VI. Adolescencia

VI. Adolescencia

Charakteristika adolescencie:

Adolescencia sa začína okolo 14-15 roku a končí v 18-20 roku života.
 
Významným medzníkom je:
1. získavanie občianskeho preukazu v 15. roku života;
2. maturita- skúška dospelosti;
3. v 18. roku dospelosť.
 
Kritéria ukončenia adolescencie a začiatku dospelosti:
1. zaradenie do pracovného pomeru;
2. voľba životného partnera, uzavretie manželstva;
3. osamostatnenie od rodičov;
4. zaradenie do spoločenských skupín;
5. samostatnosť v rozhodovaní.
 
Telesný vývin:
Adolescencia je vývinové obdobie, v ktorom dochádza k postupnému upokojeniu po predchádzajúcom búrlivom období puberty.
 

Znaky pre telesný vývin adolescenta:

Telesné orgány nadobúdajú plnú funkčnosť. Telo nadobúda typický ženský alebo mužský vzhľad. Rast tela sa okolo 20. roku ustaľuje, pribúdanie hmotnosti sa zastavuje. Trup sa predlžuje, čím sa odstránia disproporcie- zväčšuje sa hrudník a pohyby sa stávajú koordinované, súmerné a ladné. Stráca detský výraz tváre. Končí sa vývin pohlavných znakov. Dokončuje sa osifikácia a ustaľuje sa počet kostí v tele. Rastie sila a výkonnosť, klesá počet chorôb oproti predchádzajúcom období. Kladú dôraz na vonkajší vzhľad a atraktívnosť ako prostriedok na dosiahnutie prestíže. Pohyb od vyspelosť vrcholí a dokážu podávať najlepšie športové výkony v tomto období. Telesná výkonnosť je dôležitá pre budovanie sebavedomia mladého človeka.
 
Psychický vývin:
Je charakterizovaný intelektovým zdokonaľovaním osobnosti.
Adolescent už ovláda:
Zložité logické procesy. Vie abstraktne myslieť, vrcholí vývin abstraktného myslenia. Poznávacia činnosť sa stáva efektívnejšou. Obohacuje sa pojmový aparát. Chýbajú mu však životné skúsenosti, čo sa môže prejaviť pri riešení zložitých konfliktných situácií a tvorbe alternatívnych riešení. Radi diskutujú o filozofických problémoch, o zmysle života, o etických a estetických problémoch. Už je tolerantnejší, dokáže priznať svoj omyl a korigovať nesprávne názory. Utvára si vlastný názor na svet a buduje si postoje k otázkam rodiny, manželstva, práce, výchove detí, k vzdelaniu, kariére, peniazom a iným hodnotám. Dáva prednosť rýchlym a radikálnym riešeniam, čo je ovplyvnené emóciami adolescenta. Postupne sa učí, že niektoré situácie vyžadujú kompromisné riešenie.
 
Kľúčové udalosti v adolescencii:
1. ukončenie povinnej školskej dochádzky;
2. prvý pohlavný styk;
3. dosiahnutie plnoletosti a s tým spojená zodpovednosť a povinnosti.
 
Osobnostný vývin:
Osobnosť predstavuje určitý integrovaný celok. Adolescencia je obdobie integrovania osobnosti. V tomto období je dôležité sebapoznanie a sebauvedomovanie.
Na utváranie reálneho obrazu o sebe pomáha:
1. logické uvažovanie o sebe- o svojich možnostiach, schopnostiach ako aj o svojich perspektívach. Sebahodnotenie môže byť kreslené poznávacím egocentrizmom, ktorý pripisuje vlastnej osobnosti iný význam;
2. reálne hodnotenie vlastných možností a kompetencií- od ktorých závisí výkonnosť človeka v určitej oblasti;
3. citové prežívanie- je nefalšované, kladie sa dôraz na citové prežívanie;
4. hodnotenie seba a iných ľudí- je veľmi významné, človek je na hodnotenie veľmi citlivý.
 
Motivačný systém adolescenta je vybudovaný a dochádza k uspokojovaniu najvyšších sebarealizačných potrieb.
Podľa Maslowovej hierarchie potrieb sú potreby uspokojované nasledovne:
1. fyziologické potreby- potreba hladu, smädu, sexu. Mladý človek hľadá partnera, príležitosť na to mu poskytujú diskotéky, hrozí neprimerané uspokojovanie sexuálneho pudu vplyvom alkoholu a drog. V tomto období je vysoké riziko, že sa človek môže nakaziť pohlavných chorôb;
2. potreba bezpečia a istoty- uskutočňujú sa v úplnej rodine, utvárajú sa priateľstvá založené na láske. Problémy môžu nastať, keď mladý človek je nezamestnaný a odchádza do zahraničia. Istotu a bezpečie mladému človeku dávajú rodičia, na ktorých je finančne závislý;
3. potreby priateľstva a lásky- utvárajú vzťahy, ktoré nemusia dlho trvať, vyskytujú sa rozchody a sklamania a mladí ľudia sa po krátkom čase vedia zamilovať;
4. potreba uznania a ocenenia- mladý človek potrebuje od okolia chválu, uznanie, ak sa toto nedostáva, vzniká pocit menejcennosti, ak je toho uznania veľa vzniká komplex mexatománie;  
5. potreba sebarealizácie- zaraďujeme potrebu intelektuálnu, estetickú, sociálnu, etickú.
Ak nie sú potreby naplnené vzniká frustrácia, ktorú môžu riešiť cez apatiu, agresiu, produktívne riešenie problému.
 

Produktívne riešenie frustrácie:

Prejavuje sa v snahe adolescenta dokázať, že si zaslúži uznanie. Táto reakcia je podmienená množstvom energie a nádeje, ktoré má každý človek. Hľadajú sa nové a účinnejšie riešenia. Človek zapája tvorivosť do riešenia frustračnej situácie.
 
Apatia:
Emocionálny stav charakterizovaný svojou pasivitou, ľahostajnosťou, vzdanie sa realizácie svojich cieľov a ideálov. Vzniká tak, že človek sa opätovne sklame alebo má neúspechy pri uskutočňovaní svojich potrieb a cieľov. Nie je typický psychický stav pre mladých ľudí, no sú typy ľudí, ktorí sa ľahko vzdávajú alebo psychickú energiu prenesú na náhradné ciele.
 
Agresia:
Prejavuje sa zlosťou, útočnosťou, násilím. Aj agresické reakcie podliehajú zákonom učenia. Pri agresii niekomu stačí, že si iba vybije zlosť a nemusí dosiahnuť ani cieľ, aj to môže viesť k opakovaniu agresických reakcií.
 
Sociálny vývin:
Adolescent si tvorí pozitívny vzťah k dospelým, je ochotný s nimi diskutovať, ak ho nepodceňujú, nemá rád, keď dospelí nedodržia sľuby, vtedy dochádza ku konfliktom. Vytvára vzťahy s priateľmi, ku ktorým má bližší vzťah, s ktorými si rozumie. Cez priateľské vzťahy sa učí vážiť si druhého človeka, rešpektovať ho. Je to obdobie pohlavnej zrelosti, nadobúdajú skúsenosti v sexuálnej oblasti.
Štyri druhy lások:
1. sexuálna láska- prevláda sexuálny pud nad rozumom a citom;
2. slepá láska- ak je založená len na citoch a pominie citové opojenie, môže dôjsť k rozčarovaniu;
3. rozumová láska- láska založená len na - rozumovej úvahe, chýba cit;
4. pravá láska- cit – uvažovanie - erotická túžba.
 
Morálny vývin:
Mladý človek je stále viac akceptovaný ako dospelý a očakáva sa od neho zodpovedné správanie. Morálny vývin je ovplyvnený spoločnosťou, v ktorej mladý človek žije. Dôležitý je nástup do zamestnania- nový ľudia, adaptovanie na nové podmienky. Ekonomické osamostatnenie prináša nové možnosti a nové aktivity. Súčasťou je aj výchova k partnerstvu a rodičovstvu.
 

Výchova k partnerstvu a rodičovstvu:

Priateľstvo- vzťah dvoch ľudí založené na dôvere, úprimnosti, tolere.
Láska- intenzívny emocionálny pocit náklonnosti k nejakej osobe a je to väzba k určitej osobe založená na silnej telesnej, duchovnej, duševnej príležitosti spravidla spojená zo želaní byť s danou osobou.
Manželstvo- vzťah medzi osobami, ktoré má štátne, spoločenské alebo cirkevné uznanie a často sa vytvára prostredníctvom zmluvy alebo občiansko-právneho konania.
Rodina- spoločensky schválená forma stáleho spolužitia osôb, ktorí sú spojení zväzkami manželskými, alebo partnerskými, pokrvnými, alebo adoptívnymi.
Znaky:
členovia rodiny žijú v jednej domácnosti, majú silné citové putá, rodina je obvykle patrilineárna, rodina si vytvára vlastné zvyky, rituály, členovia rodiny si navzájom pomáhajú.
Sex- pohlavný styk a od 15.r. života u chlapcov a dievčat sú fyzicky zrelý, ale emocionálne nezrelý.
 

Manželstvo:

Manželstvo treba chápať ako poslanie, ktoré môže plniť len človek, ktorý vie čo manželstvo znamená, je si vedomý záväzkom, ktoré z manželstva vplývajú a aj sám sa usiluje o dobré manželstvo. Manželstvo je založené a porozumení, dôvere a vzájomnej pomoci, podporuje všestranný rozvoj osobnosti rodičov a deti. Manželstvo a rodina vyžaduje celú osobnosť, človek musí mať jasnú predstavu, čo ho v manželstve čaká, musí byť pripravený podeliť sa so svojím partnerom o každú radosť, ale aj každé bremeno. Rodičia by mali svoje deti viesť k tomu, aby dôkladne poznali svojho partnera, zaujímať sa o jeho názory, dozvedieť sa jeho plány do budúcnosti. Jedným z cieľom výchovy k rodičovstvu je človek, ktorý je v manželstve spokojný aj zo sexuálnej stránky. Rodina má nezastupiteľný význam pri utváraní názorov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Vo vychovávateľstvu k rodičovstvu si treba všímať osobnosť dieťaťa jeho charakteristické vlastnosti, z ktorých sa dá vyvodiť aké bude dieťa k partnerom.

Pri výchove sú dôležité dve úlohy:

1. sexuálnu výchovu nikdy neodelovať od ostatnej výchovy;
2. učí deti a dospelých mať rád, vychovávať v nich city a vlastnosti potrebné pre dobré medziľudské vzťahy.
Každý má právo slobodne sa rozhodnúť o počte svojich potomkov a o čase ich počatia.
Interupcia- umelé prerušenie tehotenstva.
 

Práca a zamestnanie:

V období adolescencie mladí ľudia vážne uvažujú o voľbe povolania, premýšľajú, čo im v škole môže dať, uvedomujú si svoje schopnosti, všímajú si ľudí z rôznymi povolaniami a na základe toho sa rozhodujú, akú profesiu si majú zvoliť. Nástup do zamestnania je výrazný sociálny medzník. Povolanie zo psychologického hľadiska- uvedomovanie určitých vnútorných predpokladov a vlastnej túžby vykonávať určitú činnosť a zároveň napĺňanie predpokladov.
Ranná dospelosť- mladý človek je nadšený, optimistický, odvážny, ochotný riskovať, flexibilný, adaptuje sa na nové prostredie, podmienky.
Stredná dospelosť- vrchol profesionálnej kariéry, práca sa stáva pre človeka sebarealizačnou činnosťou.
Staršia dospelosť- uzatvára sa profesionálna úloha človeka. Tento človek sa snaží dosiahnuť a naplniť svoje sny a predstavy o kariére, keď to nedosiahne tak nastáva vyhorenie- nedôverujú vlastné schopnosti. Dôležitou je motivácia, pretože človek uspokojuje svoje potreby a dosahuje ciele. Výrazný je aj stres a stresové situácie, ktoré sa človek učí zvládať, pomáha mu pri tom okolie.
ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/12824-vi-adolescencia/