Osobnosť sociálno – výchovného pracovníka

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 879 slov
Počet zobrazení: 1 822
Tlačení: 78
Uložení: 75

Osobnosť sociálno – výchovného pracovníka

PSY

Osobnosť je psychofyzický systém regulujúci vzťahy človek – svet.

V laickom ponímaní- osobnosť, označenie pre slávneho, známeho, významného človeka.

V odbornom psychologickom ponímaní- podľa neho je každý človek osobnosťou (bezdomovec, hlboko mentálne retardovaní).

 

Štruktúra osobnosti  je usporiadanie vlastnosti osobnosti do určitého celku, pričom vlastnosti vzájomne spolu súvisia a vytvárajú jednotu.

Štruktúra osobnosti pozostáva z týchto skupín vlastností:

 1. Aktivačno – motivačné,
 2. Vzťahovo – postojové,
 3. Sebaregulačné,
 4. Dynamické,
 5. Vôľové,
 6. Výkonové.
 1. Aktivačno – motivačné – majú charakteristický znak aktivizáciu osobnosti človeka, do činností určitým smerom. Patria sem tieto vlastností: potreby, pudy, záujmy, ašpirácie, ciele, životné plány, zvyky.
 1. Vzťahovo – postojové – sú také vlastností, ktoré predstavujú systém hodnôt, ktorých osôb uprednostňuje pri hodnotení rôznych javov, skutočností a ktoré sa riadi vo vlastnom správaní a konaní. Patria sem: charakter, postoje, viera a ideály.
 1. Sebaregulačné – sú také vlastnosti osobnosti, ktoré slúžia na reguláciu, usmernenie, správania a konania. Patria sem: sebauvedomenie, sebapoznanie, sebakoncepcia, svedomie a sebakritika. 
 1. Dynamické – sú také vlastnosti osobnosti, ktoré určujú: tempo, silu, intenzitu prežívania a správania človeka. Patrí sem: temperament.
 1. Vôľové – vôľa ako proces cieľavedomého a zámerného sebaovládania. Je to proces zameraný na vedomé dosahovanie určitých cieľov pričom človek prekonáva prekážky. Patria sem: cieľavedomosť, zásadovosť, vytrvalosť, rozhodnosť, sebaovládanie, samostatnosť, iniciatívnosť.
 1. Výkonové – sú takou skupinou vlastnosti, ktoré predurčujú výkon človeka v určitej oblasti. Patria sem: vlohy, schopnosti, vedomosti, zručnosti, návyk.

 

Typológia osobnosti- je zaraďovanie ľudí do určitých typov podľa určitých znakov.

 1. Podľa prevládajúcich telesných tekutín rozdelili starovekí filozofi Hippokrates, Golenos ľudí do 4 skupín:
 2. Sangvinik- krv
 3. Cholerik- žlč
 4. Flegmatik- hlien
 5. Melancholik- čierna žlč
 1. Sangvinik- vyznačuje sa priateľskosťou, otvorenosťou, povrchnosťou, ovplyvniteľnosťou
 2. Cholerik- vyznačuje sa iniciatívnosťou, podnikavosťou, impulzívnosťou, panovačnosťou
 3. Flegmatik- vyznačuje sa samostatnosťou, vytrvalosťou, pomalosťou, uzavretosťou
 4. Melancholik- vyznačuje sa svedomitosťou, usilovnosťou, pesimizmom, roztržitosťou

 1. Podľa Sprangera (Šprangera)- vytvoril typológiu, ktorej základom je delenie ľudí do typov podľa toho, aké hodnoty a postoje v živote uprednostňujú a o čo sa v živote usilujú:

 1. Teoretický  je to individualista, teoretik s abstraktným myslením
 2. Ekonomický  prioritou sú úžitkové hodnoty, respektívne osobný prospech, uprednostňuje blahobyt a pôžitky
 3. Estetický – uvažuje viac citovo ako teoreticky
 4. Sociálny – prioritou je pomáhanie ľuďom
 5. Mocenský – má rád moc a neznáša konkurenciu
 6. Náboženský  ľahostajný k materiálnym hodnotám, všetko podriaďuje vyšším cieľom

 1. Podľa Sheldona rozdeľujeme: vychádza z toho ako postava vyzerá a k tomu pripísal vlastnosti: 

 1. Endomorfný- postava mäkká, zaoblená, typ uvoľnený, zameraní na ľudí.
 2. Mezomorfný- postava svalnatá, atletická, typ energetický, odvážny.
 3. Ektomorfný- postava vysoká, chudá, typ umelecký založený.

 

 1. Podľa Kretschmera rozdeľujeme ľudí na 3 typy: 

 1. Piknický- nízka tučná postava, guľaté formy, krátke končatiny s ochabnutým svalstvom, sklon k ukladaniu tuku. Vlastnosti: dobrosrdečnosť, naivita.
 2. Astenický- chudá postava, nízka telesná váha, úzke ramena dlhé kostnaté končatiny, šľachovité svalstvo, úzky plochý hrudník, upadnuté brucho a čelná časť tváre mimoriadne vyvinutá(vysoké čelo). Vlastnosti: dráždivosť, chladnosť.
 3. Atletický- súmerne stavaná postava, dobre vyvinutá kostra s pevným svalstvom, široké ramena. Vlastnosti: pokojný, húževnatý.

 

 1. Jung rozdeľuje ľudí na : 
 2. Extrovert – spoločenský typ, rád rozpráva, je rád medzi ľuďmi, je usilovný, túži stále po niečom novom, toleruje bolesť, preferuje zamestnania kde má kontakt s ľuďmi, V škole neustále vyhľadáva spolužiakov, chce s nimi hovoriť, rád je obdivovaný.
 3. Introvert– uzatvorený, plachý, má rád samotu, citlivý, vážny, uprednostňuje zamestnania kde pracuje sám, veľa nerozpráva, je citlivý na bolesť, V triede sedí sám, ticho, nezapája sa, nerád vystupuje pred triedou, bojí sa.

MSP

V etickom kódexe sú obsiahnuté požiadavky na morálne vlastnosti SP: spravodlivosť, zodpovednosť, rešpektovanie súkromia, sociálne cítenie, úcta a slušnosť, schopnosť pracovať v tíme, dôveryhodnosť, zdvorilosť. Najviac zdôrazňovanými požiadavkami sú: morálna bezúhonnosť, humánnosť a zrelá osobnosť, iniciatíva a dynamika.

Humánnosť- SP má záujem o ľudí, o ich individuálne osudy a problémy.

Iniciatíva- podnet SP, aby klient postupne začal riešiť svoje problémy.

Dynamika- pohotovosť SP k potrebným zmenám.

Komplexné morálne základy:

 1. Sociálne správanie- nediskriminovať klienta; rešpektovanie autonómnosti klienta- právo klienta rozhodovať o sebe; zachovať ľudskú dôstojnosť- slušná komunikácia, úcta ale nestratiť vlastnú dôstojnosť- neakceptovať nevhodné a nepríjemne správanie klienta.
 2. Kompetencie a profesionálny rast- soc. práca sa chápe ako služba, ktorá v sebe obsahuje ochotu pomôcť, čiže SP dáva svoje profesionálne schopnosti a zručnosti, do služieb tým, ktorí jeho pomoc potrebujú.
 3. Bezúhonnosť- legislatívna požiadavka na výkon profesie.
 4. Vzdelávanie a výskum – SP svoje poznatky z praxe má dať k dispozícií aj k ostatným členom. Pri realizácií výskumu musí dodržiavať etické pravidlá.
 5. Morálna zodpovednosť– zodpovednosť voči klientovi, voči zamestnávateľovi, voči profesionálnej obci, voči vlastnej osobe.

Profesionálne požiadavky na SP: 

Kompetencie v sociálnej práci sa chápu ako požiadavky, ktoré sa kladú na profesiu sociálnej práci. Pojem kompetencia obsahuje dve roviny: prvou rovinou je informované vzdelávanie, druhou je skúsenosť/ získané informácie prostredníctvom praxe.

Byť kompetentným- znamená disponovať určitými právomocami pre konkrétny okruh pôsobnosti.

Kompetentné konanie- konať v zmysle týchto právomocí, so znalosťou problematiky a so zodpovednosťou za svoje konanie.

Medzi profesionálne kompetencie zaraďujeme:

 1. Schopnosť sebainštrumentalizácie- využívať sám seba ako pracovný nástroj. Svoje vedomosti, zručnosti využíva v prospech klienta, flexibilitu.
 2. Schopnosť komunikovať a kooperovať- znalosť verbálnej a neverbálnej komunikácie. SP musí disponovať: empatickým prístupom, schopnosťou komunikovať v jazykovej rovine klienta, asertívnym správaním, schopnosťou nezaujatého, objektívneho hodnotenia informácií, schopnosťou počúvať.
 3. Schopnosť iniciovať klienta na spoluprácu- schopnosť zorientovať sa v probléme a plánovať potrebné riešenie. Ide o usmerňovanie komunikácie medzi jednotlivými aktérmi.
 4. Schopnosť podporovať klienta a viesť ho k zodpovednosti- posilňovanie klienta vo viere vo vlastné schopnosti.
 5. Schopnosť zasahovať a poskytovať služby- poskytovať službu na požadovanej úrovni.
 6. Nástrojová kompetencia- SP dokáže dobre ovládať nástroje, teda metódy a techniky sociálnej práce, ide o využitie teoretických vedomostí v praxi.
 7. Reflexívna kompetencia- je založená na schopnosti nestratiť a nepoprieť vývoj, ale integrovať ich do svojej profesionálnej výbavy.
 8. Sociálna kompetencia- empatický prístup, dodržiavanie hraníc.

V súvislosti s praktickými skúsenosťami pre formovanie SP má význam:

Supervízia- je odborné sprevádzanie praxou, za účasti skúseného a odborne pripraveného SP- supervízora.

Autosupervízia- schopnosť analyzovať vlastné profesionálne konanie.

Etický kódex – na Slovensku bol prijatý v r. 1997 v Žiline  a vychádza z etického kódexu sociálnych prác z r. 1976. Je systematicky usporiadaný súbor noriem a pravidiel, ktorý je potrebné dodržiavať pri výkone tejto profesie. Zahŕňa normy správania, ale aj tie, ktoré sa často porušujú.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013