Kódexy trestného práva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 547 slov
Počet zobrazení: 6 096
Tlačení: 384
Uložení: 411
Vymedzte kódexy trestného práva (trestný zákon a trestný poriadok). Vymedzte kategórie: trestný čin, príprava na trest. Čin, pokus o trestný čin, páchateľ, spolupáchateľ, účastník trest. Činu. Deliktuálna spôsobilosť a nutná obrana. Uveďte tresty podľa paragrafu 27 trest. Zákona. Uveďte stručne právomoci orgánov ochrany práva t.j.: polície, súdov, advokácie, prokuratúry, ombudsmana. Vysvetlite pojmy: sudca, prokurátor, advokát, ombudsman, notár, policajt.

Trestné právo – vymedzte kódexy TP: definuje súhrn povinnosti, ktoré má občan vo vzťahu k spoluobčanom a spoločnosti. Kódexom TP je Trestný zákon, ktorý presne opisuje konanie, ktoré je pre spoločnosť také nebezpečné, že ho bolo treba kvalifikovať ako trestný čin. Zisťovanie trestných činov a ich páchateľov, súdne trestné konanie a výkon trestu je obsiahnutý v Trestnom poriadku.

Kategórie trestného práva :

Trestný čin - čin, ktorý je nebezpečný pre spoločnosť :
prečin –trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody maximálne na 5 rokov
zločin –úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody viac ako 5 rokov    
obzvlášť  závažný trestný čin –je taký zločin, ktorého trestná sadzba je najmenej 8 rokov
Príprava na trestný čin - organizovanie, zadováženie prostriedkov a nástrojov na ich páchanie, spolčovanie, úmyselné vytváranie podmienok na ich spáchanie
Pokus o trestný čin - je také spoločensky nebezpečné konanie, ktorého sa páchateľ  dopustil v úmysle spáchať trestný čin aj keď ho napokon neuskutočnil
Páchateľ- je ten, kto trestný čin spáchal sám
Spolupáchateľ- ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb, zodpovedá sa každý z nich tak, akoby spáchal trestný čin sám
Účastník trestného činu - je ten,  kto úmyselne:
-  zosnoval alebo riadil trestný čin = organizátor
-  Naviedol iného na spáchanie trestného činu = návodca 
-  poskytol inému pomoc pre spáchanie trest. Činu = pomocník
Deliktuálna spôsobilosť - je to povinnosť osobne sa zodpovedať za trestný čin, ktorý bol spáchaný. Občan SR ju nadobúda o 14 roku života, do 18 rokov je mladistvý (miernejšie tresty) a plnú zodpovednosť získa po 18 roku života
Nutná obrana - je ustanovením trestného zákona, podľa ktorého „čin, ktorý je inak trestný a ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok, nie je trestným činom.“ To znamená, že ak bol niekto protiprávne napadnutý môže použiť primeranú silu na svoju obranu, na obranu inej osoby alebo majetku. Obrana však musí byť primeraná.
Uveďte tresty podľa •27 TZ: trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia vecí, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest straty čestných titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest vyhosťovania 
 
Uveďte stručne právomoci orgánov ochrany práva:
Polícia- chráni život a bezpečnosť osôb a majetku, odhaľuje trestné činy a ich páchateľov, zabezpečuje verejný poriadok, pôsobí pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, vykonáva odhaľovanie a vyšetrovanie o trestných činoch, dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
Advokácia- obhajovať občanov v trestnom konaní pred súdom; zastupovať občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektmi; udeľovať právne rady; vyhotovovať a spisovať zmluvy, podania a iné listiny; vypracovať stanoviská, analýzy a rozbory k rôznym právnym problémom
Prokuratúra- ústava zveruje výkon dozoru nad dôsledným a spravodlivým uskutočňovaním a zachovávaním zákonov. Podieľa sa na ochrane záujmov štátu, ako aj práv a záujmov občanov a právnických osôb.
Ombudsman- je nezávislý ochranca ľudských práv a slobôd, bojuje za práva občanov najmä voči orgánom výkonnej moci, voči štátnym funkcionárom a úradníkom (Pavel Kandráč)
Notár-  je štátom určený a splnomocnený právnik, ktorý spisuje  a vydáva listiny o právnych úkonoch, osvedčenia, zápisnice a iné listiny
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026