Zóny pre každého študenta

Asertívne a prosociálne správanie

Asertívne a prosociálne správanie

Asertívne správanie- sebapresadzujúce správanie, v ktorom jednotlivec prezentuje sám seba, je to umenie niečo jasne tvrdiť a stáť si za svojím slovom. Človek presadzuje svoje práva, ale neútočí na iných. Je zložená na dostatočnom sebavedomí. Asertívny človek má dostatočné komunikačné a sociálne zručnosti, ktoré mu umožňujú presadzovať vlastné záujmy a pritom rešpektovať priania a záujmy iných ľudí. Jeho komunikácia je priama, otvorená, úprimná, nič nepredstiera, nebojí sa vyjadriť svoje myšlienky.

Asertívne práva:

 1. Máš právo sám posudzovať svoje správanie, myšlienky, city a byť za ne zodpovedný.
 2. Máš neponúknuť žiadne výhovorky a ospravedlnenia.
 3. Máš si určiť, či a do akej miery si zodpovedný za správanie iných ľudí.
 4. Máš zmeniť svoj názor.
 5. Máš robiť chyby a byť za ne zodpovedný.
 6. Máš povedať NIE a JA NEVIEM.
 7. Máš robiť nelogické rozhodnutia.
 8. Máš byť nezávislý od vôle iných (nemusia ťa mať všetci radi).
 9. Máš povedať JA TI NEROZUMIEM.
 10. Máš povedať JE MI TO JEDNO.

Prosociálne správanie- vyznačuje sa skutkami a činmi, ktoré sa robia v prospech iného bez očakávanie materiálnej, vecnej, morálnej odmeny alebo sociálneho súhlasu.

Môže sa prejaviť týmito formami:

- darovaním;

- pomocou pri plnení úlohy, pri učení, pri materiálnych alebo finančných ťažkostiach;

- ponukou spolupráce– ochotou pomôcť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc alebo o pomoc žiadajú;

- sympatiami a porozumením, najmä v ťažkých životných situáciách;

- podporou, ktorá môže byť nielen materiálna, ale aj morálna vo forme povzbudenia, vyslovenia dôvery, uznania, viery v schopnosti človeka.

Prosociálne správanie vysvetľuje 3 teórie: 

 1. človek je ,, dobrý od prírody“- takéto správanie je výsledkom humanistického zamerania osobnosti;
 2. pomoc iným ľuďom- je výsledkom kognitívneho (racionálneho, premysleného) prístupu k ľuďom;
 3. je výsledkom sociálneho učenia– dobro sa človeku oplatí robiť.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/13801-asertivne-a-prosocialne-spravanie/