Kódex, kodifikácia, odvetvie práv

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 337 slov
Počet zobrazení: 3 329
Tlačení: 367
Uložení: 415
Vysvetlite pojmy: kódex, kodifikácia, odvetvie práva. Menujte odvetvia slovenského právneho poriadku. Vysvetlite cudzí pojem: bojkot, embargo, integrácia. Uveďte význam nasledujúcich spojenectiev : NAFTA, LAFTA, OPEC, OECD, EÚ, OSN, NATO, WTO.
 
Kódex je zákonník, zákonník určitého odvetvia práva, zbierka zákonov, predpisov a podobne, súhrn mravných noriem pre isté povolanie a podobne, alebo noriem pre správanie, záznam, sústava tajných znakov.
Kodifikácia je uzákonenie (uzákoňovanie): systematické zjednotenie a upravenie právnych pomerov alebo zjednotenie právnych predpisov istého právneho odvetvia do jedného súboru vo forme zákonníka (kódexu) či zákona.
Odvetvie práva: právne normy bývajú prehľadne, presne a jasne usporiadané do určitého systému – kodifikácie. Tento systém je kompletný organicky usporiadaný súbor právnych textov určitého odvetvia, ktorý má podobu zákona, napr. Občiansky zákonník, Trestný.......
 
Odvetvia slovenského právneho poriadku:
Ústavné (štátne) právo
Občianske právo
Obchodné právo
Pracovné právo
Trestné právo
Správne právo
Rodinné právo
Finančné právo

Bojkot je nátlakový prostriedok používaný v hospodárskom a politickom boji v snahe presadiť svoje požiadavky, prípadne izolovať protivníka formou odmietania hospodárskych alebo spoločenských stykov. Pomenovaný podľa Charlesa Boycotta, anglického správcu v Írsku.
Embargo je zákaz alebo zhabanie majetku (lode) najmä nepriateľského štátu. Obchodná blokáda uvalená na štát. V novinárstve zákaz uverejnenia niečoho spravodajskou agentúrou až do patričného súhlasu alebo do určitého termínu.
Integrácia je spojenie častí do jedného celku. Scelenie, ucelenie, zjednotenie, združovanie.
NAFTA - Severoamerická zóna voľného obchodu
LAFTA – Latinoamerická zóna voľného obchodu
OPEC - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu 
OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
EÚ – Európska únia je medzinárodné spoločenstvo, hl. ciel -výrazným hospodárskym rastom, konkurencieschopnou ekonomikou a zlepšujúcou sa kvalitou životného prostredia.
OSN – Organizácia spojených národov je medzinárodná organizácia združujúca väčšinu štátov na Zemi, ktoré sa zaviazali spolupracovať pri podpore zásad a cieľov vytýčených v jej Charte.
NATO – Organizácia Severoatlantickej zmluvy je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. Je založená na spoločných hodnotách demokracie a ľudských práv, pričom si členské štáty zachovávajú plnú suverenitu a nezávislosť.
WTO – Svetová obchodná organizácia je medzinárodná organizácia zaoberajúca sa pravidlami obchodu medzi členskými krajinami za účelom odstraňovania tarifných a netarifných prekážok v obchode.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.134