Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 011 slov
Počet zobrazení: 1 859
Tlačení: 97
Uložení: 99

Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím

ŠPP

TPCHZO- pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

- vedný odbor ŠPP, ktorý sa zaoberá teóriou, praxou a edukáciou telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených;

- je odbor skúmajúci osobitosti jedincov s chybami nervového, oporného a pohybového ústrojenstva a jedincov s výraznými zmenami v zdravotnom stave.

Ide tu o 3 kategórie ľudí:

 1. telesne postihnutí- ich najväčším problémom sú ťažkosti s pohybovým ústrojenstvom, ľudia s odlišným vonkajším vzhľadom a s tým spojeným subjektívnym prežívaním, vo výchovnej rehabilitácií sa kladie dôraz na rozvíjanie komunikačných zručností, prostredníctvom vyučovacích predmetov (logopédia), špeciálne písanie tými časťami tela, ktoré sú k dispozícií (ústa, nohy , pahýle);
 2. chorí- ide o chorých, ktorým zdravotný stav nedovoľuje edukáciu v bežných školách, prevažne sa vzdelávajú individuálne, v zdravotníckych zariadeniach na lôžku;
 3. zdravotne oslabení- jedinci, ktorý sa z dôvodu liečenia, doliečovania nachádzajú v detských ozdravovňach, alebo v liečebňach a potrebujú tiež výchovnú rehabilitáciu. 

Psychické osobitosti a integrácia TPCHZO:

 1. mentálna úroveň telesne postihnutých- pri dlhodobej izolácií, napr. hospitalizáciou, imobilitou (zapríčinená) môže dôjsť k oneskoreniu mentálneho vývinu, osobitnú skupinu tvoria jedinci, ktorých mentálna úroveň je normálna, ale majú narušené jednotlivé mentálne funkcie, napr. porucha pozornosti, pamäti, emocionálne poruchy;
 2. schopnosť dorozumenia sa- súvisí s poruchami motoriky, zmyslovými poruchami, mentálnou retardáciou, alebo izoláciou;
 3. reaktívne psychické zmeny- prejavujú sa v oblasti poznávacích procesov, emocionálnej a vôľovej oblasti.

 

Kombinácia telesného postihnutia a psychického postihnutia:

Pozitívne črty TPCHZO:

- znížené sebavedomie týchto detí výrazne rastie aj po malých úspechoch;

- vnútorné prežívanie je veľmi hlboké navonok svoje city neprejavujú;

- vo vzťahoch sú veľmi opatrný, ale keď ho už vytvoria je trvalý a hlboký;

- rovesníkom sa snažia pomáhať, sú veľmi empatický a citlivý.

Integrácia:

- je prirodzený spoločenský jav, postihnutým pomáha orientovať sa a zradiť sa do normálneho prostredia a naopak zdravým pomáha vo formovaní postojov k iným, prirodzenej akceptácii niekoho kto je odlišný;

- integrované vzdelávanie si vyžaduje prípravu zo strany pedagógov, ale i informovanosť spolužiakov;

- postihnuté dieťa od zdravej populácie očakáva hlavne prirodzené správanie, rešpektovanie, tolerantnosť a ochotu pomôcť v situáciách, v ktorých je odkázané na pomoc druhého.

 

Školy a zariadenia TPCHZO:

- individuálna integrácia v bežnej škole;

- sociálna integrácia v špeciálnych triedach bežných škôl;

- špeciálne školy;

- predškolská výchova, individuálna integrácia, špeciálne triedy, špeciálne materské školy.

 

Tyflopédia- pedagogika zrakovo postihnutých. Pochádza z gréckeho slova tyflos (slepec), pédia (výchova). Je to pedagogika, ktorá sa zaoberá výchovou a vzdelávaním zrakovo postihnutých.

Zrakovo postihnutá osoba je, každá osoba, ktorá ani s použitím kompenzačných pomôcok nedosahuje takú úroveň, ako normálne vidiaci.

Kľúčové pojmy:

- zorné pole- je časť priestoru, ktorú je oko schopné mapovať pri pohľade dopredu;

- zraková ostrosť- schopnosť oka rozlíšiť dva body ako dva;

- akomodácia- schopnosť oka prispôsobiť sa videniu rôznych vzdialeností;

- konvergencia- zbližovanie, zbiehanie.

 

Surdopédia- pedagogika sluchovo postihnutýchZ latinských slov surdos (hluchý), pédia(výchova).

Sluchovo postihnutá osoba- je osoba, u ktorej v dôsledku zníženej alebo žiadnej priepustnosti sluchového kanálu je príjem sluchových informácií výrazne znížený a komunikácia prostredníctvom hovorovej reči je limitovaná, čiže obmedzená.

Sluch- je vstupnou bránou pre informácie.

Je najvýznamnejší pri komunikácii s inými ľuďmi a plní 2 základné funkcie:

 1. počúvanie zvukov;
 2. zachovávanie rovnováhy.

Prah počutia- najvyššia hladina hlasitosti, ktorú ľudské ucho je schopné zachytiť.

Binaurálne počutie- počutie oboma ušami.

Surdopédia- sa zaoberá teóriou, praxou a edukáciou (výchovou) sluchovo postihnutých.

 

Komunikačný systém sluchovo postihnutých:

Orálna reč- komunikácia pomocou hovorovej rečí- slov. Často krát býva nezrozumiteľná nesprávnym dýchaním, nedodržiavaním modulačných faktorov reči. Vytváranie aktívnej slovnej zásoby je dlhotrvajúci a zložitý proces (na učenie)

Písomná reč- ide o najzrozumiteľnejšiu reč sluchovo postihnutých. Má vplyv na rozumový výraz a rozvoj myslenia sluchovo postihnutých.

Posunková reč- „materinská reč“ neporujúcich. Je kompenzačným prostriedkom pre sluchovo postihnutých a vyjadruje sa pohybom paží, rúk a celého tela.

Rozoznávame:          

 1. a) prirodzené posunky- sú zrozumiteľné, jednoduché, vyvíjajú sa individuálne, nie sú jednotné, sú zrozumiteľné aj pre počujúcich;
 2. b) konvenčné posunky- sú dohodnuté v kolektíve sluchovo postihnutých, počujúci im nerozumejú, sú symbolické, vyjadrujú aj abstraktné pojmy, posunková reč nemá skloňovanie a časovanie, nedostatok posunkov vedie k nesprávnej komunikácií.

Prstová reč- je sústava znakov, ktorá sa vytvára pomocou prstov najmä pravej ruky a každý znak zodpovedá jednému písmenu (fenoménu) abecedy. Doplnok posunkovej reči a orálnej reči. Spresňuje sa s ňou hláskovanie a význam slov.

Odzeranie- je čítanie z pier.

 

Dôsledky sluchového postihnutia:

 1. kognitívne poruchy- má vplyv na myslenie, pamäť, inteligenciu, celkovú osobnosť;

- myslenie sluchovo postihnutých- je konkrétne, jednoduché, technické a ich praktické skúsenosti bývajú väčšie ako množstvo osvojenej slovnej zásoby;

- pamäť- pamätajú si väčšinou situácie, ktoré sami prežili z vlastnej skúsenosti, uprednostňujú mechanickú pamäť pred logickou;

- inteligencia- nie každé sluchové postihnutie sa spája automaticky s nižším IQ, ale vyžaduje sa odborný pedagogický zásah.

Nedostatok informácií pôsobí frustrujúco na postihnutého jedinca a reagujú rôznymi spôsobmi:

-výbuchmi;

-agresiou;

-utiahnutosťou;

-pútaním pozornosti na seba;

 1. lingvistické poruchy- dôsledkom je nezrozumiteľná reč.

Závisí od toho, či sluchové postihnutie vzniklo:

 1. pred osvojením reči;
 2. po osvojení reči;
 3. vzdelávanie- deti sa vzdelávajú v školách pre sluchovo postihnutých, v špeciálnych školách pod vedením špeciálneho pedagóga, ktorý k ním pristupuje podľa ich individuálnych potrieb;
 4. pracovné poruchy- keďže je veľká nezamestnanosť zdravých, tak sluchovo postihnutý sa nemajú šancu zamestnať, uplatňujú sa väčšinou v hlučných zamestnaniach, napr. šijacie stroje, alebo v chránených dielňach;
 5. spoločenské a emocionálne dôsledky- má to vplyv v rámci kultúrneho vyžitia. Zabraňuje nadväzovať sociálne vzťahy. Vzťahovačnosť, samotárstvo, agresivita, podceňovanie sa – emocionálne dôsledky.

 

Logopédia- pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS);

- zaoberá sa edukáciou, logopedickou starostlivosťou a prevenciou osôb s NKS;

- skúma príčiny priebeh a následky tohto narušenia a určuje prognózu.

Zaoberá sa 3 kategóriami osôb:

 1. nepostihnuté osoby s NKS- zajakavosť;
 2. postihnuté osoby s NKS- mentálne postihnutí žiaci s dysláliou;
 3. zdravé osoby- zamerané na predchádzanie vzniku NKS.

 

O NKS hovoríme vtedy, ak sa rečový prejav jednotlivca odchyľuje od normy zaužívanej v danom jazyku do takej miery, že počas komunikačného aktu pôsobí na komunikačného partnera rušivo. NKS môže byť trvalá alebo prechodná. Môže sa prejaviť ako vrodená chyba reči, alebo získaná porucha reči

 

Psychické osobitosti ľudí s NKS:

- reč- dorozumievací prostriedok;

- regulátor spoločenských vzťahov;

- tlmočník našich myšlienok;

- vyjadruje naše city, nálady;

- chybne hovoriaci človek je obmedzený vyjadrovať myšlienky a pocity, často sa zriekne mnohých vecí, aby nezažil neúspech;

- ľudia s NKS sa prejavujú- mlčanliví, nedôverčiví, nesmelí, nízke sebavedomie, uzavretí, pocit menejcennosti, citliví.    

 

Osobitosti edukácie- logopedická starostlivosť sa prejavuje vzájomnou spoluprácou rezortov školstva, zdravotníctva a sociálnej práce.

Školstvo:        

- v špeciálnych základných školách pre deti s NKS;

- v špeciálnych triedach v bežnej škole;

- v poradenských zariadeniach;

- v špeciálnych pedagogických poradňach;

- v pedagogicko-psychologických poradňach;

- v rôznych detských integračných zariadeniach- centrách.

Zdravotníctvo- v zariadeniach logopedických pracovísk, ktoré sa zaoberajú prevenciu a odstraňovaním komunikačných narušení (oddelenie neurológie, psychiatrie, plastickej chirurgie).

Rezort sociálnych vecí- logopedická starostlivosť poskytujúca rôznych domovoch.

 

Vzdelávacie programy pre nadaných a talentovaných:

 1. akceleračný- dieťa nadané a talentované môže nastúpiť skôr do školy, alebo preskočiť ročník;
 2. obohacujúci- rozvoj v tom, v čom je dobré- prírodné vedy;
 3. individuálne- dieťa má špeciálne vypracovaný plán podľa toho, čo ho zaujíma;
 4. skupinový- skupina detí pracuje na určitom projekte.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020