starostlivosť
 =16.článok =žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do svojho súkromného života, dieťa má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/pravo/5707-vseobecna-deklaracia-ludskych-prav/