V. Dospievanie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: 19linda10 (23)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.01.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 906 slov
Počet zobrazení: 2 495
Tlačení: 130
Uložení: 139

V. Dospievanie

Obdobie pubescencie začína predpubertou okolo 9. a 10. roku, puberta začína okolo 10. roku dieťaťa a končí v 14. a 15. roku života. Toto obdobie sa nedá jednoznačne vymedziť rokmi, lebo tu existujú veľké individuálne rozdiely.

Predpuberta- prípravná fáza na zmeny, ktoré každý človek v puberte prekonáva, charakteristické je to, že nie sú badateľné žiadne výrazné zmeny (okrem rastu do výšky), iba nastávajú isté odchýlky v správaní ako predzvesť budúcich zmien- prejavuje sa to najmä v oblasti citov, prežívania, správania a sociálnych vzťahov.
Puberta- najvýraznejšou charakteristikou je pohlavné dozrievanie, ktoré je sprevádzané aj výraznými zmenami v duševnom živote jednotlivca.
 
Telesný vývin:
Predpuberta- v telesnej oblasti nastáva druhá tvarová premena organizmu- telo rastie intenzívne do výšky, ročný prírastok je 10-12 cm. Predlžujú sa končatiny, trup zostáva relatívne nezmenený. Pohybová koordinácia sa narúša, telesná disproporcionalita spôsobuje nešikovnosť, nekoordinovanosť a neobratnosť pohybov. Zvyšuje sa kapacita pľúc a výkonnosť srdca. U dievčat sa zväčšuje mliečna žľaza.
Puberta- pohlavné žľazy začínajú svoju činnosť. Urýchľuje sa rast. Objavujú sa primárne pohlavné znaky- menštruačný cyklus u dievčat a výron semena u chlapcov. Sekundárne pohlavné znaky- vyvíjajú sa pôsobením mužských a ženských hormónov u dievčat- prsia a zaoblenosť bokov; ochlpenie; u chlapcov- ochlpenie; mutovanie- spôsobené zmenou stavby hrtanu a tým aj zmenou vyššieho tónu hlasu na nižší.
 
Psychický vývin:
Je poznačený rozvojom vnímania, ktoré sa postupne mení na diferencovanejšie, čo umožňuje rozlišovať aj drobné detaily.
Pamäť- sa kvalitatívne mení, je viac logická. Začína prevládať logické myslenie nad mechanickým a konkrétnym, pubescent už hľadá logické súvislosti, ale pre nedostatok poznatkov, vedomosti a skúsenosti sú tieto logické pochody zjednodušené, skratkovité a neúplné.
Pozornosť- sa rozvíja, ale objavuje sa isté zhoršenie pri dlhodobejšej koncentrácii- je to následok začínajúcich zmien v organizme, ktoré majú vplyv na emócie, a tie potom vplývajú na pozornosť a sústredenosť. V puberte sa začína aj druhé obdobie vzdoru a určitej odtrhnutosti od rodičov. Je to prejav snahy o samostatnosť, emancipáciu a nezávislosť. Chlapci aj dievčatá sú neposlušnejšie, častejšie odvrávajú. Tvoria si vlastný názor a tento chcú prezentovať. Tvrdohlavo ho obhajujú a neznášajú, keď ich dospelí stále berú ako malé deti.
 
Citový vývin:
City sú podmienené hormonálnymi zmenami, ktoré prebiehajú v organizme pubescenta. Pubescent stráca predošlú citovú istotu a stabilitu. Zo zvýšením neistoty súvisí aj väčšia dráždivosť a napätie. Sám pubescent často nevie pochopiť zmeny svojich nálad a citových stavov. Emocionálne reakcie sú: prudšie, nápadnejšie, búrlivejšie a vo vzťahu podnetov neprimerané- vzhľadom na to je ťažké predpovedať správanie pubescenta. Reakcie sú dosť impulzívne, najmä na poznámky okolia pubescenta, ktoré sa týkajú jeho vzhľadu, alebo správania. Ďalší znak tohto obdobia je citová uzavretosť- neochota- ukázať svoje city navonok a hovoriť o nich pred inými ľuďmi. Pubescent už nie je taký otvorený, úprimný a bezprostredný ako keď bol mladší žiak. Nechce ukázať svoje city na verejnosti aj preto, že ani on sám im nerozumie, nevie ich opísať a aj z obavy, že ostatní sa z jeho citov vysmejú a nepochopia ho. Emócie sú v tomto období prežívané v spojení s identitou- pubescent chce byť uznávaný, a ak nie je prežíva to veľmi negatívne. Objavuje sa strach a úzkosť zo sociálneho kontaktu, alebo útočnosť a impulzívnosť. Vyššie city nadobúdajú novú vyššiu kvalitu.
 

Vrstovnícke skupiny:

Zvyšuje sa ich význam a vplyv. Pubescent sa snaží získať pozitívnu pozíciu v týchto skupinách, robí všetko preto, aby sa v skupine zapáčil a prispôsobil je to veľmi dôležité pre jeho identitu. Keby ho skupina neprijala, alebo ho odmietala, začne pochybovať o sebe, stáva sa úzkostným, neurotickým, uzatvára sa do seba, vytvárajú sa uňho komplexy.
 
Komunikácia:
Je poznačená tým, že pubescent má nové témy, nový obsah, uvažovania a rozhovorov.
Témy- týkajú sa medziľudských vzťahov, pochopenia zo strany rodičov a učiteľov, vzťahov k opačnému pohlaviu. Typické sú časté nedorozumenia a konflikty s dospelými. Komunikácia často vedie k frustrácií, lebo sa nenaplnia očakávania, ktoré od rozhovoru pubescent očakáva. Obliekanie- znak identity alebo príslušnosti k skupine, používajú sa slangové výrazy a vulgarizmy, komunikujú smiechom, krikom, hulákaním, používajú rôzne skratky.
Ďalšie formy:
telefonovanie, komunikácia cez internet.
Dôvody používania počítača ako prostriedku na komunikáciu:
je trpezlivý poslucháč, človek ostáva v anonymite, neuráža, nevysmieva sa, neponižuje.
 
Rodina:
Ostáva jednou zo základných socializačných oblastí života mladého človeka. To, že pubescent chce byť viac nezávislý a uznávaný, neznamená, že by nemal citové väzby na svojich rodičov a rodinu. Detská, infantilná závislosť od rodičov je nahradená kvalitatívnymi citovými vzťahmi.
 
Škola:
Je významný socializačný faktor v živote mladého človeka už aj preto, že v nej trávi veľa času. Pubescent začína uvažovať na čo je škola potrebná, diskutuje o tom, či je dôležitý obsah toho čo sa učí. Školský prospech už nie je taký dôležitý a neberie ho tak vážne ako v predchádzajúcom období. Žiak už nepríjma automaticky všetky názory a hodnoty dospelých, väčší význam preňho majú normy a názory spolužiakov a priateľov. Odmieta sa učiť veľké množstvo nejasného a nezrozumiteľného učiva. Pubescenti oceňujú najmä učiteľov, ktorí nezdôrazňujú svoju nadradenosť a autoritu.
 

Sexuálna výchova:

Sexuálna výchova by mala obsahovať tieto základné zložky:
1. Získavanie informácií o funkcií pohlavných orgánov, o pohlavnom styku, pohlavných chorobách, o nebezpečenstve promiskuity, o otázkach prostitúcie. Ďalej sú to poznatky z oblasti fungovania manželstva a rodiny, plánovaného rodičovstva.
2. Formovania postojov k sexuálnemu správaniu, tvorenie vzťahu k druhému pohlaviu, emocionálna a pudová účasť na sexuálnom správaní a možnosti ovládania sexuálneho pudu a jeho kontroly.
3. Analýza a nácvik správania, ktoré súvisí s partnerstvom, manželstvom a rodinou, s nadväzovaním vzťahov s druhým pohlavím. Sexuálna výchova v spojení s výchovou k rodičovstvu, by mala tvoriť podstatnú súčasť obsahu vzdelávania a výchovy v škole. Sú to témy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v živote človeka.
 
Poruchy správania:
Negativizmus; vzdor; klamstvá; šikanovanie; drogová závislosť; agresívne správanie; nadávky; úteky z domu; túlanie sa; záškoláctvo; fajčenie; konzumácia alkoholu; vandalizmus.
 
Záujmy:
V tomto vekovom období sa rozširujú, špecializujú a rozlišujú na základe interpohlavnýchindividuálnych rozdielov. U oboch pohlaví rastie záujem o zovňajšok oblečenia a módu. Vplyvom TV a počítačov klesajú čitateľské záujmy, ak už pubescent číta potom chlapci- sci-fi príbehy a hrdinské príbehy a dievčatá romantické príbehy. Zintenzívňuje sa záujem o šport, pohyb, hry, zberateľské záujmy, konštruovanie praktických vecí, záujem o hudbu, tanec, počítač.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015