Najčastejšie používané skratky zo psychologických vyšetrení

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.07.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 231 slov
Počet zobrazení: 3 699
Tlačení: 182
Uložení: 207
NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ SKRATKY A ODBORNÁ TERMINOLÓGIA V SPRÁVACH ZO PSYCHOLOGICKÝCH A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÝCH VYŠETRENÍ.
 
OA - osobná anamnéza  CNS - centrálny nervový systém
RA - rodinná anamnéza  DMO - detská mozgová obrna
FV - fyzický vek  EPI – epilepsia
MV - mentálny vek  dif. DG - diferenciálna diagnóza
DG – diagnóza  MKCH 10 – medzinárodná klasifikácia chorôb
ŠZŠ - špeciálna základná škola
 
A – predpona s významom „bez“
 
ABNORMALITA - zvláštnosť, nepravidelnosť, neobvyklosť, odchýlka od obvyklého javu ABULIA - nerozhodnosť, nedostatok vôle, strata niektorých vôľových činností ADAPTABILITA - prispôsobivosť, schopnosť jedinca prispôsobiť sa prostrediu
 
ADAPTÁCIA - všeobecná vlastnosť jedincov prispôsobovať sa v chovaní, vnímaní, myslení a v postojoch ADEKVÁTNY - primeraný, odpovedajúci
 
ADD (atteention deficit disorder) – vývinová porucha pozornosti, deficit pozornosti
 
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) – deficit/porucha pozornosti s hyperaktivitou, u nás sa používal v obdobnom význame starší termín ĽMD (ľahká mozgová dysfunkcia)
 
AFÁZIA - porucha tvorby a porozumenia reči
 
AFEKTIVITA - schopnosť reagovať prostredníctvom citov a emócií
 
AGRAFIA - chorobná strata schopnosti písať pri zachovanej inteligencii a neporušenej hybnosti ruky AGRAMATIZMUS - neschopnosť tvoriť a spájať slová, skloňovať, časovať, spájať slová do viet AGRESIVITA – útočnosť tendencia k hrozbe, útočnému jednaniu
 
AKALKÚLIA - úplná neschopnosť počítať, príčinou je poškodenie kôry dominantnej hemisféry AKCELERÁCIA - zrýchlenie, urýchlenie rastu, telesného vývinu a biologického zrenia, tiež rozumových schopností
 
AKUSTICKÝ - sluchový, zvukový
 
AKÚTNY - prudko prebiehajúci, neodkladný, okamžitý, naliehavý
 
ALÁLIA - neschopnosť hovoriť, vyslovovať jednotlivé hlásky, príčinou zanedbanosť, organické a funkčné poruchy, motorickej koordinácie
 
AMNÉZIA - neschopnosť reprodukovať pamäťový materiál AMAURÓZA – slepota
 
AMBLYOPIA – tupozrakosť
 
ANENCEFÁLIA – nevyvinutá mozgová časť hlavy ANOFTALMIA – vrodené chýbanie oka
 
ANALÝZA - rozbor, členenie predmetov na jednotlivé prvky, časti
 
ANAMNÉZA - diagnostická metóda prostredníctvom ktorej sú zhromažďované údaje a okolnosti o jedincovi ANOMÁLIA - nepravidelnosť, výnimočnosť, odchýlka od pravidla
 
ANTISOCIÁLNY - nepriateľský, škodiaci spoločnosti chovaním, ktoré sa vymyká bežným normám ANXIETA - úzkosť
 
APATIA - pokles, úplné vymiznutie citového záujmu o okolie
 
APRAXIA – strata schopnosti vykonávať naučené zložité pohyby v bežnom dennom živote

ARTIKULÁCIA - výslovnosť
 
ASERTIVITA - zdravé sebapresadenie, sebapripojenie, sebaotvorenie, sebaprejavenie ASTHENICKÝ - útly, kostrovo a svalovo telesne slabší
 
ASYMETRIA - nesúmernosť ATRIBÚCIA - prisudzovanie, pripisovanie
AUDITÍVNA PERCEPCIA - sluchové vnímanie
 
AUTIZMUS - uzavretie sa do seba, sociálna izolácia, egocentrické nerealistické myslenie, snenie AUTOSTIMULÁCIA – sebapodnecovanie, sebabudenie, sebaovplyvňovanie podnetmi, ktoré sú v danej situácii žiaduce a ktoré sú u človeka vytvárané vnútornými pohnútkami
 
AVERZIA - odpor, nechuť s tendenciou vyhnúť sa niečomu nepríjemnému BALBUTIES - zajakavosť
 
BATÉRIA TESTOV – kombinácia, súbor testov, ktorých účelom je zaistiť širšie vyšetrenie BAZÁLNY – základný
 
BENÍGNY – neškodný, nezhubný BIGOTNOSŤ – prehnaná, nápadná zbožnosť BILINGVIZMUS – dvojjazyčnosť
 
BIPOLÁRNY – dvojpólový, ležiaci alebo pohybujúci sa na osi medzi dvoma krajnosťami BRADY—predpona s významom spomalená
 
BRADYPSYCHIZMUS - spomalené myslenie BRACHY- – predpona s významom skrátená
 
CAN (child abuse and neglect) – zneužívané/týrané a zanedbávané dieťa CASULUS SOCIALIS - „ sociálny prípad „
 
DEBILITA – ľahká duševná zaostalosť podľa MKCH 10 DEFEKT – poškodenie, porucha
 
DEFICIT – nedostatok
 
DEGRADÁCIA – 1. pokles, zníženie, 2. strata funkcie DELIKT – previnenie, jednanie porušujúce normu
 
DELIKVENT – previnilec, obvyklé označenie pre mladistvých (15 – 18) a mladých dospelých (18 – 24) páchateľov trestných činov
 
DEMENCIA - získané chorobné oslabenie rozumových schopností, označovaná tiež ako úpadok inteligencie najskôr po druhom roku života
 
DEPISTÁŽ - orientačná diagnostická metóda k podchyteniu osôb, ktoré je potrebné ďalej špeciálne vyšetriť DEPRESIA - duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, sklesnutosti, vnútorného napätia DEPRIVÁCIA - ochudobnenie, nedostatok
 
DETERMINÁCIA - určenie podstatných znakov určitého javu, jeho odlíšenie od iných javov DEVIÁCIA – vybočenie, odklonenie, odchýlka, odchýlenie sa z cesty k cieľu DIAGNOSTIKA – činnosť smerujúca k zisteniu
 
DIAGNÓZA – určenie klinického obrazu, najčastejšie ide o poruchu DOMINANTNÝ - prevládajúci
 
DYZARTRIA - sťažená artikulácia, výslovnosť, pri zachovanej tvorbe reči DYS- – predpona s významom štrukturálne narušená
 
DYSFUNKCIA - porucha prirodzeného priebehu organickej, či psychickej funkcie DYSGNÓZIA - porucha poznávacích funkcií, neschopnosť spájať vnímané predstavy

DYSGRAFIA - špecifická porucha učenia ( porucha písania, neschopnosť napodobniť písané tvary písmen) DYSORTOGRAFIA - špecifická porucha učenia (neschopnosť uplatniť naučené pravopisné zákonitosti v diktátoch - písanom texte)
 
DYSLEXIA - špecifická porucha učenia ( prejavuje sa problémami pri učení čítania so zachovanou inteligenciou)
 
DYSKALKÚLIA - špecifická porucha učenia ( vývojovo znížená schopnosť utvárania matematických predstáv, numerácie, operácie s číslom)
 
DYSPRAXIA - čiastočná porucha hybnosti ( znížená schopnosť praktickej koordinácie pohybov, orientácia v priestore)
 
DYSLÁLIA - neschopnosť správne vyslovovať niektoré hlásky EFEKT – účinok, výsledok
 
EFEKTIVITA – účelnosť, schopnosť dosahovať žiaducich cieľov EGO – označenie pre „ja“, prežívanie jedinca
 
ECHOLÁLIA - chorobné mimovoľné mechanické napodobovanie počutých slov ELEKTÍVNY - výberový
 
ELEKTÍVNY MUTIZMUS - „výberová“ neschopnosť hovoriť /len pri niektorých osobách, situáciách ... / EMPATIA – schopnosť vcítiť sa do pocitov a jednania druhej osoby, ktorá je súčasťou emočnej inteligencie
ENCEFALITÍDA – zápal mozgu
 
ENCEFALOPATIA – podľa MKCH 10 organické poškodenie mozgu ENDOGÉNNY – vnútorného pôvodu, t.j. vzniknutý na základe dedičnosti ENURESIS NOCTURNA - nočné pomočovanie
 
ENURESIS DIURNA - denné pomočovanie ERETICKÝ - dráždivý
 
ETIOLÓGIA - príčiny porúch, chorôb
 
ETOPÉD - profesionálne označenie špeciálneho pedagóga so špecializáciou na poruchy chovania EUFÓRIA – radostná, povznášajúca nálada
 
EXTROVERZIA - povahová otvorenosť
 
EXACERBÁCIA – zhoršenie choroby a to v období, keď už choroba ustupovala EXCITÁCIA – vzrušenie, dráždenie
 
EXOFTAMUS – vystúpenie oka z očnice
 
F – označenie psychických porúch v systéme MKCH 10, k označeniu nozologických jednotiek sa požíva písmeno a číselný kód
 
FABULÁCIE – prúd myšlienok vo forme rozprávania, bežne u detí, tiež ako následok oslabenia pamäti
 
a orientácie u duševných chorôb a stavov zmätenosti FANTÁZIA – obrazotvornosť
 
FIGÚRA - objekt FLUKTUUJÚCI - kolísavý, nestály FÓBIA - chorobný strach
 
FONASTÉNIA – chorobná hlasová únava FRUSTRÁCIA - zmarenie dosiahnutého cieľa
 
FYZIOLOGICKÝ – vzťahujúci sa k životným pochodom, ktoré prebiehajú v organizme GENERALIZÁCIA – zovšeobecňovanie
 
GENETICKÝ – dedičný

GENIALITA – označenie pre najvyššiu úroveň intelektových, či tvorivých schopností (u IQ cez 140), spolupôsobia však vždy aj ďalšie faktory, ako je motivácia, temperament, emocionalita a prostredie GESTIKULÁCIA – posunky, ktoré doprevádzajú reč
 
GRAFOMOTORIKA - súbor psychických činností, ktoré jedinec vykonáva pri písaní a ktorá nie je len záležitosťou pohybov ruky, ale celej psychiky
 
GENOTYP – súbor všetkých dedičných faktorov, vlôh jednotlivca HEMIPARÉZA – čiastočné ochrnutie jednej polovice tela HEMORÁGIA – krvácanie
 
HEREDITA - dedičnosť
 
HYPER – predpona s významom nad, t.j. nadmerné
 
HYPERKINETICKÝ - vykonávajúci nedobrovoľné pohyby, nadmerne pohyblivý HYPO – predpona s významom zníženej úrovne funkcie
 
HYPOKINETICKÝ - znížene pohyblivý, pomalý HETEROGÉNNY – rôznorodý
 
HYPOTROFIA – obmedzenie vzrastu HYPOFUNKCIA – znížená funkcia HYPERFUNKCIA – nadmerná funkčná činnosť HYPOTÓNIA – znížené napätie
 
HYPOXIA – nedostatok kyslíka v tkanivách IDENTITA - totožnosť
 
IDIOCIA – podľa MKCH 10 ťažká duševná zaostalosť
 
IMBECILITA – zastaraný výraz , podľa MKCH 10 zodpovedá strednému stupňu duševnej zaostalosti IMITÁCIA – kopírovanie druhých, chýba nápaditosť, fantázia
 
INDIVIDUALITA – osobitosť, základná kvalita osobnosti daná odlišnosťou od druhých INSTABILITA – nestálosť
 
INTAKTNÝ – neporušený, nedotknutý INTEGRÁCIA – spojenie, zjednotenie
 
INTERFERENCIA – ovplyvňovanie jednej činnosti druhou INTROVERCIA - povahová uzavretosť
 
JUVENILNÝ - nedospelý, mladistvý
 
KATAMNÉZA – sledovanie chorého od okamžiku, keď bolo liečenie skončené, prerušené KATATONIA – porucha prejavujúca sa svalovou stuhnutosťou a strnulosťou KATEGORICKÝ – rozhodný
 
KAUZALITA – vzťah príčiny a následku
 
KAZUISTIKA – prípadová štúdia, t.j. popis jednotlivých prípadov napr. vznik, priebeh a odstránenie poruchy KINESTETICKÝ - umožňujúci uvedomiť si polohu pohybových orgánov v priestore
 
KOGNITÍVNY - poznávací, tiež vnímajúci, hodnotiaci, vzťahujúci sa k poznávacím procesom KOMPENZÁCIA – vyrovnanie, náhrada
 
KOMPENZOVANÝ – fungujúci, funkcia správne prebiehajúca, príp. nahradená inou funkciou KOMPETENCIA – schopnosť, spôsobilosť, kvalifikácia
 
KONCENTRÁCIA – vedomé, úmyselné a trvalé sústredenie pozornosti na určitý predmet, jav alebo obsah KONFABULÁCIE – výmysly a bájne tvrdenia u detí zhruba do 6 rokov (neprežité, nezodpovedá skutočnosti, dieťa si ale nie je vedomé toho, že ide o výmysel, nemožno to považovať za pravé klamstvo

KONTRAINDIKÁCIA – prekážka zabraňujúca zrealizovať vyšetrenie KOOPERÁCIA – súčinnosť, spolupráca niekoľkých osôb zameraná k dosiahnutiu cieľa KOORDINÁCIA – usporiadaná aktivácia funkčných jednotiek
 
KREATIVITA – tvorivá činnosť, schopnosť, aktivita človeka KURIKULUM – vzdelávací program, alebo školské osnovy KVALITATÍVNY – majúci povahu zaradenia subjektu do určitej kategórie KVANTITA – množstvo, počet, veľkosť, to čo sa dá zistiť a merať KVAZI- - predpona s významom akoby, približne, zdanlivo
 
LABILITA - nevyváženosť, nestálosť
 
LATERALITA – preferencia jedného z párových orgánov LETARGICKÝ – ľahostajný, bez záujmu až necitlivý LÉZIA – poškodenie
 
LOGOPÉD - odborník pre nápravu porúch reči a špecifických porúch učenia
 
LOGOPÉDIA - odvetvie špeciálnej pedagogiky, ktorá sa zaoberá výchovou s poruchami reči MALADAPTÁCIA – neprispôsobivosť, zlyhávanie organizmu vytvárať si behom vývinu účinné interakcie s prostredím
 
MALFORMÁCIA – poškodenie orgánu, alebo jeho časti MENINGITÍDA – zápal mozgových blán
 
MUTIZMUS - strata reči, onemenie MULTIFAKTORIÁLNY - z mnohých, viacerých činiteľov MUTÁCIA – dedičná zmena genetického materiálu
 
NADANIE – súbor vlôh ako predpoklad k úspešnému rozvíjaniu schopností, najčastejšie požívané v spojení s jedincami podávajúcimi nadpriemerné výkony
 
NÁLADOVOSŤ – prelaďovanie nálad, prebieha veľmi rýchle u detí, hneď plač, hneď smiech NEGATIVIZMUS - vzdorovanie, odmietanie
 
NEURASTÉNIA – zastaraný termín označujúci stav únavy a slabosti, často sprevádzaný bolesťami hlavy a nespavosťou
 
NEURÉZA - funkčná nervová choroba (neschopnosť prispôsobiť sa prostrediu) NEUROLÓG - odborník, lekár pre nervové ochorenia
 
NORMA – pravidlo, alebo predpis, ktoré majú záväznú platnosť ako kritériá pre posúdenie určitého javu NOTORICKÝ – trvalý, stály
 
OBSEDANTNÝ - nutkavý, vtieravý, posadnutý OBŠTRUKCIA – prekážka, zábrana
 
OLIGOFRÉNIA - slabomyseľnosť, intelektová porucha dedičná ONKO- - predpona s významom nádor
 
ONTOGENÉZA – v psychológii proces psychického vývinu človeka ONYCHOPHAGIA - ohrýzavanie nechtov
 
ORÁLNY - ústny
 
ORGANICKÝ - týkajúci sa telových orgánov, prirodzený, živý
 
PANICKÝ – náhle zdesený, zmätený, podliehajúci nekontrolovaným emóciám PARADIGMA – vzor, typ, obraz, model, príklad
 
PARALÁLIE – vynechávanie, presúvanie hlások pri hovorení PARALELNÝ – súbežný

PARALÝZA – ochrnutie, neschopnosť pohybu PARANOIA – psychóza, ktorej podstatou je blud PARCIÁLNY – čiastočný
 
PARÉZA – neúplné ochrnutie niektorých častí tela PATOGÉNNY – vyvolávajúci chorobu
 
PATOLOGICKÝ – vzťahujúci sa k chorobným pochodom a zmenám v organizme PAVOUR NOCTURNUS - nočný des
 
PERCEPCIA – vnímanie
 
PERINATÁLNY – vzťahujúci sa k obdobiu tesne pred, v priebehu a tesne po pôrode PERIODICKÝ – pravidelne sa opakujúci
 
PERMANENTNÝ – trvalý, stály, nepretržitý
 
PERSEVERÁCIA – zotrvačnosť, uľpievanie na určitom slove, vete, myšlienke, téme, alebo na predstave PIKNICKÝ - tučný, so sklonom k tučnote
 
PLÉGIA – obrna ochrnutie
 
PODPRAHOVÝ - vzťahujúci sa k veľmi nízkym podnetom, ktoré sú vnímané, ale nie sú uvedomované (napr. čuch)
 
POLARITA – protikladnosť, dve protichodné krajnosti nejakej hodnoty POSTNATÁLNY – odohrávajúci sa po naradení
 
PRAEMATURITAS - predčasné narodenie, zrenie PRIMÁRNY – prvotný, základný
 
PROGNÓZA – predpoveď
 
PROGRESÍVNY – postupujúci, pokračujúci, šíriaci sa
 
PROZÓDIA - spoločné označenie pre melódiu, prestávky, dôraz a ďalšie stránky reči PSEUDO- - predpona s významom klamný, falošný, nepravý
 
PSEUDODEBILITA - nepravá debilita, zníženie rozumových schopností vplyvom sociálnej zanedbanosti PSEUDODYSGRAFIA - nepravá dysgrafia (porucha písania v rámci MR) PSEUDODYSORTOGRAFIA - nepravá dysortografia (porucha pravopisu v rámci MR) PSEUDODYSLEXIA - nepravá dyslexia ( porucha čítania pri MR)
 
PSEUDODYSKALKÚLIA - nepravá dyskalkúlia (porucha matematických schopností v rámci MR) PSYCHIATER - odborník, lekár pre duševné ochorenia
 
PSYCHOGÉNNY – psychicky podmienený, to čo vzniká z psychických podnetov PSYCHOLÓG - odborník vo vedeckej disciplíne pre duševný život človeka
 
PSYCHOMOTORIKA - súhrn pohybových prejavov človeka, jeho voľné i mimovoľné pohybové činnosti vrátane gestikulácie, mimiky atď.
 
PSYCHOSOMATICKÝ – psychicky pôsobiaci na fyziologický proces, alebo jav a následne i na vznik a priebeh orgánového ochorenia
 
PSYCHOPÉDIA - špecionálnopedagogická disciplína zaoberajúca sa mentálne postihnutými jedincami RACIONÁLNY - rozumový
 
RECEPCIA - prevzatie, príjem podnetov, informácie zmyslovým orgánom RECIDÍVA – návrat, alebo opakovanie
 
REDUKCIA – obmedzenie, zmenšenie, zjednodušenie
 
REEDUKÁCIA - prevýchova, snaha pomocou pedagogických metód rozvinúť nevyvinuté schopnosti REGRESIA - ústup, úpadok

RELAXÁCIA – uvoľnenie svalového a duševného napätia
 
REPRODUKCIA – 1. opakovanie, rozmnožovanie, 2. vybavovanie, oživovanie, aktualizácia pamäťových obsahov
 
RETARDÁCIA – spomalenia alebo oneskorenia v mentálnom, somatickom, či sociálnom vývine REZISTENCIA – vzdor, nepoddajnosť
 
RIGIDITA – tuhosť, opak pružnosti ROTACIZMUS - chybná výslovnosť hlásky „r“ SEKUNDÁRNY - druhý, druhotný
 
SÉMANTIKA - zaoberajúca sa zmyslom a významom slov SENZIBILITA - citlivosť
 
SENZOMOTORIKA - súbor schopností a zručností prejavujúcich sa v činnostiach, ktoré sú založené na spojení zmyslového vnímania a pohybov
 
SIGMATIZMUS - porucha výslovnosti sykaviek SIMULTÁNNY – súčasný
 
SKOTÓM – tmavá škvrna v zornom poli
 
SOCIABILITA – schopnosť a ochota jedinca nadväzovať a udržiavať medziľudské vzťahy
 
SOMATOPÉDIA – vedný odbor špeciálnej pedagogiky zaoberajúci sa výchovou a vzdelávaním telesne postihnutých ľudí, chorých a zdravotne oslabených
 
SOMATOTYP - typ telesných charakteristík človeka SPAZMUS - kŕč, kŕčovitý sťah
 
SPORADICKÝ – menej sa vyskytujúci, ojedinelý STAGNÁCIA - strnulosť, nehybnosť, zastavenie vývinu
 
STEREOTÝPIE - chorobné opakovanie tých istých pohybov, slov, viet v dôsledku psychickej poruchy STIMUL – podnet, motív, pohnútka
 
STRABIZMUS – škúlenie STRES - psychická záťaž
SUBMISÍVNY - poddajný, ovplyvniteľný
 
SURDOPÉD - špeciálny pedagóg zameraný na prácu s ľuďmi postihnutými s chybami sluchu SYMPTOMATICKÝ – vyznačujúci sa typickými príznakmi
 
ŠTANDARDIZOVANÝ – ustálený, vzťahujúci sa k určitej norme
 
ŠPECIÁLNY PEDAGÓG - odborník pre výchovu a vzdelávanie telesne, zmyslovo a mentálne postihnutých ľudí ŠPECIFICKÝ – zvláštny, príznačný, osobitý
 
TAXATÍVNY – podrobne, v úplnosti uvedený
 
TENDENCIA – smer snaženia, náchylnosť, sklony, či už vrodené ako inštinkty, alebo získané, či vypestované behom života
 
TENZIA - nepríjemný pocit vnútorného napätia
 
TETIZMUS - takmer nezrozumiteľná reč, porucha výslovnosti, pri ktorej všetky spoluhlásky vyslovujú ako t , alebo ich vynechávajú
 
TIK - nutkavý pohyb napodobujúci pohyb účelový TOTÁLNY – úplný, absolútny
 
TORPÍDNY - ochabnutý, necitlivý TRAUMA – úraz, poškodenie
TYFLOPÉDIA - veda o výchove a vzdelávaní zrakovo postihnutých detí

VALIDITA – platnosť testu
 
VALIDNÝ – silný, platný
 
VARIABILITA - premenlivosť, kolísavosť
 
VERIFIKÁCIA – overenie správnosti, pravdivosti
 
VERTIKÁLNY - zvislý
 
VIZUOMOTORICKÁ KOORDINÁCIA – zrakovo-pohybová súhra
 
VIZUÁLNA PERCEPCIA - zrakové vnímanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Najčastejšie používané skratky zo psychologických vyšetrení

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021